Beşiktaş Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Aralık’ta gerçekleşecek

27.11.2020 06:36
Beşiktaş Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Aralık’ta gerçekleşecek


Beşiktaş Kulübü, olağan genel kurul toplantısı için çağrı yaptı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre,
siyah-beyazlıların olağan genel kurulu 23 Aralık saat 10.30’da
Vodafone Park’ta gerçekleşecek.
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan toplantı
çağrısında şu ifadeler kullanıldı:
"Beşiktaş Futbol A.Ş., Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanı
Şirketimiz 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap dönemi Olağan Genel
Kurul Toplantısı, 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap dönemi
çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak
üzere, 23.12.2020 günü saat 10.30’da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe
Caddesi No:1 Vodafone Park Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Park
Basın Toplantı odasında yapılacaktır.
SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 01.06.2019-31.05.2020 özel
hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim
Kurulu’nun 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap döneminde zarar oluşması
nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin önerisi, Yönetim
Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli
açıklamaları içeren bilgilendirme notları genel kurul toplantısından
en az üç hafta önce Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No: 1
Vodafone Park Dolmabahçe Girişi Kat:-2 İç Kapı No: 1113 Beşiktaş
İstanbul adresindeki şirket merkezinde, şirketimizin
http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki şirket
internet sitesinde ve merkezi kayıt kuruluşunun elektronik genel kurul
sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay
sahiplerimizin merkezi kayıt kuruluşunun kamuya ilan ettiği
prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Toplantıya katılan hak
sahipleri ve temsilcilerine ilişkin ’pay sahipleri listesi’ toplantı
başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden alınır. ’Pay
sahipleri listesi’ hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında
kullanılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken
toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup
olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik
Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay
sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla,
vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya
vekaletname formu örneğini şirket merkezimizden veya
http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki kurumsal
internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih
ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1
sayılı ’Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması
Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce
onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış
olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu
Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun
olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle
kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay
sahiplerimizin, Ticaret Bakanlığı’nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan ’Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda
Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik’ kapsamındaki
yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt
Kuruluşu’ndan veya Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri’nden bilgi
edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü
fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin
1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı,
pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu
çerçevede, Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen ortaklarımızın,
paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul
Toplantısı’na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik
göstermeleri gerekli ve yeterlidir.
Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin
elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el
kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur."

Olağan Genel Kurul gündemi şu şekilde
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş’ NİN
01.06.2019-31.05.2020 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN 23.12.2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı
Başkanlığı’na Yetki Verilmesi
3. 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu
faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması hususunun
görüşülmesi
4. 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim
Şirketi rapor özetinin okunması
5. 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap dönemi SPK düzenlemelerine göre
hazırlanan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
hususunun görüşülmesi
6. 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden
dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasının oya sunulması
7. 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle
kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin
görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,
belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyelerinin seçilmesi
9. 01.06.2020-31.05.2021 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyeleri
ile bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret
ödenip-ödenmeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 660
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan
ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca 01.06.2020 -
31.05.2021 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için
15.10.2020 tarih ve 2020/22 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile
belirlenen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş’nin ve görev
süresinin görüşülmesi, Genel Kurul’un onayına sunulması
11. TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme
sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında ortaklara
bilgi verilmesi
12. Türk Ticaret Kanunu’nun 395 - 396. Maddeleri uyarınca, Yönetim
Kurulu üyelerine Şirketimiz ile gerek kendisi gerekse başkaları adına
işlem yapabilmeleri, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş
türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ve
Şirketimizle aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu
sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmelerine izin verilmesine dair
karar alınması
13. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6. sayılı ilkesi
kapsamında işlem olup olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi
verilmesi
14. SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 01.06.2019 - 31.05.2020 özel
hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi
verilmesi ve 01.06.2020-31.05.2021 özel hesap döneminde yapılacak
bağışlar için üst sınır belirlenmesi
15. 01.06.2019 - 31.05.2020 özel hesap dönemine ilişkin Şirketin 3.
kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş
olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
16. Şirketimiz ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’nin bankalardan
oluşan konsorsiyum nezdindeki finansal borçluluklarının
yapılandırılmasına ilişkin olarak 28 Eylül 2020 tarihinde Şirketimizce
imzalanan niyet mektubunda yer alan Finansal Yeniden Yapılandırma
Temel Prensiplerine ilişkin olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi
Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensipleri doğrultusunda
Şirketimizin taraf olması planlanan Finansal Yeniden Yapılandırma
Sözleşmesinin Yönetim Kurulu tarafından müzakere edilmesinin ve
Şirketimiz tarafından imzalanmasının onaylanması 01 Haziran 2020-31
Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan ve uygulanacak Şirket
bütçesinin ve bu bütçenin Yönetim Kurulu tarafından bahsi geçen
Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesine uygun şekilde ve Finansal
Yeniden Yapılandırma Sözleşmesindeki gelir paylaşım ve bütçeleme
esaslarına uygun olarak hazırlanmış olduğunun onaylanması gelecek
yıllardaki bütçelerin de Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesine
uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından aynı şekilde hazırlanmasının ve
Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi süresince yapılacak Genel
Kurul toplantılarında da Yönetim Kurulu tarafından bu şekilde
hazırlanacak bütçelerin Genel Kurul onayına sunulmasının onaylanması
bunlardan herhangi birinin aksine durumun bahsi geçen Finansal Yeniden
Yapılandırma Sözleşmesi tahtında bir temerrüt hali teşkil edeceği
hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Dilek, temenniler ve kapanış."


IHA
'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66