***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

29.07.2016 14:13


n hisselerini kısmen veya tamamen satma ve toplantılarına katılma,
g)   Her türlü motorlu taşıt vasıtalarının ve iş makinalarının alımı ve satımı, kiralanması, leasing işlemleri, menkul, gayrimenkul, motorlu araçlar, makine ve ekipmanlarına ait kira sözleşmelerinin imzalanması, sözleşmelerin fesih edilmesi,
h)   Yurtiçinde ve dışında bayilik, yetkili satıcılık, acentelik, distribütörlük, know-how, franchising sözleşmelerini tanzim ve imzaya,
i)     Bankalarla (Türk Exim Bank'tan alınan krediler dahil) her türlü kredi sözleşmeleri yapmaya ve bu sözleşmeleri tadil etmeye Şirket adına açılacak nakdi ve gayri nakdi kredili ithalata ait kredi sözleşme ve taahhütnamelerini imzalamaya, tahvil ve bono ihraç etmeye,
j)     Birinci maddede sayılan tüm bu işlemlerle ilgili üçüncü kişilere vekalet verilmesi
işlemlerinde "A" grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin veya birisi "A" Grubu diğeri "B" grubu imza yetkililerinden olmak üzere iki imza yetkilisinin şirket kaşesi altında müştereken temsil ve ilzam etmelerine,
 
2.      
 
a.    Şirketi taahhüt ve borç altına sokacak ve taahhüdü tazammum eden bilumum muamele, çek, bono, poliçeleri tanzim ve imzaya, ayrıca bono ve çekleri ciro etmeye, personele ait ücret bordrolarını imzalamaya,
b.    Şirketimizle gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılacak ihracat ve ithalat sözleşmelerini imzalamaya,
c.    Vergi daireleri ve tüm kamu kuruluşları müfettişlerince ve kontrolörlerince şirketimiz kayıt ve hesaplarının incelenmesi veya araştırılması sonucu düzenlenecek tutanaklar ile uzlaşma tutanaklarını imzalamaya ve uzlaşma komisyonları ile uzlaşmaya, vergi dairelerine beyanname vermeye,
d.    Sosyal Sigortalar Kurumu, Çalışma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Bölge Çalışma Müdürlükleri, İş ve İşçi Bulma Kurumu Müdürlükleri, Gümrük Müdürlükleri, Kambiyo Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Belediyeler, Kaymakamlıklar, Valilikler, Sermaye Piyasası Kurumları, İç İşleri Bakanlığına bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda, Maliye Bakanlığı ile bilcümle resmi ve hususi daire ve müesseseler nezdinde  şirketimizi temsil etmeye, yazışmalarda bulunmaya, her türlü işlemleri yapmaya, evrak almaya vermeye, itirazlarda bulunmaya, işlemleri takip etmeye, uzlaşmaya, formları imzalamaya, gümrük kambiyo muameleleri, konşimentolar, trafik ve ruhsat işlemleri yapmaya,
e.    Sigorta hasar tazminatlarına ait muamele evraklarını imzalamaya, sigorta poliçeleri yaptırmak için teklifler almaya ve kabule, kabul edilmiş poliçeler için zeyilnamelerini talep etmeye,
f.     İltizami ve tasarrufi muamelelerde bulunmaya, her türlü evrak ve muhaberatı takip etmeye, ayniyat tahsili yapmaya, mutabakat mektupları yapmaya,
g.    Bankalardan para çekmeye, yatırmaya, çek karnesi almaya, vadeli ve vadesiz hesap açmaya ve kapatmaya, ana para korumalı finansal enstrümanlar alım satımı dahil olmak üzere Şirketin bankalar nezdindeki hesaplarında bulunan fonları değerlendirmeye, bankalar arası TL ve yabancı para cinsinden para transferleri yapmaya, evrak almaya ve vermeye, müşterilerimizce transfer edilen ihracat bedeli dövizlerin bankalar veya yetkili finans kuruluşları nezdinde TL cinsinden bozdurulması, Şirketimizin veya tedarikçi firmaların hesaplarına döviz veya TL olarak alacak geçirilmesi, döviz tevdiat hesaplarına aktarılması, bankalardan çek ve senetlerin geri alınması, protestonun kaldırılması ile ilgili yazışmaları imzalamaya,
h.    Bankalar veya özel finans kurumları nezdinde, protokolleri, taahhütnameleri imzalamak, bankadaki hesaplarımızın alacağına yatırmak üzere çekleri tanzim ve ciro etmek, banka teminat mektubu vade uzatım veya nakde çevirim talepleri, teslim alınması,
i.      Bankalara ve resmi kurum ve kuruluşlara verilecek bilanço, gelir tabloları ve mali tahlil tabloları ile eklerini, imzalamaya, Yönetim danışmalığı, tam tasdik, uygunluk denetimi, finansal denetim, hukuk müşavirliği, mali müşavirlik, her türlü yönetim, teknik operasyonel hizmetlerin alımına ilişkin sözleşmeleri imzalamaya,
j.     Türkiye hudutları dahilindeki tüm mahkeme, icra ve iflas müdürlükleri, yüksek yargı organları, savcılıklar ve emniyet müdürlükleri nezdinde işlem yapmaya, evrak almaya vermeye, itiraz ve şikayetlerde bulunmaya, işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, her türlü dava ve icra işleriyle ilgili hukuki işlem ve takipleri yapmaya, şirket ortaklarına ait her türlü ulusal ve uluslararası bilgi ve belgeyi almaya, müracaat formlarını imzalamaya,
k.    Organize sanayi bölgeleri, serbest bölge müdürlüklerinde Şirketimiz adına müracaatlarda bulunmaya, işyeri çalışma ruhsatı almaya, plan ve proje tadilatları yaptırmaya, tüm belge ve vesaiki imzalamaya, iş ve işlemleri sonuçlandırmaya, belgeleri almaya,
l.      Tapu ve kadastro müdürlüğüne bağlı merkez ve taşra teşkilatlarındaki tapu sicil müdürlüklerinden veya kadastro müdürlüklerinden kadastral ölçüm talebinde bulunmaya, tevhid ve ifraz işlerini yaptırmaya, çap röperli kroki ve tapu sicil örneği ve benzeri belge ve bilgiler almak için müracaatlarda bulunmaya, talep formlarını imzalamaya,
m.  T.C hudutlarında kurulmuş olan tüm elektrik idareleri, internet servis sağlayıcıları, İGDAŞ ve gaz dağıtım şirketleri, GSM operatörleri, PTT, İski ve su dağıtım idareleri nezdinde abonman sözleşmelerini imzalamaya, feshetmeye, depozito yatırmaya geri almaya, banka hesap bilgileri vermeye, iş ve işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya ve bunlarla ilgili tüm işlemleri yapmaya,
n.    Her türlü marka patent, ticari unvan, endüstriyel tasarım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının alınması, tescil edilmesi,
o.    Şirketin üretim ve satış faaliyetleri için gerekli olan her türlü hammadde, yardımcı malzeme, yarı mamül ve mamül alımları için sipariş vermeye, verilen siparişleri iptal etmeye, bu işlemler için yapılan sözleşmeleri imzalamaya, ihtilaf vukuunda ihtarname ve ihbarname çekmeye, Şirketin amaç ve konusu ile ilgili yedek parça ve sarf malzemelerinin alımı, satımı ve sözleşmelerini imzalamaya,
p.    Yönetim danışmalığı, tam tasdik, uygunluk denetimi, finansal denetim, hukuk müşavirliği, mali müşavirlik, her türlü yönetim, teknik operasyonel hizmetlerin alımına ilişkin sözleşmeleri imzalamaya,
r.    TC hudutları dahilinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca ve diğer tüm üçüncü gerçek şahıslar veya tüzel kişiler tarafından düzenlenecek olan ihalelere katılmaya, pey vermeye, artırma ve eksiltme, ihale kanunu ile ilgili yasalar gereğince açık artırma eksiltme veya pazarlığa, iştirake kapalı veya açık teklifler vermeye, teklif mektuplarını almaya, tekliflerde bulunmaya, pey vermeye ve bunlardan vazgeçmeye, geçici veya kesin teminatları yatırmaya, bunları geri almaya, ihale konusu ile ilgili sözleşmeleri imzalamaya, şartlarını kabul etmeye, gerektiğinde değişiklikleri yapmaya veya kabule, ihale makam ve mercilerinden yeterlilik belgesi almaya, ihale konusu işlerin kabullerini yaptırmaya, tutanakları imzalamaya itirazlarda bulunmaya, sözleşmeleri fesh etmeye, hakediş bedellerini tahsil etmeye veya tahsil için banka hesap numarası vermeye, bu işlemler için ahzu kabzaya, sulh ve ibraya,
s.     İkinci maddede sayılan tüm bu işlemlerle ilgili üçüncü kişilere vekalet verilmesi
işlemlerinde "A" grubu, "B" Grubu, "C" grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin şirket kaşesi altında müştereken temsil ve ilzam etmelerine,
"Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş Yönetim ve Temsil İlzama İlişkin 1. Nolu İç Yönergesi" kapsamında imza atmaya yetkili "A" Grubu, "B" Grubu ve "C" Grubu imza yetkililerinin aşağıdaki gibi belirlenmesine karar verilmiştir.
"A" Grubu imza yetkilileri
49534357280 T.C kimlik numaralı Yavuz ALTOP                          Yönetim Kurulu Başkanı
43264424526 T.C kimlik numaralı Yılmaz ÖZTAŞKIN                 Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
43255424818 T.C kimlik numaralı Hacı Nuri ÖZTAŞKIN             Yönetim Kurulu Başkan Vekili
"B" Grubu imza yetkilileri
49288614912 T.C kimlik numaralı Şükran BALÇIK                      Yönetim Kurulu Üyesi
49444360240 T.C kimlik numaralı Nimet EŞELİOĞLU                 Yönetim Kurulu Üyesi
 "C" Grubu imza yetkilileri
                  
49489358752 T.C kimlik numaralı Tevfik ALTOP                         Finans ve Mali İşler Direktörü
toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/548541


BIST
10:061.400
Değişim :  -1,38% |  -19,64
Açılış :  1.408  
Önceki Kapanış :  1.419  
En Yüksek
1.408
En Düşük
1.398
BIST En Aktif Hisseler10:06
BALAT 9,45 174.211 % 9,88  
GARFA 11,09 1.276.832 % 7,88  
TEZOL 19,72 185.143.931 % 6,94  
QNBFL 70,10 24.675 % 6,70  
LKMNH 11,35 397.421 % 6,14  
10:06 Alış Satış %  
Dolar 8,7087 8,7123 % 0,76  
Euro 10,1999 10,2075 % 0,66  
Sterlin 11,8826 11,9422 % 0,37  
Frank 9,3013 9,3573 % 0,69  
Riyal 2,3150 2,3267 % 0,70  
10:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.753 1.753 -1,96  
Altın Gr. 490 491 2,50  
Cumhuriyet 3.228 3.277 19,00  
Tam 3.211 3.292 37,21  
Yarım 1.552 1.593 18,00  
Çeyrek 779 796 9,00  
Gümüş.Ons 22,44 22,47 0,05  
Gümüş Gr. 6,29 6,29 0,06  
B. Petrol 74,75 74,75 -0,59