***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.01.2017 16:55***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Tescil edilmesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 30.11.2016
Genel Kurul Tarihi 28.12.2016
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.12.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes-Bizans Salonu- Taşkışla Caddesi, No:1, 34437 Taksim-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Duyuru Metni çerçevesinde: Olağanüstü GK toplantısına katılarak birleşmeye olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek paysahiplerinin, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları,Ayrılma hakkı kullanım fiyatının 2,8670 TL olacağı, Ayrılma hakkı kullanım süresinin 04.01.2017-17.01. 2017 tarihleri arasında bitecek şekilde 10 iş günü olacağı,Ayrılma hakkını kullanacak paysahiplerinin, yetkilendirilen aracı kuruma teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerektiği,Ayrılma hakkına sahip olan paysahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkına konu olan paylarının toplam tutarının Şirket'in çıkarılmış sermayesine oranının %15 oranını aştığının GK toplantısında tespit edilmesi durumunda,birleşmenin GK tarafından onaylanmış olmasına rağmen bir sonraki gündem maddesi çerçevesinde yapılacak oylamada GK'un birleşmeden vazgeçebileceği ve bu durumda ayrılma haklarının doğmayacağı, hakkında paysahiplerine bilgi verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu ve Saf GYO A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 08 Kasım 2016 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle 6102 sayılı TTK'nun 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Şirket tarafından Saf GYO A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle, Saf GYO A.Ş. ile Şirket bünyesinde birleşilmesinin genel kurulun onayına sunulması
4 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 28 Kasım 2016 tarih ve 70 sayılı kararı uyarınca belirlenen ve gündemin 2. maddesinde açıklanan üst sınırların aşıldığının tespit edilmesi halinde, gündemin 3. maddesinde pay sahiplerinin onayına sunulan birleşmeden vazgeçilip vazgeçilmeyeceği konusunun genel kurul tarafından karara bağlanması
5 - Gündemin 3. ve 4. maddeleri kapsamında söz konusu birleşmenin pay sahiplerince onaylanması şartıyla, birleşmenin gereği olarak Şirketin çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL'den 430.091.850 TL'ye arttırılması ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 13. maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesinin tadiline dair aşağıdaki tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan şekliyle genel kurulun onayına sunulması
6 - Gündemin 5. maddesi kapsamında genel kurul tarafından Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 13. maddesinin tadiline karar verilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Birleşme
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 28 Aralık 2016 Çarşamba günü, saat 11:00'de, Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim-İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes-Bizans Salonu adresinde yapılan birleşme hakkındaki Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır
Gündemin 1. maddesinde Divan Başkanlığı seçimi yapılmıştır.
Gündemin 2. maddesinde Şirket tarafından Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle, Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Şirket bünyesinde birleşilmesine ilişkin Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Uzman Kuruluş Raporu ve bu belgeler uyarınca hazırlanıp Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15 Kasım 2016 tarihinde onaylanan Duyuru Metni çerçevesinde
pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
Gündemin 3. maddesinde, Şirket Yönetim Kurulu ve Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 08 Kasım 2016 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Şirket tarafından Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle, Akiş GYO A.Ş. bünyesinde birleşilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.
Gündemin 4. maddesinde,
Şirket Yönetim Kurulu'nun 28 Kasım 2016 tarih ve 70 sayılı kararı uyarınca belirlenen ve gündemin 2. maddesinde açıklanan üst sınır aşılmadığından oylama yapılmamıştır. Söz konusu oran % 3,91 olarak tespit edilmiş ve % 15 üst sınırın altında kalmıştır.
Gündemin 5. maddesinde 3. ve 4. maddeleri kapsamında söz konusu birleşmenin pay sahiplerince onaylanması şartıyla, birleşmenin gereği olarak Şirketin çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL'den 430.091.850 TL'ye arttırılması ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 13. maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesinin tadiline dair aşağıdaki tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan şekliyle oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
Gündemin 6. maddesi Şirketimizizn Yönetim Kurulu üyeliklerine Ahmet Cemal Dördüncü, Raif Ali Dinçkök, İhsan Gökşin Durusoy, Alize Dinçkök Eyüboğlu, Mehmet Emin Çiftçi, Recep Yılmaz Argüden, Ayşe Selen Kocabaş, Fatma Füsün Akkal Bozok ve Doğu Batı Sanayi Ürünleri İhracat ve İthalat A.Ş.'nin seçilmeleri oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi
Birleşme Kabul edildi
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 18.01.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olaganustu Genel Kurul Toplantı Tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Saf GYO A.Ş. ile birleşmesine ilişkin 28.12.2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından, 18.01.2017 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/581561


BIST
18:05114.809
Değişim :  -0,85% |  -985,03
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451
En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6404 8,6837 % 0,17  
Frank 7,2646 7,3084 % -0,09  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.802 2,69  
Altın Gr. 397 397 -0,87  
Cumhuriyet 2.654 2.694 -5,00  
Tam 2.659 2.674 1,50  
Yarım 1.292 1.308 0,70  
Çeyrek 646 655 0,40  
Gümüş.Ons 18,78 18,82 0,09  
Gümüş Gr. 4,15 4,16 0,02  
B. Petrol 43,04 43,04 -0,23