Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti açıklandı

02.07.2020 14:49

Son güncelleme : 03.07.2020 09:22

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, "Öncü göstergeler, iktisadi faaliyetteki toparlanmayla yeni iş ilanlarının arttığını ve istihdam imkanlarının kısmen iyileştiğini göstermektedir." ifadelerine yer verildi.AA

Kurulun 25 Haziran'daki toplantısına iliÅŸkin yayımlanan özette, mayıs  ayında tüketici fiyatlarının yüzde 1,36 oranında arttığı ve yıllık enflasyon 0,45  puan yükselerek yüzde 11,39 olduÄŸu hatırlatıldı.

Mayıs ayı PPK karar metninde dikkat çekildiÄŸi üzere, bu dönemde gıda  enflasyonunun iÅŸlenmemiÅŸ gıda fiyatları kaynaklı olarak arttığı belirtilen  özette, uluslararası petrol fiyatlarındaki geliÅŸmelere baÄŸlı olarak enerji  enflasyonunun mayıs ayında yükselse de tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam  ettiÄŸi bildirildi.

Özette, Türk lirasındaki deÄŸer kayıplarının, dayanıklı mallar baÅŸta  olmak üzere, temel mal grubu enflasyonuna yansırken, hizmet enflasyonunda salgına  baÄŸlı olarak faaliyetin kesintiye uÄŸradığı kalemler öncülüÄŸünde yavaÅŸlama  eÄŸiliminin devam ettiÄŸi kaydedildi.

Bu geliÅŸmeler sonucunda, çekirdek göstergelerin eÄŸilimlerinde bir  miktar arttığı ifade edilen özette, ÅŸu deÄŸerlendirmelere yer verildi:

"Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu mayıs ayında 1,59 puan  artarak yüzde 12,87’ye yükselmiÅŸtir. Bu geliÅŸmede yıllık enflasyonu 4,91 puan  artan iÅŸlenmemiÅŸ gıda grubu belirleyici olmuÅŸtur. Döneme özgü geliÅŸmelerle taze  meyve ve sebze fiyatlarında gözlenen düÅŸüÅŸün önceki yıllara kıyasla sınırlı  kalmasına ek olarak döviz kuruna duyarlılığı yüksek olan yumurta ve  bakliyatlardaki fiyat artışları iÅŸlenmemiÅŸ gıda enflasyonunu olumsuz etkileyen  temel unsurlardır.

Ä°ÅŸlenmiÅŸ gıda grubu aylık enflasyonu bir miktar yavaÅŸlarken, baz  etkisinin de katkısıyla yıllık enflasyonu belirgin olarak gerilemiÅŸtir. DiÄŸer  yandan, öncü göstergeler iÅŸlenmemiÅŸ gıda yıllık enflasyonunun haziran ayında da  yükselebileceÄŸine iÅŸaret etmektedir. Enerji fiyatları mayıs ayında yüzde 2,13  oranında yükselmiÅŸ, grup yıllık enflasyonu 1,93 puan artarak yüzde 5,23 olmuÅŸtur.  Uluslararası petrol fiyatlarındaki toparlanma ile birlikte Türk lirasındaki deÄŸer  kaybı enerji fiyatlarındaki yükseliÅŸte belirleyici olmuÅŸtur. Öncü göstergeler,  enerji yıllık enflasyonunun haziran ayında artacağını göstermektedir."

"12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTÄ°LERÄ° DÜŞTÜ"

Özette, temel mal grubu yıllık enflasyonunun mayıs ayında 1,38 puan  artarak yüzde 9,26'ya yükseldiÄŸi anımsatıldı.

Bu dönemde, gerek dayanıklı tüketim malları gerekse giyim ve ayakkabı  fiyatlarında belirgin artışlar gözlendiÄŸi belirtilen özette, Türk lirasındaki  birikimli deÄŸer kayıplarına baÄŸlı olarak, dayanıklı mal grubunda otomobil ve  beyaz eÅŸya fiyatlarındaki artışlar öne çıkarken, giyim ve ayakkabı grubunda  mevsimsel ortalamaların üzerinde bir fiyat artışı kaydedildiÄŸi bildirildi.

Özette, hizmet fiyatlarının mayıs ayında yüzde 0,73 arttığı ve yıllık  enflasyon 0,48 puan düÅŸerek yüzde 11,28 olduÄŸu kaydedildi.

Bu dönemde, hizmet fiyatlarında salgının sınırlayıcı etkilerinin  hissedilmeye devam ettiÄŸi vurgulanan özette, "Nitekim yıllık enflasyonda en  belirgin gerileme, faaliyetleri önemli ölçüde duraklayan lokanta-otel  hizmetlerinde gözlenirken, diÄŸer hizmetler ve kira yıllık enflasyonu da düÅŸüÅŸ  kaydetmiÅŸtir. UlaÅŸtırma hizmetleri enflasyonunda ise kademeli normalleÅŸme  adımları kapsamında uygulanan kapasite kısıtları birim maliyet kanalıyla yıllık  enflasyonun yükselmesine neden olmuÅŸtur." ifadeleri kullanıldı.

Özette, haziran ayında yıl sonu enflasyon beklentilerinin bir miktar  yükselirken, 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin düÅŸüÅŸ kaydettiÄŸi belirtildi.

"KREDÄ° KOŞULLARINDAKÄ° Ä°YÄ°LEŞME YURT Ä°ÇÄ° TALEBÄ° DESTEKLEDÄ°"

Özette, iktisadi faaliyetteki yavaÅŸlamanın nisan ayında  belirginleÅŸtiÄŸi ve sektörler geneline yayıldığı belirtildi.

Sanayi üretiminin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak  nisan ayında aylık yüzde 30,4 oranında daraldığı hatırlatılan özette, taşıt,  giyim ve tekstil baÅŸta olmak üzere ana ihracatçı sektörlerin üretimindeki düÅŸüÅŸün  daha belirgin olduÄŸu vurgulandı.

Aynı dönemde turizm gelirlerinin seyahat kısıtlamaları nedeniyle durma  noktasına gelirken, salgına yönelik alınan tedbirlerin de etkisiyle ticaret,  konaklama-yiyecek hizmetleri, ulaÅŸtırma-depolama baÅŸta olmak üzere hizmet  sektörlerinde de sert bir yavaÅŸlama kaydedildiÄŸi bildirildi.

Kademeli normalleÅŸme adımlarıyla birlikte mayıs ayından itibaren  ekonomide toparlanmanın baÅŸladığının görüldüÄŸü ifade edilen özette, hareket  kısıtlamalarının hafifletilmesi ve kredi koÅŸullarındaki iyileÅŸmenin yurt içi  talebi desteklediÄŸinin altı çizildi.

Bu dönemde finansman koÅŸullarına duyarlılığı yüksek ve talebi  ertelenmiÅŸ kalemlere yönelik kartla yapılan harcamaların hızlı bir ÅŸekilde  artarken, elektrik tüketiminin de istikrarlı bir artış gösterdiÄŸi ifade edildi.

DiÄŸer taraftan, ihracatta dış ticaret ortakları geneline yayılan bir  iyileÅŸme gözlenirken, ithalat talebinde de yurt içi talebe paralel olarak artış  kaydedildiÄŸi belirtilen özette, salgın hastalığa baÄŸlı olarak küresel büyüme  görünümündeki bozulma ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle ihracat ve turizm  gelirlerinde düÅŸüÅŸ gözlendiÄŸi aktarıldı.

Özette, ancak, normalleÅŸmeyle birlikte mal ihracatında görülen  toparlanma ve emtia fiyatlarının düÅŸük seviyelerinin önümüzdeki dönemde cari  iÅŸlemler dengesini destekleyeceÄŸi vurgulandı.

"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HANE HALKI GELÄ°R KAYIPLARININ SINIRLANMASI AÇISINDAN KRÄ°TÄ°K ROL OYNADI"

Özette, kurulun, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın sürekliliÄŸi ve  makrofinansal istikrar açısından cari iÅŸlemler dengesindeki seyrin önemine  dikkati çektiÄŸi belirtildi.

Salgın hastalığa baÄŸlı geliÅŸmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki  olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi  kanalının ve firmaların nakit akışının saÄŸlıklı iÅŸleyiÅŸinin devamının büyük önem  arz ettiÄŸi vurgulanan özette, ÅŸunlar kaydedildi:

"Yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirler ekonominin  üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki  toparlanma sürecine katkı yapmaktadır. Ä°ktisadi faaliyetin önümüzdeki dönemdeki  toparlanma hızı normalleÅŸme sürecinin yurt içindeki ve yurt dışındaki seyrine  baÄŸlı olacaktır. Ä°ktisadi faaliyetteki yavaÅŸlama iÅŸ gücü piyasası verilerine de  yansımıştır.

Mart döneminde tarım dışı istihdam Şubat dönemine göre yüzde 4,3  azalırken, inÅŸaat ve hizmetler sektöründeki istihdam kayıpları daha belirgin  olmuÅŸtur. Ancak iÅŸ gücüne katılım oranındaki gerilemeyle iÅŸsizlik oranlarındaki  artış nispeten sınırlı olmuÅŸtur. Öncü göstergeler, iktisadi faaliyetteki  toparlanmayla yeni iÅŸ ilanlarının arttığını ve istihdam imkanlarının kısmen  iyileÅŸtiÄŸini göstermektedir. Kurul, kısa çalışma ödeneÄŸi baÅŸta olmak üzere  iÅŸsizlik sigorta fonu ve cari transferler aracılığıyla saÄŸlanan desteklerin, hane  halkı gelir kayıplarının sınırlanması ve istihdamın korunması açısından kritik  rol oynadığı deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtur."

Kurulun 25 Haziran'daki toplantısına iliÅŸkin yayımlanan özette, corona virüs salgınına iliÅŸkin geliÅŸmelere baÄŸlı olarak küresel büyümedeki  zayıflamanın yılın ikinci çeyreÄŸinde derinleÅŸirken, ülkelerin attığı normalleÅŸme  adımlarına baÄŸlı olarak kısmi bir toparlanma gözlendiÄŸi belirtildi.

Ancak salgının baÅŸta güney yarım küre olmak üzere yayılımını devam  ettirmesi ve ikinci bir dalga yaÅŸanma olasılığı dahilinde küresel ekonomideki  toparlanmaya iliÅŸkin belirsizliklerin yüksek seyretmekte olduÄŸu aktarılan özette,  salgının ve saÄŸlık önlemlerinin, tüketim alışkanlıkları ve genel harcama  davranışına olası etkilerine yönelik belirsizliklerin devam ettiÄŸi bildirildi.

Özette, her açıdan normalleÅŸmenin uzun sürmesi durumunda küresel ve  yurt içi büyüme görünümündeki zayıflamanın daha belirgin olabileceÄŸi ve ilave  tedbir gereksiniminin ortaya çıkabileceÄŸi vurgulandı.

Mayıs PPK toplantısını takip eden dönemde, OPEC  ülkelerinin arz  kısıntısı konusunda anlaÅŸmaları ve talep tarafında en kötünün geride kaldığı  yönündeki beklentilere baÄŸlı olarak petrol fiyatlarında toparlanma gözlendiÄŸi  kaydedilen özette, "Buna karşın küresel iktisadi faaliyete dair belirsizlikler  baÅŸta olmak üzere emtia fiyatlarına iliÅŸkin aÅŸağı yönlü riskler canlılığını  korumakta olup küresel enflasyon oranlarının 2020 yılında ılımlı bir görünüm  sergilemesi beklenmektedir." denildi.

"AÇIKLANAN PAKETLERÄ°N ETKÄ°SÄ°YLE KREDÄ° Ä°VMESÄ° GÜÇLÜ SEYRETMEKTEDÄ°R"

Özette, geliÅŸmiÅŸ ve geliÅŸmekte olan ülke merkez bankalarının  geniÅŸleyici yönde adımlar atmaya devam ettiÄŸi bildirildi.

GeliÅŸmiÅŸ ülkelerde uzun vadeli faiz oranlarının tarihsel düÅŸük  seviyelere gerilerken, gerek merkez bankalarının açıklamaları gerekse piyasa  beklentilerinin, düÅŸük faiz ortamının uzun bir süre devam edeceÄŸine iÅŸaret ettiÄŸi  belirtilen özette, uygulanan politikaların finansal piyasalar, büyüme ve istihdam  üzerindeki etkinliÄŸinin, ülkeler itibarıyla salgının seyriyle politika alanının  büyüklüÄŸüne göre farklılaÅŸabileceÄŸi kaydedildi.

Özette, destekleyici politika önlemleri ve normalleÅŸme adımlarının  yakın dönemde risk iÅŸtahında bir miktar artışa neden olduÄŸu ve geliÅŸmekte olan  ülkelerden portföy çıkışlarının yavaÅŸladığı aktarıldı.

NormalleÅŸme adımlarını takiben, alınan parasal ve mali tedbirlerin de  katkısıyla küresel geliÅŸmelerin Türkiye'nin risk primi ve kur oynaklığı  üzerindeki olumsuz etkilerinin bir miktar hafiflediÄŸi belirtilen özette, buna  karşın küresel iktisadi faaliyet görünümüne ve politika tedbirlerinin etkinliÄŸine  iliÅŸkin belirsizliklerin sürmesinin, önümüzdeki dönemde küresel risk iÅŸtahı ve  geliÅŸmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarının dalgalı seyretmesine neden  olabileceÄŸi aktarıldı.

Özette, ÅŸu deÄŸerlendirmelere yer verildi:

"Belirsizliklerin yüksek seyrettiÄŸi bu süreçte salgın hastalığın  sermaye akımları, finansal koÅŸullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla  oluÅŸturmakta olduÄŸu küresel etkiler yakından takip edilmektedir. Bu kapsamda  Merkez Bankası, salgının Türkiye ekonomisine etkilerini izleyerek elindeki  araçları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doÄŸrultusunda kullanmaya  devam edecektir. Parasal, finansal ve mali tedbirlerin yanı sıra büyük ölçüde  kamu bankalarınca geniÅŸletilen kredi arzı, kredi büyümesine iliÅŸkin aÅŸağı yönlü  riskleri sınırlayarak reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamına katkı  saÄŸlamaktadır. Kefaletli kredi imkanı ile inÅŸaat, turizm ve yerli üretim yapan  sektörleri desteklemek amacıyla açıklanan paketlerin etkisiyle kredi ivmesi güçlü  seyretmektedir. Kamu bankaları öncülüÄŸündeki kefaletli kredi kullandırımları  ticari ve bireysel kredi arzını ve kredi faizlerindeki düÅŸüÅŸü destekleyerek  salgının ekonomik birimlerin gelir ve nakit akışı üzerindeki olumsuz  yansımalarını azaltmaktadır. Son dönemde açıklanan bireysel kredi paketlerinin  desteÄŸiyle konut kredisi talebinin de güç kazandığı gözlenmektedir."

"YILIN Ä°KÄ°NCÄ° YARISINDA TALEP YÖNLÜ DEZENFLASYONÄ°ST ETKÄ°LER DAHA BELÄ°RGÄ°N HALE GELECEK"

Özette, toplam talep koÅŸullarının sınırlayıcı etkisine karşın salgına  baÄŸlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon  göstergelerinin eÄŸilimlerinde bir miktar yükseliÅŸ gözlendiÄŸi belirtildi.

Uluslararası emtia fiyatlarının tüketici enflasyonunu sınırlamaya  devam ederken, gıda enflasyonunun dönemsel ve salgına baÄŸlı etkiler nedeniyle  arttığı vurgulanan özette, ÅŸular kaydedildi:

"Salgına baÄŸlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü  unsurların, normalleÅŸme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı ve  yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale  geleceÄŸi deÄŸerlendirilmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü  etkileyen tüm unsurları dikkate alarak politika faizinin sabit tutulmasına karar  vermiÅŸtir. Kurul, enflasyondaki düÅŸüÅŸ sürecinin devamlılığının ülke risk priminin  gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aÅŸağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç  kazanması açısından büyük önem taşıdığını deÄŸerlendirmektedir.

Enflasyondaki düÅŸüÅŸün hedeflenen patika ile uyumlu ÅŸekilde  gerçekleÅŸmesi için para politikasındaki temkinli duruÅŸun sürdürülmesi  gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruÅŸ ana eÄŸilime dair göstergeler dikkate  alınarak enflasyondaki düÅŸüÅŸün sürekliliÄŸini saÄŸlayacak ÅŸekilde belirlenecektir.  Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doÄŸrultusunda  elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Kurul, salgın hastalığa baÄŸlı  iktisadi risklerin en aza indirilmesi açısından para ve maliye politikaları  arasındaki eÅŸ güdümün sürdürülmesinin büyük önem arz ettiÄŸi deÄŸerlendirmesinde  bulunmuÅŸtur. Salgın hastalığın ekonomiyi birçok farklı kanaldan etkilemesi, baÅŸta  nakit akışının düzenlenmesi ve istihdamın korunmasına yönelik tedbirler olmak  üzere ÅŸirketler ve hanehalkı üzerindeki etkilerin asgari düzeyde tutulabilmesi  için koordineli politika uygulamaları gerektirmektedir. Dolayısıyla makro  ölçekteki para ve maliye politikalarının yanı sıra en çok etkilenen iktisadi  birimleri hedefleyen ve sektörel etkileÅŸimleri dikkate alan politika  uygulamalarının kritik önemde olduÄŸu deÄŸerlendirilmektedir. Bu süreçte atılacak  politika adımlarının hedefli ve geçici nitelikte olması politika etkinliÄŸini  destekleyecektir."

Özette, açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un  geleceÄŸe yönelik politika duruÅŸunu deÄŸiÅŸtirmesine neden olabileceÄŸi önemle  vurgulandı.
18:051.471
Değişim :  -1,13% |  -16,82
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480
En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTI 6,05 1.212.983 % 10,00  
MARTI 2,53 101.569.190 % 10,00  
TMPOL 19,91 13.460.580 % 10,00  
SUMAS 71,50 562.970 % 10,00  
CASA 236,80 29.951.611 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4212 7,4236 % 0,96  
Euro 8,9562 8,9715 % 0,17  
Sterlin 10,3095 10,3612 % 0,40  
Frank 8,1235 8,1725 % 0,51  
Riyal 1,9717 1,9816 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 -40,35  
Altın Gr. 413 413 -5,48  
Cumhuriyet 2.794 2.836 34,00  
Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,57 26,61 -0,77  
Gümüş Gr. 6,35 6,35 -0,12  
B. Petrol 64,48 64,48 -1,64