Erbil: 2019`u fırsat olarak görüyoruz

31.12.2018 11:12

Son güncelleme : 01.01.2019 11:59

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, "2019`u dengelenme trendiyle beraber finansal değişkenlerin sağlıklı bir temele oturtulması açısından bir fırsat olarak görüyoruz." dedi. Erbil, 2019`un ikinci yarısı itibarıyla enflasyonun normalleşme trendine girmesiyle faizlerin rahatlamasını, bununla birlikte talebin artmasıyla beraber kredi artışının da ivmelenmeye başlamasını beklediklerini söyledi.AA

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, bankacılık sektörü ve Türkiye ekonomisine iliÅŸkin AA muhabirine yaptığı deÄŸerlendirmede, 2018'in ikinci yarısında baÅŸlayan dengelenme eÄŸiliminin belirginleÅŸtiÄŸi bir döneme girildiÄŸini belirtti.
 
 2019'u da dengelenme trendiyle beraber finansal deÄŸiÅŸkenlerin saÄŸlıklı bir temele oturtulması açısından bir fırsat olarak gördüklerini ifade eden Erbil, ekonominin saÄŸlıklı ve sürdürülebilir büyüme seyri için bu dengelenme sürecinin çok önemli ve zamana yayılarak emin adımlarla ilerlenmesinin doÄŸru olacağını vurguladı.
 
 Erbil, bu anlamda, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) ortaya konan hedeflere yakın gerçekleÅŸmelerin beklentileri karşılayarak kur üzerindeki kazanımları destekleyeceÄŸini söyledi.
 
 2019'da maliye ve para politikalarındaki sıkı duruÅŸun korunarak, kurdaki deÄŸer kaybının enflasyon farklarının ima ettiÄŸi seviyeye kıyasla oldukça sınırlı kalabileceÄŸini dile getiren Erbil, 2019'un ikinci çeyreÄŸiyle beraber de toparlanmanın baÅŸlamasını beklediklerini ifade etti.
 
 Erbil, özellikle ikinci yarıyılda görece düÅŸük baz etkilerinin de etkisiyle daha yüksek bir büyümenin yakalanabileceÄŸine dikkati çekti.
 
"AKTÄ°F KALÄ°TESÄ° SEKTÖRÜN ODAK NOKTASI OLACAK" 

Fuat Erbil, sektör olarak da, düÅŸüÅŸ trendine girse de etkisi bir süre daha devam edecek yüksek enflasyon ve faiz ortamıyla birlikte azalan iç talebin etkisiyle; nispeten düÅŸük kredi büyümesi, aktif kalitesi, likidite ve sermaye yeterliliÄŸinin son dönemde olduÄŸu gibi gündemde olmaya devam edeceÄŸini söyledi.
 
 Aktif kalitesi tarafında, son dönemdeki yukarı yönlü eÄŸilime raÄŸmen, sektörün mevcut takipteki alacak oranının görece makul seviyede ve gelecek dönemde de kontrol edilebilir düzeylerde kalacağını dile getiren Erbil, yine de makroekonomik geliÅŸmelerin hem tüzel hem bireysel tarafta, müÅŸterilerin ödeme gücünde yaratabileceÄŸi olası etkilerle, aktif kalitesinin gelecek yıl da sektörün odak noktasında olmaya devam edeceÄŸine iÅŸaret etti.
 
Erbil, hane halkı borçluluÄŸunun gerek Avro bölgesi gerek geliÅŸmekte olan ülkelere göre daha düÅŸük olmasının sektör için bireysel taraftaki risk unsurlarını daha yönetilebilir kıldığını ifade etti.
 
"ÜLKEMÄ°ZÄ°N GELİŞİMÄ° Ä°ÇÄ°N GEREKLÄ° KAYNAĞI VE DESTEĞİ SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ" 
 
Garanti Bankası Genel Müdürü Erbil, likidite ve fonlamanın da önemli ajanda konularından olmaya devam edeceÄŸini belirtti.
 
Sektör olarak, fonlama ve likidite yapısını yaÅŸanabilecek her türlü geliÅŸmeye karşı daha dayanıklı, daha hazır hale getirmenin çok önemli olduÄŸunu vurgulayan Erbil, bu anlamda orta vadede hanehalkı tasarruflarının artırılmasına yönelik düzenlemelerle birlikte yabancı paraya yönelimi dengede tutmayı hedefleyen uygulamaların da etkili olmaya devam edeceÄŸini söyledi.
 
Erbil, şunları kaydetti:
 
 "Ayrıca 2018'de olduÄŸu gibi önümüzdeki yıl da mevduat hacminin kredilerden daha fazla artmasıyla kredi-mevduat makasındaki iyileÅŸme eÄŸiliminin devam etmesini bekliyoruz. Sektör olarak ben inanıyorum ki önümüzdeki dönemde de sermayemizi etkin kullanarak, likidite, aktif kalitesi ve risk göstergelerimizi odağımızda tutarak, ekonomimizin sürdürülebilir büyümesi ve ülkemizin geliÅŸimi için gerekli kaynağı ve desteÄŸi saÄŸlamaya devam edeceÄŸiz."
 
"SERMAYE YETERLÄ°LÄ°K ORANLARI OLDUKÇA Ä°YÄ° SEVÄ°YELERDE"

Fuat Erbil, yaz aylarında yaÅŸanılan finansal ÅŸokun, sektöre dair bazı  oranları etkilediÄŸine dikkati çekti.

Ancak, hızlıca ve koordineli bir ÅŸekilde atılan zamanında ve doÄŸru  adımların birçok konuda oluÅŸan kaygıları giderdiÄŸini vurgulayan Erbil,  bankalardan toplanan stres testlerinin de bu adımlardan biri olduÄŸunu belirtti.

Erbil, ÅŸöyle devam etti:

"Banka olarak zaten düzenli hazırladığımız setler bunlar. Şu an  yapılmakta olan, amaçlanan, sektörün makro seviyede nerede olduÄŸunu ortaya  koyabilmek. Buna dair de gerekli adımları atabilmek. Sektörde sermaye yeterlilik  oranları kurun belli seviyede stabilize olmasının da etkisiyle oldukça iyi  seviyelerde, yasal gerekliliklerin üzerinde. BDDK’nın kur ve menkul kıymet  deÄŸerlemelerinde yaptığı deÄŸiÅŸiklikle sermaye yeterlilik oranları üzerinde  saÄŸladığı kolaylıklar oldu, ancak bunun etkisi güncel durumda 1 puan seviyesinde  ve zamanla bu etki de ortadan kalkıyor."

Takibe düÅŸen krediler oranında bir miktar bozulma olduÄŸunu ancak onun  da yönetilebilir seviyede bulunduÄŸunu dile getiren Erbil, BDDK'nın, bankacılık  sektörünün mevcut sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri  yönetebilecek seviyede olduÄŸuna iliÅŸkin yaptığı deÄŸerlendirme ve açıklamaları da  gerçekçi bulduklarını söyledi.

Erbil, ekonomideki dengelenmeyle saÄŸlanan stabilizasyonun, bundan  sonra bu alanlarda endiÅŸeleri ve negatif etkileri sınırlayacağının altını çizdi.

"VDMK Ä°LE BANKALARA LÄ°KÄ°DÄ°TE SAĞLANMASININ ÖNÜ AÇILDI" 

"Varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) konusunda ise, doÄŸru yönetildiÄŸi  sürece finansal derinliÄŸi ve çeÅŸitliliÄŸi artıracak yeni bir enstrümanı ülkemize  kazandırdık diyebiliriz." ifadelerini kullanan Erbil, VDMK'nin gerek tüm  denetimleri saÄŸlaması, gerek tamamen canlı kredilerle oluÅŸturulan havuzunun  büyüklüÄŸü olsun, baÅŸarılı bir yatırım aracı olduÄŸunu söyledi.

Erbil, Garanti'nin de katıldığı ve toplam büyüklüÄŸü 3,15 milyar TL  olan ihraç iÅŸleminde, bankaların konut kredilerinden teminat havuzu oluÅŸturulup  ihraç edildiÄŸini anımsatarak, "Bu sayede yatırımcı tabanı çeÅŸitlendirilerek  emeklilik yatırım fonları ve sigorta ÅŸirketlerinden bankalara likidite  saÄŸlanmasının önü açılmış oldu." diye konuÅŸtu.

Erbil, Garanti Bankası olarak ülkenin ve ekonominin hedef ve önceliklerinin bilinciyle, bütün paydaÅŸlar ve ekonominin tüm oyuncularıyla oldukça etkin bir iÅŸ birliÄŸi içerisinde çalıştıkları baÅŸarılı bir yılın geride bırakıldığını söyledi.
 
Gerek finansal gerek finansal olmayan göstergelerde yılı hedefledikleri seviyelerde kapayacaklarını ifade eden Erbil, 2018'in ilk yarısı ile ikinci yarısının sektörde olduÄŸu gibi Garanti'de de farklı dinamiklere göre ÅŸekillendiÄŸini belirtti.
 
Erbil, ilk yarıda hızlı büyüme ortamıyla birlikte TL kredi büyümesinin yüksek seyrettiÄŸi bir ortamın söz konusu olduÄŸunu dile getirdi.
 
Ä°kinci yarıyılda ise büyüme ve talebin dengelenme eÄŸiliminin belirginleÅŸmesiyle birlikte 3. çeyrekte TL kredi portföyünün yatay seyrettiÄŸini aktaran Erbil, yabancı para krediler tarafında ise yeni yatırımların hız kesmesi ve mevcut kredilerin geri ödemeleriyle birlikte sektörde olduÄŸu gibi Garanti'de de portföyün daraldığının altını çizdi.

"TL KREDÄ°-MEVDUAT ORANIMIZDAKÄ° Ä°YÄ°LEŞME TRENDÄ° DEVAM EDECEK" 

Fuat Erbil, 2019'un ikinci yarısı itibarıyla enflasyonun normalleÅŸme trendine girmesiyle faizlerin rahatlamasını, bununla birlikte talebin artmasıyla beraber kredi artışının da ivmelenmeye baÅŸlamasını beklediklerini söyledi.
 
Fonlama tarafında ise kredi büyümesindeki dengelenmenin ve mevduattaki TL'leÅŸmenin de etkisiyle TL müÅŸteri mevduatı tabanını kredilerin üzerinde büyütmeyi baÅŸardıklarını anlatan Erbil, dengeli fonlama yaklaşımıyla TL kredi-mevduat oranında da gözle görülür iyileÅŸme saÄŸladıklarını ifade etti.
 
Erbil, 2019'da da likidite ve fonlamanın yakından takip edecekleri konulardan olacağını belirterek, "Mevduat odağımızın devam etmesi ile TL kredi-mevduat oranımızdaki iyileşme trendinin devam etmesini bekliyoruz." dedi.
 
 DiÄŸer taraftan yıl içindeki hareketli gündemde; müÅŸterilere, çalışanlara ve hizmet modeline yönelik yatırım odağını ve kararlılıkla izledikleri uzun vadeli stratejiyi sürdürdüklerini dile getiren Erbil, insanı ve teknolojiyi merkezine alan yatırımları 2018'de de kesintisiz devam ettirdiklerini aktardı.
 
 Erbil, ulaÅŸtıkları noktayı yeni yılda daha da yukarı taşıyacak yatırımlarla sektördeki dönüÅŸüme öncülük etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

"TAKÄ°PTEKÄ° ALACAK SEVÄ°YELERÄ° KONTROL EDÄ°LEBÄ°LÄ°R" 

Garanti Bankası Genel Müdürü Erbil, banka olarak ülkenin saÄŸlıklı bir zeminde büyümesini, beraberinde ekonominin sürdürülebilir kalkınma saÄŸlamasını her zaman temel vazifeleri olarak gördüklerini ifade etti.
 
 Bu sorumluluÄŸun bilinciyle doÄŸru müÅŸteriyi doÄŸru ürünlerle destekleyerek ekonomiye ve büyümeye verdikleri desteÄŸi 2019'da da sürdüreceklerini belirten Erbil, ÅŸunları kaydetti:
 
 "Karlılık konusunda yorum yapmak biraz güç, sektördeki aktif kalitesi ve dolayısı ile karşılık giderlerinin seyriyle doÄŸrudan iliÅŸkili olarak ÅŸekillenecektir. Ama o taraftaki beklentiniz ne derseniz, mevcut durumda sektörün geldiÄŸi takipteki alacak seviyelerin kontrol edilebilir olduÄŸunu düÅŸünüyoruz. Şu ana kadar özellikle tüzel taraf kaynaklı bir artış gözlemledik, bireysel tarafta  takibe giriÅŸlerde son dönemde bir miktar artış görmeye baÅŸladık. Kredi riski  yönetimi sektör olarak 2019'da yakın takibimizde olan bir konu olacak."

"BÜYÜK PROJELER RADARIMIZDA" 

Fuat Erbil, altyapı alanında son 10 senede yaklaşık 50 milyar dolar  yatırım yapıldığını ve bu dönemde Ä°stanbul Havalimanı, Gebze- Ä°zmir Otoyolu, 3.  Köprü (Yavuz Sultan Selim) gibi çok stratejik yatırımların devreye alındığını  belirtti.

Gelecek birkaç sene yavaÅŸlamayla beraber doÄŸal bir dengelenme süreci  beklediklerini ifade eden Erbil, "Bu dönemde mevcut yatırımlara konsantre olup,  inÅŸaatlarını zamanında ve maliyet artışı olmadan tamamlamaya gayret etmeliyiz. Bu  anlamda, son aylarda bazı ihalelerdeki ertelemeleri yerinde bir karar olarak  nitelendiriyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Erbil, gelecek 10 seneye bakıldığında, Türkiye'nin altyapı alanında 45  milyar dolar ilave yatırım ihtiyacı olmasının beklendiÄŸini söyledi.

Bunun içinde de özellikle otoyol projelerinin 25-30 milyar dolar  yatırım rakamıyla başı çekmesini tahmin ettiklerini dile getiren Erbil, ÅŸöyle  devam etti:

"3 katlı Ä°stanbul Tüneli, Ä°zmir Körfez GeçiÅŸ Projesi gibi büyük  projelerin yanında Anadolu'da irili ufaklı otoyol projeleri de radarımızda  olacak. Hastane projelerinde ise 8-10 hastane yatırımı daha bekliyoruz. Ä°leriki  yıllarda otoyol ve hastanelerde baÅŸarılı örnekler veren PPP modelinin atık su,  kentsel içme suyu, merkezi ısıtma ve enerji verimliliÄŸi gibi alanlarda yeni  sektörlere uyarlanması görüÅŸülüyor. Bu alanlardaki çalışmaları destekliyor ve  geliÅŸmeleri yakından takip ediyoruz.

Finansman tarafına bakarsak, önümüzdeki dönemde 1-1,5 milyar doların  üzerindeki projelerin finansmanı için, yabancı bankalar ve Türk bankalarının  birlikte çalışacağı yapılarda finanse edilmesi gerektiÄŸi görüÅŸündeyiz. Sadece  proje finansman kredileriyle deÄŸil, proje bonoları, halka arz gibi farklı  finansal enstrümanları da kullanarak kaynakları çeÅŸitlendirmemiz gerektiÄŸini  düÅŸünüyoruz. Bu anlamda VDMK ihracı yerinde bir uygulama olarak hayata geçti."

"DÄ°JÄ°TAL DESTEKLÄ° ÇÖZÜMLERE YATIRIM YAPMAYI SÜRDÜRECEĞİZ" 

Fuat Erbil, ÅŸubeleÅŸme alanındaki stratejilerinin, kantitatiften ziyade  kalitatif bir zemine oturduÄŸunu söyledi.

MüÅŸterilerin tercihlerinin deÄŸiÅŸtiÄŸini, artık sadece iÅŸlemler için  deÄŸil, ürün ve hizmet alımları konusunda da uzun yıllardır yatırım yaptıkları  dijital kanallara, özellikle mobil bankacılığa yönelimin çok yüksek olduÄŸunu  anlatan Erbil, ÅŸubeleÅŸme stratejisini, müÅŸterilerle yüz yüze etkileÅŸimin  yarattığı potansiyel deÄŸer ve ÅŸubenin daha çok müÅŸteriye hizmet verme ve  derinleÅŸmeye saÄŸlayacağı katkı parametrelerini baz alarak ÅŸekillendirdiklerini  kaydetti.

Erbil, 2018'de Türkiye genelinde yaygınlaÅŸtırdıkları yeni ÅŸube ve  hizmet modeliyle birlikte müÅŸterilere her türlü hizmeti tek bir noktadan, en  hızlı ve kolay ÅŸekilde alabildikleri, dijital ve fiziksel çözümlerin  harmanlandığı daha yenilikçi ve kaliteli bir deneyim sunmayı hedeflediklerini  dile getirdi.

Çalışanların da, sahip olduÄŸu yetkinlikler ve artan donanımlarıyla  yeni hizmet modelinin önemli bir parçası ve tamamlayıcısı olduÄŸunun altını çizen  Erbil, "Çalışanlarımızın mobilitesini artıran, deÄŸer yaratma odaklı iliÅŸki  yönetimine daha çok vakit ayırabilmelerini saÄŸlayan dijital destekli çözümlere  yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Dijital dünyanın getirdiÄŸi imkanlarla gerek iÅŸ  süreçlerinde gerek kiÅŸisel geliÅŸimleri için harcadıkları zamanı daha verimli ve  daha kaliteli hale getirmeyi hedefliyoruz. Daha yetkin, donanımlı bankacılar  yetiÅŸtirmek gayesi ile, çalışanlarımızın eÄŸitim ve geliÅŸim olanaklarını  zenginleÅŸtirmeye devam edeceÄŸiz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"ONUR GENÇ, GARANTÄ° VE BBVA AÄ°LESÄ°NÄ°N ÇOK SEVÄ°LEN VE SAYGI DUYULAN  BÄ°R FERDÄ°" 

Garanti Bankası Genel Müdürü Erbil, dünyanın en büyük 17. ekonomisine  sahip olan Türkiye'nin; genç, dijitale eÄŸilimli nüfusu ve geliÅŸmiÅŸ ülkelere  kıyasla düÅŸük bankacılık penetrasyonuyla, bankacılık sektörü için yüksek bir  potansiyele iÅŸaret ettiÄŸini söyledi.

Bu doÄŸrultuda Türkiye ve Garanti'nin, BBVA Grubu için stratejik öneme  sahip olduÄŸunu vurgulayan Erbil, "BBVA yönetiminin her fırsatta altını çizdiÄŸi;  ülkemize , ekonomimize, sektörümüze ve bankamıza olan güvenlerine inanıyoruz."  dedi.

Erbil, Onur Genç'in Garanti'de önemli sorumluluklar üstlendi, bu  alanlarda çok ciddi katkılar saÄŸladığını, sonrasında grubun ABD'de faaliyet  gösteren bankası BBVA Compass'ta CEO'luk görevinde de çok önemli baÅŸarılara imza  atttığını anlattı.

Genç'in, Garanti ve BBVA ailesinin çok sevilen ve saygı duyulan bir  ferdi olduÄŸuna dikkati çeken Erbil, ÅŸunları kaydetti:

"Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteren BBVA Grubu'nda  CEO görevini üstlenecek olması; ülkemiz ve bankamız adına çok gurur verici. Biz  bunu milli bir gurur olarak deÄŸerlendiriyoruz ve Türkiye'de gerek bankaların  gerek bankacıların dünya ölçeÄŸinde ne kadar kalifiye ve güçlü olduklarını teyit  etmesi anlamında ayrıca önemsiyoruz. Onur Genç'in üstlendiÄŸi yeni görevinde de,  tecrübesi ve vizyonuyla, gruba önemli katkılar saÄŸlayacağına ve bayrağı daha  ilerilere taşıyacağına yürekten inanıyoruz."

18:051.471
Değişim :  -1,13% |  -16,82
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480
En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTI 6,05 1.212.983 % 10,00  
MARTI 2,53 101.569.190 % 10,00  
TMPOL 19,91 13.460.580 % 10,00  
SUMAS 71,50 562.970 % 10,00  
CASA 236,80 29.951.611 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4212 7,4236 % 0,96  
Euro 8,9562 8,9715 % 0,17  
Sterlin 10,3095 10,3612 % 0,40  
Frank 8,1235 8,1725 % 0,51  
Riyal 1,9717 1,9816 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 -40,35  
Altın Gr. 413 413 -5,48  
Cumhuriyet 2.794 2.836 34,00  
Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,57 26,61 -0,77  
Gümüş Gr. 6,35 6,35 -0,12  
B. Petrol 64,48 64,48 -1,64