***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

11.03.2019 21:30***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
64
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680563
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bu madde kapsamında işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu madde kapsamında işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu madde kapsamında işlem olmamıştır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Bu madde kapsamında düzenleme yoktur.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Bu madde kapsamında düzenleme yoktur.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Bu madde kapsamında düzenleme yoktur.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Bulunmuyor.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Yoktur.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 8,3
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Yoktur.
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
YataşGrup Kurumsal ?Yatırımcı İlişkileri ?Kurumsal Yönetim
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni 31 Mayıs 2018 tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı Madde.7 Yönetim Kurulu?nun kar payına ilişkin teklifinin Genel Kurul?da görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Yönetim Kurulu?nun 27 Mart 2018 tarih ve 20 sayılı kararıyla 2017 yılına ait dağıtılabilir dönem karından 57.124.471,54-TL `nin ortaklara pay olarak dağıtılmasına ayrıca geçmiş yıllar zararları mahsup edilerek geriye kalan iç kaynaklardan da 49.874.765,96-TL?nin ortaklara pay olarak dağıtılması teklif edilmiştir. Böylece toplamda 106.999.237,50-TL?nin ortaklara pay olarak dağıtılması ve yeni ödenmiş sermaye tutarının 42.799.695-TL?den 149.798.932,50-TL?ye yükseltilmesi teklif edilmiştir. Bu kapsamdaki tüm teklifler ortaklarımızın onayına sunuldu. Neticede teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686397
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
31/05/2018 0 % 66,6 % 28,5 % 38,1 YataşGrup Kurumsal ?Yatırımcı İlişkileri ?Kurumsal Yönetim YataşGrup Kurumsal ?Yatırımcı İlişkileri ?Kurumsal Yönetim Madde.16 14 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681560


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Komiteler ve Denetim başlıklı 6 numaralı bölüm
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Komiteler ve Denetim başlıklı 6 numaralı bölüm
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Komiteler ve Denetim başlıklı 6 numaralı bölüm
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Komiteler ve Denetim başlıklı 6 numaralı bölüm
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Komiteler ve Denetim başlıklı 6 numaralı bölüm
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Yurtiçi Satış Noktaları başlılı 10 numaralı bölüm, Yurtdışı Satış Noktaları ve İhracat başlıklı 11 numaralı bölüm, Net Satışlar başlıklı 12 numaralı bölüm, Satışların Bölgelere Göre Dağılımı başlıklı 13 numaralı bölüm, Satışların rün Gruplarına Göre Dağılımı başlıklı 14 numaralı bölüm
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
YatasGrup Kurumal?Yatırımcı İlişkileri?Kurumsal Yönetim
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu başlıklı 5 numaralı bölüm
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 5 5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 75 % 50 6 6
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 50 % 50 6 6


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yoktur.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yavuz Altop, Yılmaz Öztaşkın, Hacı Nuri Öztaşkın, Şükran Balçık, Nimet Eşelioğlu. Şirket işlerinin ifasına yönelik olarak
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
2
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Komiteler ve Denetim başlıklı 6 numaralı bölüm
Yönetim kurulu başkanının adı
Yavuz Altop
İcra başkanı / genel müdürün adı
Nevzat Yıldız
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Bu madde kapsamında bildirim bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Bu madde kapsamında düzenleme bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Bu madde kapsamında düzenleme bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Kadın üye sayısı 2, oranı %28 `dir.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Yavuz Altop İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/04/2010 - - Evet (Yes)
Yılmaz Öztaşkın İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/04/2010 - - Evet (Yes)
Hacı Nuri Öztaşkın İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/06/2011 - - Evet (Yes)
Şükran Balçık İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/04/2010 - - Evet (Yes)
Nimet Eşelioğlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/06/2011 - - Evet (Yes)
Metin Bonfil İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye (Independent director) 31/05/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680562 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İzzet Sümer İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye (Independent director) 31/05/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680562 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Menfaat sahiplerinin tazminat hakları yapılan sözleşme veya ilgili yasal çerçeve kapsamındadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Yoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Okan Bandırma
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
444 0 987 / www.yatasbedding.com.tr & www.enzahome.com.tr web sitelerimizdeki Bize Ulaşın İletişim Form / Cumhuriyet Mah. Kartal Cad. No:41-A Yakacık - Kartal / İstanbul
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Bu madde kapsamında düzenleme bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Çalışan işçiler Öz İplik İş Sendikası ve Öz Ağaç İş Sendikası tarafından temsil edilmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Halefiyet planı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
YataşGrup Kurumsal?İnsan Kaynakları
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Bu madde kapsamında düzenleme bulunmamaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Bu madde kapsamında düzenleme bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
YataşGrup Kurumsal?Hakkımızda?Kurumsal Sosyal Sorumluluk
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Şirket iç denetim birimi gerekli denetimleri yapmaktadır.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
YataşGrup Kurumsal ?Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
YataşGrup Kurumsal ?Yatırımcı İlişkileri ? Şirket Bilgileri
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe-İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu başlıklı 5 numaralı bölüm, Komiteler ve Denetim başlıklı 6 numaralı bölüm, İnsan Kaynakları başlıklı 9 numaralı bölüm
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Komiteler ve Denetim başlıklı 6 numaralı bölüm
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu başlıklı 5 numaralı bölüm
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bu madde kapsamında mevzuat değişikliği olmamıştır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bulunmamaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bu madde kapsamında alınan hizmet alımı olmamıştır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bu madde kapsamında iştirak olmamıştır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
İnsan Kaynakları başlıklı 9 numaralı bölüm


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
7
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
7
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Bu madde kapsamında düzenleme bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Bu madde kapsamında düzenleme bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Komiteler ve Denetim başlıklı 6 numaralı bölüm
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/568611 - https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/226719
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Metin Bonfil Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) İzzet Sümer Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) İzzet Sümer Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Metin Bonfil Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Şükran Balçık Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Özgür Fırat Certel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) İzzet Sümer Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Metin Bonfil Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Nimet Eşelioğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Tevfik Altop Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747092


BIST
17:591.419
Değişim :  0,10% |  1,40
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.427
En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler17:59
TEZOL 18,44 13.342.207 % 9,96  
GARFA 10,28 5.345.984 % 9,95  
AKYHO 2,71 32.637.000 % 9,72  
GLRYH 2,62 15.259.778 % 8,71  
SNKRN 26,56 1.045.989 % 8,41  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 8,6280 8,6605 % 1,58  
Euro 10,1258 10,1884 % 1,29  
Sterlin 11,8457 11,9051 % 1,07  
Frank 9,2438 9,2995 % 1,03  
Riyal 2,3008 2,3123 % 1,54  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.755 0,74  
Altın Gr. 488 488 7,24  
Cumhuriyet 3.210 3.258 18,00  
Tam 3.191 3.273 18,03  
Yarım 1.542 1.583 8,72  
Çeyrek 774 792 4,36  
Gümüş.Ons 22,38 22,43 -0,51  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,04  
B. Petrol 75,25 75,25 -0,42