***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.04.2019 09:03
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 04.03.2019
Genel Kurul Tarihi 29.03.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir TEKİRDAĞ
İlçe ÇORLU
Adres Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No:38 Divan Çorlu Otel

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2018 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporlarının okunması
5 - 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibraları
7 - 28.02.2019 tarih ve 2019/07 nolu karar gereği, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan denetim sözleşmesi ile ilgili karar alınması
8 - 2018 dönemi ile ilgili kar dağıtımı hakkında karar alınması
9 - Şirketin Kar Dağıtım politikasının onaylanması hakkında karar alınması
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında bilgi verilmesi, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti
12 - Sermaye Piyasası Kurulu, Seri IV, No:41 numaralı tebliğin 4. Ve 5. Maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı çerçevesinde, 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi sunulması
14 - Yıl içinde bağış ve yardımların yapılmadığına dair pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin T.T.K.'nın 395 ve 396' ıncı maddeleri kapsamına giren işler ile SPK Seri IV, No:56 sayılı tebliğin 1.3.7. maddesinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için yetki verilmesi
16 - Temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Açılış yapıldı ve Toplantı başkanlığı için Ümit ZAİM önerildi. Toplantı Başkanlığı'na Ümit ZAİM fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy toplama memuru olarak Cavidan TEPE ve Tutanak yazmanı olarak Nalan Aydıner KURT görevlendirildi. Ayrıca toplantı başkanı elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere MKK elektronik genel kurul sistemi sertifikası uzmanlığı bulunan şirket çalışanı Tuncay KÖSEOĞLU'nu görevlendirmiştir.
2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanı yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3- 2018 yılı Bilânço ve Gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Bilânço ve Gelir-Gider hesapları oy birliği ile aynen kabul edildi.
4- 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Nalan Aydıner KURT tarafından okundu.
5-2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması maddesine geçildi. Bağımsız Denetim Raporu Nalan Aydıner KURT tarafından okundu.
6- 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri her biri ayrı ayrı fiziki ve elektronik ortamda oy birliğiyle ibra edilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7- PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi ile ilgili karar alınmasıyla ilgili olarak fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada, 28.02.2019 tarih 2019/07 karar numarası ile 2019 yılı içinde bağımsız denetim şirketi ile devam edilmesine, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.
8- Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI, No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolara göre dağıtılabilir dönem karı oluşmamıştır. Kar dağıtılmayacağı hususu müzakere edilerek pay sahiplerimizin onayına sunuldu fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.
9- Şirket yönetim kurulu tarafından belirlenen ve şirketin internet sitesinde ilan edilen Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kar dağıtım politikası Genel Kurulda okundu. Müzakereye açıldı, Söz alan olmadı. Gelecek yıllarda dağıtılabilir karın oluşması yönünde politika uygulanmasına fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.
10-Üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ümit ZAİM (T.C. Kimlik No:34219737174 ), Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Zerrin ZAİM ( T.C. Kimlik No:34222737000 ), Yönetim Kurulu Üyeliklerine de Asuman ZAİM ( T.C. Kimlik No: 34216737338 ), Ahmet Murat ZAİM ( T.C.K imlik No:34210737456 ), Mehmet Ali ZAİM' in (T.C. Kimlik No: 34207737520 ) seçilmelerine ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen adaylardan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere Demet ÇİMEN DALAK' ın ( T.C. Kimlik No: 40492564802 ) ve Halil Can YEŞİLADA' nın ( T.C. Kimlik No: 11132506728 ) seçilmelerine fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
11- Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 7.500,00 TL (Yedibinbeşyüz) , Yönetim Kurulu Başkanı Vekili' ne aylık net 6.000.00 TL (Altıbin) , Yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Murat ZAİM ve Mehmet Ali ZAİM' e aylık net 3.000,00 TL (Üçbin) , Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinden Halil Can YEŞİLADA' ya 2.200,00 TL (İkibinikiyüz), Yönetim kurulu üyelerinden Asuman ZAİM ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Demet ÇİMEN DALAK' a 1.750,00 TL (Binyediyüzelli), ücret verilmesine fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.
12- Sermaye piyasası Kurulunun Seri IV,41 sayılı tebliğinin 4.ve 5.maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. Hazırlanan rapor okundu.
13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı çerçevesinde üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında pay sahiplerine, Bağımsız Denetim Raporu ve Faaliyet raporundaki Teminat, Rehin, İpotek ile ilgili bölümler okunarak bilgi verildi.
14- 2018 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
15- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396' ıncı maddeleri kapsamına giren işler ile SPK Seri IV, No:56 sayılı tebliğin 1.3.7. maddesinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için yetki verilmesine fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.
16-Temenniler ve kapanış maddesine geçildi. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit ZAİM söz alarak "Darbe teşebbüsü ile başlayan süreçte oluşan belirsizlere ilaveten uluslararası saldırılarla derinleşen ekonomik kriz ayakkabı sektöründe iflas ve konkordato boyutlarına varmıştır. Ülke genelinde finansal disiplin ve öngörünün kaybedildiği faaliyet döneminde yaşanan darboğazlara rağmen başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Durağan varlıklar likide edilerek öz kaynaklar güçlendirilmiştir. 2019 yılında da markanın güç ve imajını ön planda tutarak özgün kampanyalar ile satışlar, sektörde önce göstergelere ulaştırılacaktır. Verimsiz etkinlikler sonlandırılacak ve parasal disiplin her kademede yerleştirilecektir. Teknolojik yapı güçlendirilecek ve e – ticaret yaygınlaştırılacaktır. İş akışı ve süreçlerde işlevsel yalınlık ve gider optimizasyonu sağlanacaktır."dedi.
Başka da söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı süresince toplantı nisabının korunduğu bildirilerek toplantıya saat 11:37 de son verildi. Bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek imza edildi. 29.03.2019/ÇORLU


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.04.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2018 GK Tescili.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin pay sahipleri 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2019 Cuma günü saat: 11:00 'de şirket merkezinin bulunduğu Tekirdağ ili,Çorlu ilçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No:38'deki Divan Çorlu adresinde yapılmış olup 09.04.2019 tarihinde Genel Kurul Toplantısı tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754732


BIST
18:052.750
Değişim :  0,98% |  26,82
Açılış :  2.730  
Önceki Kapanış :  2.724  
En Yüksek
2.763
En Düşük
2.707
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONTR 172,70 572.798.659 % 10,00  
OBASE 13,97 5.878.604 % 10,00  
CANTE 70,40 113.847.853 % 10,00  
DAPGM 35,42 81.807.065 % 10,00  
YBTAS 26.070,00 772.172 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9180 17,9196 % 0,06  
Euro 18,2211 18,2749 % -0,54  
Sterlin 21,5663 21,6744 % -0,70  
Frank 18,5544 18,6662 % -0,69  
Riyal 4,7546 4,7785 % 0,04  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.776 -15,45  
Altın Gr. 1.022 1.023 -9,00  
Cumhuriyet 6.849 6.953 -24,00  
Tam 6.837 6.941 -49,00  
Yarım 3.331 3.393 -25,00  
Çeyrek 1.671 1.696 -12,00  
Gümüş.Ons 19,88 19,93 -0,27  
Gümüş Gr. 11,45 11,48 -0,16  
B. Petrol 94,46 94,46 0,34