***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

22.05.2020 19:17***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.306
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.740
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.740
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-2.230
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
490
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.046


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 23.088 351.106 44.979 1.169.173 1.169.173
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
9.317 9.317 9.317
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
9.317 9.317 9.317
Yeni Bakiye
750.000 23.088 351.106 9.317 44.979 1.178.490 1.178.490
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.740 -21.306 -23.046 -23.046
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.059 2.059 2.059
Kar Dağıtımı
44.979 -44.979
Diğer
44.979 -44.979
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 25.147 -1.740 351.106 54.296 -21.306 1.157.503 1.157.503


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
1 168.735
Kredilerden Alınan Kar Payları
135.348
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
1.589
Bankalardan Alınan Gelirler
0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
31.502
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
16.166
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.472
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
12.864
Finansal Kiralama Gelirleri
45
Diğer Kar Payı Gelirleri
251
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -88.734
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-72.194
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-14.888
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-481
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-1.171
Diğer Kar Payı Giderleri
0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
80.001
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.116
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.108
Gayri Nakdi Kredilerden
1.419
Diğer
3 1.689
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.992
Gayri Nakdi Kredilere
-14
Diğer
3 -1.978
TEMETTÜ GELİRLERİ
4 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5 4.864
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
110
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.725
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
7.479
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
6 10.462
FAALİYET BRÜT KÂRI
96.443
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
7 -34.549
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
7 -33.612
PERSONEL GİDERLERİ (-)
8 -25.369
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-22.407
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-19.494
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-19.494
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -1.812
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-11.697
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
9.885
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-21.306
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-21.306
Grubun Karı (Zararı)
-21.306
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

0,00028


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
590.033 2.074.591 2.664.624
Nakit ve Nakit Benzerleri
136.073 1.035.964 1.172.037
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 126.201 953.902 1.080.103
Bankalar
2 9.932 82.446 92.378
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-60 -384 -444
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 214.538 834.408 1.048.946
Devlet Borçlanma Senetleri
214.538 834.408 1.048.946
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 239.214 204.144 443.358
Devlet Borçlanma Senetleri
231.555 204.144 435.699
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 7.659
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5 208 75 283
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
208 75 283
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.312.134 4.635.789 7.947.923
Krediler
6 3.501.575 3.432.787 6.934.362
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
8 5.607 0 5.607
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
7 0 1.238.777 1.238.777
Devlet Borçlanma Senetleri
0 1.238.777 1.238.777
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
6 -195.048 -35.775 -230.823
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 31.231 0 31.231
Satış Amaçlı
31.231 0 31.231
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10 100 0 100
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 109.027 0 109.027
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 39.116 0 39.116
Şerefiye
0 0 0
Diğer
39.116 0 39.116
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
14 98.464 0 98.464
DİĞER AKTİFLER
15 227.058 67 227.125
VARLIKLAR TOPLAMI
4.407.163 6.710.447 11.117.610
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 3.289.147 4.088.702 7.377.849
ALINAN KREDİLER
2 5.151 765.937 771.088
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
409.808 0 409.808
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
8.404 787 9.191
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3 8.404 787 9.191
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
5 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
4 35.085 0 35.085
KARŞILIKLAR
6 50.085 25.988 76.073
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
7.856 0 7.856
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
42.229 25.988 68.217
CARİ VERGİ BORCU
7 10.494 0 10.494
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
8 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
9 0 1.179.749 1.179.749
Krediler
0 1.179.749 1.179.749
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
69.599 21.171 90.770
ÖZKAYNAKLAR
11 1.156.485 1.018 1.157.503
Ödenmiş Sermaye
750.000 0 750.000
Sermaye Yedekleri
24.182 965 25.147
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
24.182 965 25.147
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.793 53 -1.740
Kar Yedekleri
351.106 0 351.106
Yasal Yedekler
273.607 0 273.607
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
77.499 0 77.499
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
32.990 0 32.990
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
54.296 0 54.296
Dönem Net Kâr veya Zararı
-21.306 0 -21.306
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.034.258 6.083.352 11.117.610


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.232.472 1.197.749 2.430.221
GARANTİ VE KEFALETLER
1 528.979 345.223 874.202
Teminat Mektupları
509.533 233.208 742.741
Diğer Teminat Mektupları
509.533 233.208 742.741
Banka Kredileri
99.076 99.076
Diğer Banka Kabulleri
99.076 99.076
Akreditifler
19.446 12.939 32.385
Diğer Akreditifler
19.446 12.939 32.385
TAAHHÜTLER
1 99.535 31.997 131.532
Cayılamaz Taahhütler
99.535 31.997 131.532
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
26.625 31.997 58.622
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
69.382 69.382
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.528 3.528
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
603.958 820.529 1.424.487
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
603.958 820.529 1.424.487
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
7.832 7.888 15.720
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.926 3.944 7.870
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.906 3.944 7.850
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
596.126 812.641 1.408.767
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
25.886.719 4.871.260 30.757.979
EMANET KIYMETLER
735.097 2.531.344 3.266.441
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.468 1.468
Tahsile Alınan Çekler
259.482 17.293 276.775
Tahsile Alınan Ticari Senetler
40.594 40.594
Diğer Emanet Kıymetler
894 894
Emanet Kıymet Alanlar
432.659 2.514.051 2.946.710
REHİNLİ KIYMETLER
25.151.622 2.339.916 27.491.538
Emtia
212.007 212.007
Gayrimenkul
1.352.241 1.352.241
Diğer Rehinli Kıymetler
23.587.374 2.339.916 25.927.290
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
27.119.191 6.069.009 33.188.200


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
15.467
Alınan Kar Payları
143.302
Ödenen Kar Payları
-68.198
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.108
Elde Edilen Diğer Kazançlar
13.410
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
-9
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-25.218
Ödenen Vergiler
-2.419
Diğer
-48.509
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
637.966
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-67.720
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-224.464
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.013.108
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
85
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
166.078
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
1.259.556
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
517.539
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
653.433
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-551.301
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-50
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-18.747
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
12.678
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-426.333
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-119.485
Diğer
636
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-107.827
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
745.211
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-851.454
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.584
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
7.869
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.174
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
251.608
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
253.782http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846732


BIST
18:05110.022
Değişim :  0,44% |  484,91
Açılış :  110.143  
Önceki Kapanış :  109.537  
En Yüksek
110.602
En Düşük
109.546
BIST En Aktif Hisseler
BAYRK 3,96 284.882 % 10,00  
LUKSK 13,53 4.888.705 % 10,00  
MAALT 79,75 41.852.748 % 10,00  
GEREL 4,63 275.111.094 % 9,98  
KARTN 493,50 38.215.893 % 9,98  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5469 8,5898 % 0,79  
Frank 7,0042 7,0464 % -0,48  
Riyal 1,7963 1,8053 % 0,19  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.685 1.686 -28,53  
Altın Gr. 367 367 -5,43  
Cumhuriyet 2.381 2.417 -30,20  
Tam 2.451 2.495 -23,80  
Yarım 1.196 1.212 -17,00  
Çeyrek 598 606 -8,60  
Gümüş.Ons 17,39 17,46 -0,28  
Gümüş Gr. 3,79 3,80 -0,05  
B. Petrol 41,95 41,95 1,97