***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.08.2019 19:58
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 221.988.823 168.520.714 119.402.546 95.162.847
Satışların Maliyeti
24 -181.640.852 -119.401.661 -97.734.430 -67.236.982
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.347.971 49.119.053 21.668.116 27.925.865
BRÜT KAR (ZARAR)
40.347.971 49.119.053 21.668.116 27.925.865
Genel Yönetim Giderleri
26 -5.334.737 -4.755.716 -2.824.071 -1.707.652
Pazarlama Giderleri
26 -21.855.348 -16.356.326 -10.365.638 -8.413.932
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -1.366.722 -1.219.639 -603.862 -851.072
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 12.518.210 14.118.224 6.230.516 8.410.717
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -11.077.621 -3.709.171 -5.648.167 -2.164.404
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.231.753 37.196.425 8.456.894 23.199.522
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 157.600 1.017 157.600 339
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
168.763 -1.712.240 255.422 -1.269.689
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.558.116 35.485.202 8.869.916 21.930.172
Finansman Giderleri
29 -10.498.305 -18.381.027 -6.031.367 -12.193.330
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.059.811 17.104.175 2.838.549 9.736.842
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 2.714.689 -2.510.153 2.128.345 -849.228
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.714.689 -2.510.153 2.128.345 -849.228
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.774.500 14.594.022 4.966.894 8.887.614
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.774.500 14.594.022 4.966.894 8.887.614
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.774.500 14.594.022 4.966.894 8.887.614
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.876.765 11.610.532
Dönem Karı (Zararı)
32 5.774.500 14.594.022
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.234.955 26.826.867
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 6.250.332 5.931.070
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
777.673 823.801
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 777.673 823.801
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.155.526 5.120.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,22 6.346.765 2.311.504
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 -191.239 2.808.880
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.900.978 4.687.935
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -74.684 -23.401
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 5.975.662 4.711.336
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.402.429 5.984.112
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.277.752
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.277.752
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -2.714.689 2.510.153
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
927.341 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-157.600 -1.017
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -157.600 -1.017
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.307.035 492.677
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-767.833 -29.204.432
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.333.496 -23.673.934
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.707.467 -1.038.270
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.777.312 -4.444.728
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-429.415 -1.695.999
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.530.138 1.772.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.375.854 577.733
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.573.865 575.547
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -1.277.752
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.241.622 12.216.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -1.910.082 -1.068.459
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -149.738 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 694.963 462.534
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.513.156 -5.669.052
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
162.789 37.611
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
162.789 37.611
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.669.949 -5.706.663
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.198.346 -2.824.366
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.471.603 -2.882.297
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-16.005.996 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.621.869 -13.149.027
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
228.107.243 292.308.916
Kredilerden Nakit Girişleri
219.432.822 292.308.916
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
18 8.674.421 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-227.681.863 -302.438.711
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -227.681.863 -302.438.711
Ödenen Temettüler
-5.832.000 0
Ödenen Faiz
18 -7.215.249 -3.019.232
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.258.260 -7.207.547
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-101.057 -1.400
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.359.317 -7.208.947
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 16.582.037 10.897.936
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.222.720 3.688.989


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 9.222.720 16.582.037
Finansal Yatırımlar
6 41.289.253 25.451.458
Ticari Alacaklar
8 105.550.591 97.929.433
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 34.158 12.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
105.516.433 97.916.646
Diğer Alacaklar
9 1.871.389 1.817.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.871.389 1.817.378
Stoklar
10 112.393.286 90.268.587
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.983.962 2.964.348
Diğer Dönen Varlıklar
22 11.489.772 9.633.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 11.489.772 9.633.770
ARA TOPLAM
284.800.973 244.647.011
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
284.800.973 244.647.011
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 45.210.895 47.272.899
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 1.005.432 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 19.611.346 18.571.602
Peşin Ödenmiş Giderler
12 418.694 8.893
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 418.694 8.893
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 14.999.058 12.272.278
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
81.245.425 78.125.672
TOPLAM VARLIKLAR
366.046.398 322.772.683
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 134.242.537 128.257.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
134.242.537 128.257.002
Banka Kredileri
18 124.647.130 128.257.002
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 920.986 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 8.674.421
Ticari Borçlar
8 104.427.537 75.897.399
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 383.892 287.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
104.043.645 75.609.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 7.995.754 4.819.899
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.960.956 1.346.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.960.956 1.346.070
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 6.072.259 4.927.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 5.444.555 4.277.552
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 627.704 1.911.321 1.014.448
ARA TOPLAM
257.610.364 216.262.549
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
257.610.364 216.262.549
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 166.393 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 166.393 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
166.393 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 17.642.520 16.112.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 17.642.520 16.112.388
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.808.913 16.112.388
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
275.419.277 232.374.937
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
90.627.121 90.397.746
Ödenmiş Sermaye
23 29.160.000 29.160.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 30.657.866 30.657.866
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
92.957 92.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 -4.038.275 -3.989.913
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 2.317.107 1.981.870
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 26.662.966 21.978.549
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
0 -17.577.017
Net Dönem Karı veya Zararı
32 5.774.500 28.093.434
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
90.627.121 90.397.746
TOPLAM KAYNAKLAR
366.046.398 322.772.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -2.708.929 -2.708.929 962.254 2.838.057 2.838.057 3.800.311 21.978.549 -32.425.839 14.848.822 65.403.737 65.403.737
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
14.848.822 -14.848.822 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-351.150 14.594.022 0
Dönem Karı (Zararı)
14.594.022 14.594.022 14.594.022
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-351.150 -351.150 664.922 -5.765.587 -5.765.587 -5.100.665 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.060.079 -3.060.079 1.627.176 -2.927.530 -2.927.530 -1.300.354 21.978.549 -17.577.017 14.594.022 74.545.944 74.545.944
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.989.913 -3.989.913 1.981.870 1.981.870 21.978.549 -17.577.017 28.093.434 90.397.746 90.397.746
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.684.417 17.577.017 -22.261.434 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.362 -48.362 335.237 335.237 5.774.500 6.061.375 6.061.375
Dönem Karı (Zararı)
5.774.500 5.774.500 5.774.500
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.362 -48.362 335.237 335.237 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
1 -5.832.000 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -4.038.275 -4.038.275 2.317.107 2.317.107 26.662.966 0 5.774.500 90.627.121 90.627.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.774.500 14.594.022 4.966.894 8.887.614
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-48.362 -351.150 18.968 -163.521
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -60.453 -438.938 23.709 -204.402
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.091 87.788 -4.741 40.881
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 12.091 87.788 -4.741 40.881
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
335.237 -5.100.665 162.122 -3.027.382
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -7.300.814 0 -4.258.995
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-7.300.814 -4.258.995
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 335.237 664.922 162.122 304.750
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
335.237 664.922 162.122 304.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 1.535.227 0 926.863
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 0 1.535.227 0 926.863
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
286.875 -5.451.815 181.090 -3.190.903
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.061.375 9.142.207 5.147.984 5.696.711
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.061.375 9.142.207 5.147.984 5.696.711http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779628


BIST'
17:499.205
Değişim :  1,58% |  142,78
Açılış :  9.100  
Önceki Kapanış :  9.062  
En Düşük
9.089
En Yüksek
9.209
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:49
BRLSM 31,68 420.593.059 % 10,00  
KONYA 9.902,50 567.567.575 % 10,00  
ISYAT 12,10 59.703.317 % 10,00  
SKYMD 11,89 215.089.445 % 9,99  
LMKDC 28,66 90.637.709 % 9,98  
17:49 Alış Satış %  
Dolar 31,2241 31,2295 % 0,09  
Euro 33,9875 34,0109 % 0,47  
Sterlin 39,4299 39,6276 % 0,11  
Frank 35,3690 35,5821 % -0,00  
Riyal 8,3018 8,3434 % 0,08  
17:49 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,66 22,70 % 0,66  
Platin 887,60 889,57 % 0,66  
Paladyum 947,25 953,04 % 0,66  
Brent Pet. 82,03 82,03 % 0,66  
Altın Ons 2.047,41 2.047,67 % 0,66