JCR, Çimsa'nın Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘A+ (Trk)' seviyesinde teyit etti

25.11.2019 11:33
JCR, Çimsa'nın Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘A+ (Trk)' seviyesinde teyit etti


JCR Eurasia Rating, Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.'nin konsolide
finansal yapısı ile Mevcut ve Planlanan Tahvil İhraçlarının
derecelendirilmesi sürecinde, Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘A+ (Trk)'
seviyesinde teyit etti, Uluslararası Yabancı Para Notunu ise ‘BBB-'
seviyesinde belirledi.
JCR konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"JCR Eurasia Rating, "Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş." nin
konsolide finansal yapısı ile "Mevcut ve Planlanan Tahvil
İhraçlarının" derecelendirilmesi sürecinde Firmanın Uzun Vadeli Ulusal
Notunu 'A+ (Trk)' seviyesinde teyit etti ve nota ilişkin görünümü
"Stabil" olarak belirledi. Öte yandan, Uzun Vadeli Uluslararası
Yabancı ve Yerel Para notlar ile söz konusu notlara ilişkin görünüm
ise ülke tavanı olan 'BBB-/Negatif' seviyesinde sınırlandırılmış olup,
diğer notlarla birlikte detayları yandaki sütunda gösterilmiştir.
1972 yılında kurulan Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Çimsa"
veya "Firma"), Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ("Sabancı Holding")'nin
Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. ile birlikte çimento sektöründe
faaliyet gösteren iki firmasından birisidir. Şirketin ana faaliyet
konusu, beton üreticilerinin ve inşaat projelerinin çimento talebini
karşılamak maksadıyla ağırlıklı olarak gri çimento olmak üzere, beyaz
çimento, klinker ve hazır beton üretimi gerçekleştirmektir. Merkezi
İstanbul'da bulunan Firma, halihazırda Mersin, Eskişehir, Kayseri,
Niğde ve Afyonkarahisar'da bulunan beş entegre fabrikası, Ankara'da
bulunan öğütme tesisi ve Malatya'daki çimento paketleme tesisleriyle
faaliyetlerini sürdürmektedir. Beyaz çimento alanında Türkiye'de
faaliyet gösteren iki üreticiden biri konumunda olan Çimsa, bu alanda
aynı zamanda dünyanın önde gelen üreticilerinden olup, Hamburg
(Almanya), Trieste (İtalya), Sevilla ve Alicante (İspanya), Gazimağusa
(KKTC), Köstence (Romanya) ve Novorossiysk'de (Rusya) bulunan
terminalleriyle uluslararası bir markadır. Önceki dönemlerde ABD'nin
Houston kentinde başlanan beyaz çimento öğütme tesisi yatırımı 2019
yılı içerisinde tamamlanmış olup, tesisin 2020 yılından itibaren
Firmanın ABD ve çevre ülkelerdeki çimento pazarlarındaki büyümesini
desteklemesi ve bu pazarlardan yaratılan ciro ve karlılığa katkı
sağlaması beklenmektedir. Buna ilave olarak, Çimsa ile Cemex firmaları
2019'un ilk çeyreğinde İspanya'da yerleşik Cemex Espana S.A.'nın sahip
olduğu Buñol Beyaz Çimento Fabrikası'nın 180 milyon ABD doları bedelle
satın alınması hususunda uzlaşmıştır. Gerekli izinlerin alınmasına
müteakip söz konusu fabrikanın devir alınması bu amaç için İspanya'da
mevcut olan veya yeni kurulacak bir iştirak tarafından
gerçekleştirilecektir. Gerekli izinlerin alınarak fabrika alımının
gerçekleşmesi durumunda, fabrikanın Firmanın başta İspanya ve AB
pazarları olmak üzere beyaz çimento pazarındaki büyümesine katkı
yapması beklenmektedir. Halka açık olan Çimsa'nın hisse senetleri 1986
yılından bu yana Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmekte olup, 30
Eylül 2019 tarihi itibarıyla BİST'te işlem gören payların Firma
sermayesine oranı %35.7'dir. 2018 yılı itibarıyla, İstanbul Sanayi
Odası (ISO) tarafından hazırlanan ISO 500 sıralamasında üretimden
satış hacmi kriterinde Türkiye'nin en büyük 127. sanayi kuruluşu
(2017: 100) olan Çimsa, Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) tarafından
hazırlanan 2018 yılı ihracatçı firmalar sıralamasında ise Türkiye'nin
en fazla ihracat gerçekleştiren 133. firması (2017: 139.) olarak
konumlanmıştır.
Firmanın ana hissedarı konumunda olan Sabancı Holding, halihazırda
Türkiye'nin en köklü ve önde gelen holdinglerinden biri olup,
bankacılık, sigortacılık, enerji, çimento, perakende ve çeşitli sanayi
kollarında faaliyet göstermektedir. 2019 Haziran sonu itibarıyla
Sabancı Holding bünyesinde 63,191 kişi istihdam edilmekte olup,
Holding'in Ageas, Aviva, Bridgestone, Carrefour, E.On, Heidelberg
Cement, Marubeni ve Phillip Morris gibi dünya markalarıyla iş
ortaklıkları mevcuttur. Sabancı Holding'in kendi hisselerinin yanı
sıra 12 iştirakinin hisse senetleri de halihazırda Borsa İstanbul'da
işlem görmektedir. 15 Kasım 2019 tarihi itibarıyla Sabancı Holding'in
borsada oluşan piyasa değeri 3.3 milyar ABD doları seviyesindedir.
Firma net satış gelirleri inceleme dönemlerinde 2016 yılındaki
cüzi gerileme hariç düzenli artış kaydetmiş olup, 2017 yılında yurtiçi
ve yurtdışı, 2018 yılında ise yurtdışı satış gelirlerindeki artışlar
söz konusu artışta etkili olmuştur. 2019 yılının ilk dokuz aylık
döneminde ise, yurtiçi satış gelirlerinde önceki yılın aynı dönemine
kıyasla gözlenen yurtiçi pazardaki zayıflık kaynaklı gerileme yurtdışı
satışlardaki artışlarla telafi edilmeye çalışılmışsa da net satış
gelirleri ilgili dönemde geçmiş yılın aynı döneminin bir miktar
gerisinde kalmıştır. Firmanın güçlü yurtdışı satış performansı ve
beyaz çimento gibi özelleşmiş ürünleri yurtiçi pazarın kuvvetli
şekilde daraldığı bir dönemde Firmanın satış gelirlerini korumasını ve
artırmasını mümkün kılmıştır. Firmanın brüt kar marjı inceleme
dönemleri boyunca güçlü seyrini sürdürmüşse de, maliyet artışları ve
karlılığı görece daha düşük ihracat satış gelirlerinin toplam satışlar
içerisindeki payının artmasına bağlı olarak 2017, 2018 ve 2019'un ilk
dokuz aylık dönemlerinde önceki dönemlere kıyasla gerilemiştir. İç
piyasadaki düşük talep ve ihracat satışlarındaki görece daha düşük
karlılık nedenleriyle sektörde faaliyet gösteren firmaların faaliyet
karlılıklarının (EBITDA) kayda değer şekilde gerilediği bir dönemde
Çimsa EBITDA yaratımını korumayı başararak faaliyet karı yaratımındaki
dayanıklılığını göstermiştir. Firma inceleme dönemleri süresince
faaliyetlerinden net kar yaratmıştır. Bununla birlikte, net kar
marjının, 2017 ve 2018 yıllarında EBITDA marjındaki gerileme ve
gerçekleştirilen yatırımlara bağlı olarak yüksek seyreden finansal
borçlar nedeniyle katlanılan yüksek faiz giderleri ile kambiyo
zararlarına bağlı olarak gerilediği gözlenmektedir. 2019'un ilk dokuz
aylık döneminde de yine esas olarak EBITDA marjındaki gerileme ve
katlanılan faiz giderleri ile kambiyo zararlarındaki artışlar
nedeniyle bir önceki yılın aynı döneminin gerisinde net kar
yaratıldığı ve net kar marjının gerilediği izlenmektedir. Bununla
beraber, Firma geçmiş dönemlerde önemli seviyede yatırım harcamasına
katlanmış olup, bunların finansal yükleri mali tablolara yansımakla
beraber, bu yatırımlardan yaratılacak gelir ve karlar ilerleyen
dönemlerde mali tablolara yansıyacaktır.
Özkaynakların aktif finansmanındaki payı inceleme dönemleri
süresince peyderpey gerilemekle birlikte 2019 Eylül sonu itibarıyla
güçlü seviyede gerçekleşmiştir. Gerekli izinlerin ardından 2020
yılının ilk çeyreğinde Afyon Çimento bünyesinde gerçekleştirilecek
yüksek seviyedeki bedelli sermaye artırımı ile özkaynakların güçlü
şekilde desteklenmesi hedeflenmektedir. Firmanın gerek mevcut üretim
tesislerinde gerçekleştirdiği kapsamlı yatırımlar, gerekse yurtdışında
hayata geçirdiği ilave tesis yatırımları nedeniyle finansal borçları
inceleme dönemleri süresince artış kaydetmiş, finansal kaldıraç oranı
da buna paralel artmıştır. İlerleyen dönemlerde gerek yatırım
maliyetlerine katlanılarak yakın dönemde tamamlanan yatırımlar ile
yurtdışında gerçekleştirilen ilave tesis yatırımlarının Firma ciro ve
karlılık yaratımına yapması beklenen katkılar, gerekse Afyon Çimento
bünyesinde gerçekleştirilecek sermaye artışı ile Firma bünyesine
konulacak ilave sermaye ile finansal borçların azaltılması ve kaldıraç
oranının düşürülmesi hedeflenmektedir. Geçmiş yıllardan farklı olarak
2019 yılı içerisinde herhangi bir temettü ödemesi gerçekleştirilmemesi
de Firma sermayesini desteklemiştir. 2019 yılının ilk çeyreğinde
gerçekleştirilen 150 milyon TL nominal bedelli iki yıl vadeli tahvil
ihracı ve 2019'da yapılan kredi yenilemeleri ile Firma finansal
borçlarının ortalama vadesi bir miktar uzatılmış olup, bu durum
Firmanın kısa vadeli fonlama ihtiyacını düşürerek likidite yönetimine
katkı sağlamıştır. Çimsa'nın inceleme dönemlerinde gerçekleştirdiği
önemli sabit kıymet yatırımları, iç pazardaki olumsuz koşullara rağmen
sahip olunan güçlü EBITDA yaratma kapasitesi, sahip olduğu üretim
kapasitesi, katma değeri yüksek ve dengeli ürün portföyü, sektöründeki
deneyimi ve marka bilinirliği, ihracat pazarlarına olan yüksek erişim
gücü ve güçlü ve artan ihracat gelirleri, beyaz çimento alanında
dünyada sahip olduğu güçlü, ayrıcalıklı konumu ve mevcut rekabet gücü,
Firmanın Uzun Vadeli Ulusal Not ve görünümünün "A+ (Trk)/Durağan"
seviyesinde teyit edilmesinin temel unsurlarını oluşturmuştur.
Finansal borçluluk ve kaldıraç oranları ile likidite göstergelerinde
gözlenecek gelişmeler, iç ve dış talep koşullarının ve bunlara bağlı
ciro ve karlılık yaratımının seyri, ve zorlayıcı makroekonomik ortamın
sektör ve Firma üzerindeki olası etkileri, ilerleyen dönemlerde not ve
görünümlerin yeniden değerlendirilmesi açısından yakından izlenecek
ana unsurları oluşturmaktadır.
İhraç yoluyla elde edilen ve edilmesi planlanan kaynaklar şirket
bilançosunda taşınacağından bunlar adına ayrı bir ihraç rating raporu
düzenlemeyip kredi derecelendirme raporu içerisinde analiz edilmiştir.
İhraç edilmesi hedeflenen tahvillerin şirketin diğer yükümlülüklerine
göre hukuksal veya teminat acısından bir farklılaştırılması
olmadığından, şirketin kurumsal yapısı için verilen notları ihraç
ratingini de temsil etmekte ancak yapılandırılmış finansman
enstrümanlarını kapsamamaktadır.
Çimsa'nın hâkim ortağı konumunda olan Hacı Ömer Sabancı Holding
A.Ş.'nin ihtiyaç halinde Firmaya finansal destek sağlama güç ve
arzusuna sahip olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, Grubun Desteklenme
Notu, JCR-ER metodolojisi çerçevesinde "Yüksek" seviyeyi işaret eden
(2) seviyesinde değerlendirilmiştir. Firmanın yükümlülüklerini
ortaklardan destek alınmasına bakılmaksızın kendi imkanları ile yerine
getirme kapasitesini gösteren Bağımsızlık Notu ise yine "Yüksek"
seviyeyi gösteren (AB) seviyesinde belirlenmiştir.

Uzun Kısa
Uluslararası Yabancı Para BBB- A-3
Türk Parası BBB- A-3
Görünüm Negatif Negatif
Negatif Negatif
İhraç Notu N/A N/A
Ulusal Ulusal Not A+ (Trk) A-1 (Trk)
Görünüm Stabil Stabil
İhraç Notu A+ (Trk) A-1 (Trk)
Desteklenme Notu 2 -
Ortaklardan
Bağımsızlık Notu AB -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800268

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

'
18:059.179
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.351  
Önceki Kapanış :  9.179  
En Düşük
9.179
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 11.999,80  
ISBTR 588.445,00 2.942.225 % 669,89  
KERVN 1,98 5.747.850 % 10,00  
EDATA 33,00 246.215.622 % 10,00  
PATEK 99,55 1.060.567.572 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1558 31,1662 % 0,07  
Euro 33,7545 33,7764 % -0,09  
Sterlin 39,5144 39,7126 % 0,36  
Frank 35,4152 35,6286 % 0,41  
Riyal 8,3185 8,3602 % 0,48  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,39 22,41 % 0,66  
Platin 887,86 889,69 % 0,66  
Paladyum 928,76 934,65 % 0,66  
Brent Pet. 82,33 82,33 % 0,66  
Altın Ons 2.030,47 2.030,70 % 0,66