***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.04.2020 18:37***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 05.03.2020
Genel Kurul Tarihi 02.04.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, No: 25, Akasya Alışveriş Merkezi, 34660, Üsküdar-İstanbul (Akasya Kültür Sanat Salonu)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ve "Türk Ticaret Kanunu" uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması.
9 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi.
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın duyurularında verilen izine uygun olarak Şirketimizin 03.08.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki açıklamasına istinaden, Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımı işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2019 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2019 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 28. maddesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin alış ve satış işlemlerinden, satın alma tutarının değerleme raporunda belirtilen tutarın üstünde ve satış tutarının değerleme raporunda belirtilen tutarın altında gerçekleştiği 2019 yılında yapılan işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,00-TL'den 1.000.000.000,00-TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları olarak belirlenmesi amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 8. maddesinin tadiline ve ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKET'İN MERKEZ VE ŞUBELERİ" başlıklı 3. maddesinin, "BORÇLANMA ARACI İHRACI" başlıklı 7. maddesinin, "YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI" başlıklı 15. maddesinin, "ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR" başlıklı 16. maddesinin, "ŞİRKET'İN YÖNETİM, VE TEMSİL VE İLZAMI" başlıklı 18. maddesinin ve "GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER" başlıklı 20. maddesinin de tadiline ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Gündemin 1. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı oy çokluğu ile seçilmiş ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, 2019 yılına ait Faaliyet Raporu müzakere edilerek, Faaliyet Raporu ile ilgili olarak pay sahiplerince sorulan tüm sorular cevaplandırılmıştır.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okunmuştur.
4. Gündemin 4. maddesi uyarınca, 2019 yılına ait Finansal Tablolar müzakere edilerek, Finansal Tablolar ile ilgili olarak pay sahiplerince sorulan tüm sorular cevaplandırılmış ve 2019 yılına ait Finansal Tablolar pay sahiplerinin oy çokluğu ile kabul ve tasdik edilmiştir.
5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, oy çokluğu ile ibra edilmiştir.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2019 yılına ait kar payı dağıtım teklifi oy çokluğu ile reddedilmiştir. Pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak verilen kar dağıtımına ilişkin önerge ve önergeye uygun şekilde revize edilerek okunan Kar Dağıtım Tablosu oy çokluğuyla kabul edilmiş ve kar dağıtımının genel kurulca kabul edilen önerge doğrultusunda yapılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine kazanç payı dağıtılmasına ilişkin herhangi bir teklif, önerge veya öneri olmadığından bu konuda bir oylama yapılmamıştır.
7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin, aylık net 13.250,00-TL olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, Şirketimizin 2020 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) no.lu kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde Şirket tarafından 2019 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nın 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
11. Gündemin 11.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın duyurularında verilen izine uygun olarak Şirketimizin 03.08.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki açıklamasına istinaden, Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımı işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince 2019 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
14. Gündemin 14. maddesi uyarınca, 2019 yılında yapılan alım, satım ve kiralama işlemlerinde, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi kapsamında gerçekleşen ve açıklanacak bir işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
15. Gündemin 15. maddesi uyarınca, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 28. maddesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin alış ve satış işlemlerinden, satın alma tutarının değerleme raporunda belirtilen tutarın üstünde ve satış tutarının değerleme raporunda belirtilen tutarın altında gerçekleştiği 2019 yılında yapılan işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
16. Gündemin 16.maddesi uyarınca, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,00-TL'den 1.000.000.000,00-TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları olarak belirlenmesi amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 8. maddesinin tadiline ve ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKET'İN MERKEZ VE ŞUBELERİ" başlıklı 3. maddesinin, "BORÇLANMA ARACI İHRACI" başlıklı 7. maddesinin, "YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI" başlıklı 15. maddesinin, "ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR" başlıklı 16. maddesinin, "ŞİRKET'İN YÖNETİM, VE TEMSİL VE İLZAMI" başlıklı 18. maddesinin ve "GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER" başlıklı 20. maddesinin de tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2020 tarihli ve 12233903-340.08-E.2586 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 09.03.2020 tarihli ve 50035491-431.02-E-00053029791 sayılı yazısı ile onaylanan tadil tasarısı Genel Kurul'da oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Akiş 2019 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Akiş 2019 GK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul toplantısı, 02.04.2020 tarihinde saat 10:30'da Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak No:25, Akasya Alışveriş Merkezi 34660, Üsküdar İstanbul (Akasya Kültür Sanat Salonu) adresinde gerçekleştirilmiştir.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 430.091.850,00-TL (dörtyüzotuzmilyon doksanbirbin sekizyüzelli Türk Lirası) toplam itibari değerinden Şirketin sahip olduğu 1.538.727,00-TL toplam itibari değerli kendi paylarının genel kurul toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaması nedeni ile düşülmesi neticesinde kalan 428.553.123,00-TL toplam itibari değerinden toplam itibari değeri 19.422.648,65-TL olan 19.422.648,65-adet (A) Grubu nama payın ve toplam itibari değeri 281.554.512,02-TL olan 281.554.512,02-adet (B) Grubu hamiline payın temsilen, toplam itibari değeri 2.695.902,43-TL olan 2.695.902,43-adet hamiline (B) Grubu payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 303.673.063,10-TL olan 303.673.063,10-adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Ekte Genel Kurula ait Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi hissedarlarımızın görüşüne sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834420


BIST
18:05118.399
Değişim :  3,13% |  3.590,11
Açılış :  116.262  
Önceki Kapanış :  114.809  
En Yüksek
118.399
En Düşük
116.126
BIST En Aktif Hisseler
KARTN 539,00 39.521.509 % 10,00  
KENT 1.031,80 16.647.998 % 10,00  
ULAS 5,17 11.356.311 % 10,00  
BUCIM 4,85 16.502.781 % 9,98  
KONYA 322,90 83.861.658 % 9,98  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5874 8,6305 % -0,55  
Frank 7,2567 7,3004 % -0,05  
Riyal 1,8239 1,8331 % 0,01  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.803 0,27  
Altın Gr. 397 398 0,68  
Cumhuriyet 2.587 2.608 3,20  
Tam 2.665 2.676 3,40  
Yarım 1.294 1.309 1,60  
Çeyrek 647 655 0,80  
Gümüş.Ons 19,09 19,13 0,04  
Gümüş Gr. 4,21 4,22 0,01  
B. Petrol 42,22 42,22 -0,03