***ASCEL* *PARSN*** ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim

02.11.2017 16:10
***ASCEL* *PARSN*** ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim


***ASCEL******PARSN*** ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ortaklıktan Çıkarma Süreci ile İlgili Hakim Ortakların Başvurusu Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler PARSN

Satma Hakkının Doğma Tarihi 31.07.2017
Açıklamayı Yapan Hakim Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Gerçek ve tüzel kişi pay sahipleri adına Parsan Makina Parçaları Sanayi A.Ş.
Toplam Oy Oranı (%) 99,24
Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Tarihi 31.10.2017
Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Saati 17:00
Satma Hakkı Kullanımına İlişkin Adil Bedele İlişkin Açıklama 31/07/2017 tarihinden önceki 30 gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması: 3,86 TL, Son 6 ay içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması: 3,80 TL, Son bir yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması: 3,76 TL, Son 5 yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması: 5,27 TL ve Hazırlanacak Değerleme Raporunda belirlenen fiyatın karşılaştırılması sonucunda bulunan en yüksek bedel olarak belirlenecektir.
İşlemler İle İlgili Kullanılacak Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satma Hakkı Bedellerinin Ortakların Hesabına Yatırılma Zamanı Değerleme raporu hazırlanmadan önce satma hakkını kullanmak üzere Ortaklık Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak başvuran ortaklarımıza ödemeler, değerleme raporunun hazırlanarak KAP' ta açıklanmasını takiben, ortaklık tarafından 3 iş günlük süre içinde hakim ortaklara iletilmesini izleyen 2 iş günü içinde yapılacaktır.

Satma Hakkı Kullanım Bedeli
Pay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Bedeli
ASCEL, TREASIL00019 5,27

Para Birimi TRY

Günlük Satma Hakkı Kullanım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunulan Tarih Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Kişi Sayısı Sermayedeki Oranı (%) Toplam Satma Hakkı Kullanım Bedeli
ASCEL, TREASIL00019 09.08.2017 1 0,011106 105.400
ASCEL, TREASIL00019 11.09.2017 3 0,058259 552.902,05
ASCEL, TREASIL00019 12.09.2017 2 0,001651 15.672,98
ASCEL, TREASIL00019 13.09.2017 2 0,009444 89.626,89
ASCEL, TREASIL00019 14.09.2017 2 0,022453 213.087,18
ASCEL, TREASIL00019 15.09.2017 3 0,013356 126.748,77
ASCEL, TREASIL00019 18.09.2017 3 0,000887 8.417,77
ASCEL, TREASIL00019 19.09.2017 1 0,019731 187.253,64
ASCEL, TREASIL00019 20.09.2017 3 0,001278 12.130,28
ASCEL, TREASIL00019 21.09.2017 1 0,001244 11.804,8
ASCEL, TREASIL00019 22.09.2017 1 0,001644 15.604,47
ASCEL, TREASIL00019 25.09.2017 1 0,000955 9.064,4
ASCEL, TREASIL00019 27.09.2017 2 0,013355 126.741,39
ASCEL, TREASIL00019 29.09.2017 3 0,00748 70.992,17
ASCEL, TREASIL00019 03.10.2017 1 0,000369 3.504,55
ASCEL, TREASIL00019 04.10.2017 4 0,008982 85.244,46
ASCEL, TREASIL00019 05.10.2017 1 0,000493 4.677,65
ASCEL, TREASIL00019 13.10.2017 3 0,001571 14.911,81
ASCEL, TREASIL00019 16.10.2017 1 0,00025 2.371,5
ASCEL, TREASIL00019 19.10.2017 2 0,000653 6.200,18
ASCEL, TREASIL00019 20.10.2017 3 0,000834 7.916,96
ASCEL, TREASIL00019 23.10.2017 2 0,001447 13.732,04
ASCEL, TREASIL00019 24.10.2017 4 0,002523 23.944,4
ASCEL, TREASIL00019 25.10.2017 6 0,078605 745.991,69
ASCEL, TREASIL00019 26.10.2017 5 0,011613 110.209,24
ASCEL, TREASIL00019 27.10.2017 8 0,012985 123.230,52
ASCEL, TREASIL00019 30.10.2017 12 0,01861 176.619,26
ASCEL, TREASIL00019 31.10.2017 11 0,040254 382.024,66

Toplam Satma Hakkı Kullanım Bilgileri
Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Toplam Kişi Sayısı 91
Satma Hakkı Kullanım Bedeli Genel Toplamı 3.246.025,71
Sermayedeki Pay Oranları (%) 0,34
Hakim Ortağın Sermayedeki Pay Oranı (%) 99,59

Ortaklıktan Çıkarma
Pay Grup Bilgileri Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanılmasında Satım Bedeli Ortaklıktan Çıkarılacak Pay Miktarı
ASCEL, TREASIL00019 3,86 737.279,64

Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanımı Talebinde Bulunulması Amacıyla Ortaklığa Başvurulma Tarihi 02.11.2017

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31.07.2017 tarihinde yapmış olduğu duyuruda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde
Şirketimizin %99,24 pay/oy oranına sahip gerçek ve tüzel kişi pay sahipleri bir araya gelerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun olarak 31/07/2017 tarihinde birlikte hareket etmek amacıyla oy sözleşmesi imzaladıklarını, Sermaye Piyasası Kurulunun ‘'Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği çerçevesinde 31/07/2017 tarihi itibariyle birlikte hareket eden pay sahipleri olarak toplam pay/oy oranının %99.24' üne ulaştıklarını, hakim ortak konumunun kazanılması ile (II-27.2) "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği" uyarınca satma hakkı ile ortaklıktan çıkarma hakkı birlikte hareket eden pay sahipleri olarak kullanılabilir hale geldiği bilgisi paylaşılmıştı. Yaptığımız açıklamalarda ayrıca, Tebliğ çerçevesinde diğer ortakların satma hakkı kullanımı ile ilgili hususlar paylaşılmıştı.
Tebliğ'e uygun olarak, bu açıklamayı takip eden 3 aylık hak düşürücü süre içerisinde satma hakkını kullanmak isteyen diğer pay sahipleri bu taleplerini Şirketimize iletmişlerdir.
Tebliğ'in 5'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca satma haklarının kullanılabileceği 31.07.2017 tarihini izleyen 3 aylık hak düşürücü süre 31.10.2017 tarihi itibariyle sona ermiş olduğu bilgisi ve söz konusu söz konusu dönemde (31.07.2017-31.10.2017) satma hakkını kullanan 91 yatırımcının 615.944,16 TL nominal bedelle hak kullanımı yapmış olduğu bilgisi paylaşılmıştı.
Tebliğ'in 5'inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, birlikte hareket eden ve hakim ortak konumunu kazanan pay sahipleri satma hakkı kullanılmayan 737.279,64 TL nominal değerli pay için ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak ve Tebliğ çerçevesindeki diğer başvuruların gerçekleştirilmesi için bugün (02.11.2017 tarihinde) Şirketimize başvuruda bulunmuştur.
Ortaklıktan çıkarma hakkına ve bu çerçevede Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul A.Ş. kotundan çıkartılmasına dair Tebliğ çerçevesindeki süreç, aşağıdaki şekilde ilerleyecektir.
- Birlikte hareket eden ve hakim ortak konumunu kazanan pay sahiplerinin 02.11.2017 tarihli başvurusuna istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulunca, ortaklıktan çıkarma hakkına konu payların iptali ile söz konusu paylar karşılığında çıkarılacak yeni payların ihracı amacıyla karar alınacaktır.
- Tahsisli sermaye artırımı düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak yeni payların ihracının onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılacaktır.
- SPK'ya başvuru ile eş zamanlı olarak payların borsa kotundan çıkarılması için Borsa İstanbul A.Ş.' ye başvuruda bulunulacaktır.
- SPK'nın onayını izleyen 3 işgünü içinde, esas sözleşmenin sermayeye ilişkin yeni şekli ticaret siciline tescil edilecek ve TTSG'de yayınlanacaktır. Ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımına konu olan önceki paylar, tescil tarihi itibarıyla iptal edilmiş olacaktır.
- Pay bedellerinin pay sahiplerinin hesaplarına yatırılması ve yeni ihraç edilecek payların hakim ortaklar hesabına aktarılması talebi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurulacaktır.
- İptal edilen paylara Tebliğ'in 6'ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Ortaklıktan çıkarma, hakim ortak konumunun kazanıldığı ve kamuya ilk açıklamanın yapıldığı tarih olan 31/07/2017 tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 1 TL nominal bedelli ASCEL payı için 3,86 TL esas alınarak ödenecektir.
- MKK sisteminde kayden izlenen paylara ilişkin tutarlar, MKK tarafından hak sahipleri hesaplarına aktarılmak üzere ilgili yatırım kuruluşları hesaplarına transfer edilecektir.
- Kaydi sistemde olmayan paylar için pay bedelleri, ortaklık tarafından üç yıllık bir süre boyunca ilgili yatırım kuruluşları vasıtasıyla Takasbank nezdinde açılacak özel bir bloke hesapta nemalandırılmak suretiyle tutulacaktır.
- Borsa İstanbul A.Ş tarafından Şirketimiz paylarının Borsa kotundan çıkarılması ve işlem görmekten sürekli men edilmesi kararının KAP' ta duyurulmasını izleyen işgünü karar yürürlüğe girecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638607


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76