***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.06.2017 16:35***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 03.04.2017
Genel Kurul Tarihi 28.04.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10000 Sokak, No: 7, Çiğli, İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4 - 2016 yılı hesap dönemine finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Güncellenen Kar Dağıtım Politikasının okunması, onaylanması ve 2016 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkında karar alınması.
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
10 - 2016 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın duyuruları kapsamında Şirketimizin paylarının geri alımına ilişkin olarak gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Şirket'in 2016 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunda müzakere edilerek karar alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 bakambalajgenelkurulilani.pdf - İlan Metni
EK: 2 genelkurulbilgilendirmedokumani2016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 NİSAN 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 4050-Kyaka-567 sicil numarasında kayıtlı bulunan Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Nisan 2017 tarihinde, saat 10.00'da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10000 Sokak, No: 7, Çiğli, İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.04.2017 tarih ve 24556994 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri H. Alper Marasalı ve Halil Bacaksız'ın nezaretinde yapılmıştır.
Ø Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili madde hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SerPK") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantıdan üç hafta önce, 05.04.2017 tarih ve 9299 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 989, 990 ve 991. sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket'in www.bakambalaj.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin adreslerine 31 Mart 2017 tarihinde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İzmir postanesinden iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı,
Ø Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evrak dâhil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Murat Yıldız, Rıza Bayer, Nihat Gündüz ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Halil Bayrakdar ile Ali Nail Kubalı'nın ve ayrıca Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Ayşegül Özkan'ın toplantıda hazır bulunduğu,
Ø Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 36.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 3.600.000.000 adet paydan 499.952,00 Türk Lirası sermayeye karşılık 49.995.200 adet hissenin asaleten, 29.206.748 TL sermayeye karşılık 2.920.674.800 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 29.706.700 Türk Lirası sermayeye karşılık toplam 2.970.670.000 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu,
tespit edilmiştir.
TTK'nın 1527. madde hükmü gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiştir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden Duygu Tunalıgil görevlendirilmiştir.
Bakanlık Temsilcisi tarafından 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılmasında yasal bir engel olmadığının açıklanması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Elektronik ortamda genel kurula katılan bir pay sahibi bulunmadığı EGKS sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir.
KARAR NO.1
Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçilmiştir. Toplantı Başkanlığı için isim önerileri alınmış, Erol Narin tarafından teklif verildiği görülmüştür. Başka teklif gelmemiştir. Erol Narin tarafından sunulan teklif oylanmıştır. Yapılan oylamada Toplantı Başkanı olarak Murat Yıldız oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı Murat Yıldız, Tutanak Yazmanı olarak Dilara Uçar'ı ve Oy Toplama Memuru olarak Duygu Tunalıgil'i atamıştır.
Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul hakkında bilgi vermiştir. Ayrıca oy kullanma sistemiyle ilgili olarak SerPK, TTK ve ilgili mevzuatta yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği bilgisini vermiştir.
KARAR NO.2
Gündemin ikinci maddesi gereğince, 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine geçilmiştir.
Şirket'in 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, MKK'nın EGKS sisteminde ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10002 Sokak, No: 45, Çiğli, İzmir adresindeki Şirket merkezinde hazır bulundurularak pay sahiplerinin ve diğer ilgililerin incelemesine sunulduğundan okunmuş sayılması için pay sahiplerinden Erol Narin tarafından teklif verilmiştir. Başka teklif verilmediği anlaşıldıktan sonra verilen teklif oylamaya sunulmuştur. Faaliyet raporunun okunmuş sayılması hususunda verilen teklif toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Faaliyet raporunun müzakeresine geçilmiştir. Faaliyet raporunun müzakeresine ilişkin söz alan olmadığından gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.
KARAR NO.3
Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Şirketin bir önceki olağan genel kurul toplantısında Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmiş olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Ayşegül Özkan tarafından 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'a okunmuştur.
KARAR NO.4
Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2016 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçilmiştir.
Toplantı Başkanlığına verilen önergeyle 2016 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2016 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından 3 hafta önce, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10002 Sokak, No: 45, Çiğli, İzmir adresindeki Şirket merkezinde, Şirketin www.bakambalaj.com.tr sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, KAP ve EGKS sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulduğundan okunmuş sayılması önerilmiştir. Önerge oylamaya sunulmuş olup toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2016 yılı finansal tabloları, Toplantı Başkanı tarafından ayrı ayrı oylamaya sunulmuş ve pay sahiplerinden Erol Adıyaman, Fehmi Kaymakçıoğlu, İbrahim Karabıçak tarafından kullanılan 345.387 olumsuz oya karşılık, 30.756.413 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Finansal tablolar görüşmeye açılmıştır. Pay sahiplerinden İbrahim Karabıçak söz almıştır
"Özellikle 2012 yılından itibaren kar marjlarındaki düşüşün nedenini dile getiriyoruz, ancak niceliksel bilgi alamadık. Sadece geçen sene parite etkisinin etkili olduğu söylenmişti. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı hammadde fiyatlarını göremiyoruz, özellikle son 3 yıla ait fiyatları. Sorun şu ki sektörde birçok firmada kar marjlarında artış olmasına rağmen Bak Ambalaj'da durum aksine gözüküyor. 2016 yılının ikinci yarısında ne gibi gelişmeler oldu da artış eğilimi oldu"?
Toplantı Başkanı Murat Yıldız soruyu cevapladı
"Satın alma fiyat ve miktarlarını ticari sır olması sebebiyle sunamıyoruz. Ancak Dolar Euro paritesinin işlerimize etkisini şu şekilde belirtebiliriz yaptığımız hammadde alımları Dolar bazlı veya Euro bazlı olabiliyor, duruma göre değişkenlik gösterebiliyor. Diğer taraftan satışlarımız Euro, Dolar ya da Pound bazlı gerçekleşebiliyor. Alış ve satışlarımızdaki döviz dengesini kurmaya çalışsak da zaman zaman paritenin değişiyor olması sonuçlara etki edebiliyor. 2016 yılının ikinci yarısındaki kar marjlarındaki artışa ilişkin olarak ise, şunu söylemek mümkün son birkaç yıldır operasyonel verimlilik çalışmalarında kaydedilen aşamalar ve bir diğer taraftan da bir önceki yıl hammadde tedarikinde yaşanan sıkıntıların ve fiyatlardaki keskin artışların yavaşlaması karlılık artışına temel olarak etki etmiştir".
Pay sahiplerinden İbrahim Karabıçak tekrar söz aldı
"Biz satın alma fiyatlarını istemiyoruz. Son üç yıla ilişkin ICIS fiyatlarını talep ediyoruz. Ayrıca ticari sır olduğu gerekçesiyle cevap veremeyebilirsiniz ancak Şirket tarafından 2016 yılında üretimde kullanılmak üzere yerli ve yabancı tedarikçilerden toplam ne miktarda film alındığını ve toplam ne kadar ücret ödendiğini öğrenmek istiyoruz" dedi.
Toplantı Başkanı Murat Yıldız, bu sorulara Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından süresi içinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olduğu ölçüde cevap verileceğini ifade etmiştir.
Pay sahiplerinden Erkan Bulut söz aldı "Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalarda 2016 yılında ciddi bir düşüş var. %35'e yakın azalma var. Enflasyonu da koyduğumuzda %45'lik düşüş var diyebiliriz. Nedeni nedir?"
Şirket Mali İşler Müdürü Aslı Sanal cevap verdi "Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar maaş ve benzeri faydalar ile kıdem ve izin karşılığı rakamlardan oluşmaktadır. Bu çerçevede, söz konusu azalışta birden fazla etkinin olduğu söylenebilir. Örneğin, kıdem tazminatlarının hesaplama matematiğinde bir değişiklik oldu. Ayrıca 2015 yılında yöneticilere prim ödemesi yapılırken 2016 yılında prim ödemesi yapılmamıştır. Ek olarak, 2016 yılında bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç diğer yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi de yapılmadı." dedi.
Pay sahiplerinden Erkan Bulut tekrar söz aldı "Aktifler üzerindeki sigorta miktarını göremiyoruz, bilgi almamız mümkün mü? Tüm makine ve cihazlar için toplam sigorta miktarı nedir? Ayrıca 30 milyon Euro'luk son faz yatırım hangi aşamada, ne gibi getirileri olacak? Solvent yatırımının ne kadar sürede geri dönüş sağlayacağı ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Toplantı sonrasında da cevap verebilirsiniz." dedi.
Toplantı Başkanı Murat Yıldız, bu sorulara da Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından süresi içinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olduğu ölçüde cevap verileceğini ifade etmiştir.
KARAR NO.5
Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarına geçilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi oyları dışında kalan oyların 23.077.963 olumlu oy karşılığı, pay sahiplerinden İbrahim Karabıçak, Erol Adıyaman, Fehmi Kaymakçıoğlu, Erkan Bulut tarafından kullanılan 390.587 olumsuz oy ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından gelen oyları kendi ibralarında kullanmamışlardır.
KARAR NO.6
Gündemin altıncı maddesi gereğince, SPK'nın 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'ne uygun olarak revize edilen ve Yönetim Kurulu'nun 03.04.2017 tarih ve 705 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Kar Dağıtım Politikası'nın, Toplantı Başkanlığına verilen önergeyle genel kurul toplantısından 3 hafta önce, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10002 Sokak, No: 45, Çiğli, İzmir adresindeki Şirket merkezinde, Şirketin www.bakambalaj.com.tr sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, KAP ve EGKS sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulduğundan okunmuş sayılması önerilmiştir. Önerge oylamaya sunulmuş olup toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
Kar Dağıtım Politikası oylamaya sunulmuştur, yapılan oylama sonucunda Erol Adıyaman, İbrahim Karabıçak, Fehmi Kaymakçığlu ve Erkan Bulut tarafından kullanılan 390.587 olumsuz oya karşılık, 29.316.113 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve esas sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ile Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir uygulama izlenmesine dikkat edilerek oluşturulmuştur.
Buna göre Şirketimizin kâr dağıtım politikası aşağıdaki gibidir
· Şirketimiz, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, ekonomik ortam, piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile uzun vadeli yatırım ve finansman politikaları, Şirketimizin finansal pozisyonu ile kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının, her yıl yeniden gözden geçirilmek koşuluyla Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili düzenlemelerinde başkaca bir oran zorunlu tutulmadıkça asgari %10'u oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr payı dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesi esasına dayanan bir kâr dağıtım politikası benimsemiştir.
· Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kârın taksitli dağıtımına karar verebilir.
· Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca kâr dağıtımına, dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonuna kadar başlanması esas olup kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir.
· Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.
Kâr dağıtım politikasında Yönetim Kurulu'nca yapılan değişiklikler gerekçeleriyle birlikte özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulur ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulur.
İşbu Kar Dağıtım Politikası, 03.04.2017 tarih ve 705 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca güncellenmiştir.

Toplantı Başkanı, 2016 yılı hesap dönemi kar dağıtımının görüşülmesine geçmiştir. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 03.04.207 tarih ve 706 sayılı kararına konu kar dağıtım önerisi aşağıdaki şekildedir
Şirketimiz 2016 yılı sonunda yasal kayıtlarda vergi sonrası 10.590.251.-TL SPK kayıtlarında ise 10.810.632.-TL net dönem karı elde etmiştir. Yasal kayıtlara göre 510.078.-TL genel kanuni yedek akçe ayrılması ve 388.699 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararının dönem karından mahsup edilmesi sonrasında 9.691.474.-TL net dağıtılabilir dönem karına, SPK kayıtlarında ise 510.078 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmış ve 10.300.554.-TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun II.19.1 Kar payı tebliğinde dağıtılacak kâr payı tutarının üst sınırı, "yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır" olarak ifade edilmiştir. Buna göre Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi için
1- Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 185.878.-TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak, kar dağıtım politikamızda belirlenen oranda dağıtılabilir kârın %10'una tekabül edecek şekilde 1.048.643-TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına,
2- Şirket Esas Sözleşmesin 27.maddesi gereğince genel kanuni yedek akçe ve ortaklara birinci kar payı düşüldükten sonra kalan karın % 5' i olan 441.435-TL'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, kendi aralarında dağıtılmak üzere verilmesine,
3- Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
4- Kar payının 30 Eylül 2017 tarihi itibari ile pay sahiplerine ödenmeye başlanmasına,
5- Tüm bu hususların 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına
Oybirliği ile karar verilmiştir.
Başka önerisi olup olmadığı sunuldu. Pay sahiplerinden Erol Narin'in öneri sunduğu görüldü, öneri okundu
"Şirketin 2016 yılı karından vergi ve yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan kardan
1- Brüt 5.000.000,00TL tutarındaki karın birinci temettü olarak dağıtılmasını, bu tutarın yarısının 12.05.2017 tarihinde, kalan yarısının da 31.08.2017 tarihinde pay sahiplerine dağıtılmasını,
2- Birinci temettü olarak dağıtılan kar payından sonra kalan tutar üzerinden esas sözleşme hükümleri uyarınca brüt %5 oranında hesaplanacak tutarın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu üyelerine kendi aralarında dağıtılmak üzere iki eşit taksitte olmak üzere yukarıda belirtilen tarihlerde verilmesine,
3- Yukarıda 1. ve 2. şıklardan belirtilen tutarların dağıtılmasından sonra kalan tutarın ise olağanüstü yedek akçe olarak bırakılmasını öneriyorum".
Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi oylamaya sunulmuş olup yapılan oylama sonucunda öneri oybirliği ile reddedilmiştir.
Pay sahiplerinden Sn. Erol Narin tarafından yapılan öneri oylamaya sunulmuştur. Öneri oybirliği ile kabul edilmiştir.
KARAR NO.7
Gündemin yedinci maddesi gereğince Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin www.bakambalaj.com.tr sayfasında, KAP, EGKS sisteminde ve 2013 yılı Faaliyet Raporu'nda pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuştur.
Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev sürelerinin ve ücretlerinin tespit edilmesi için, Erol NARİN tarafından Toplantı Başkanlığı'na yazılı bir önerge verilmiştir. Söz konusu önerge ile Yönetim Kurulu üye sayısının 8 (sekiz) olarak ve Yönetim Kurulu görev süresinin 3 (üç) yıl olarak ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelik süresinin 1 yıl olarak belirlenmesi teklif edilmiştir. Başka bir teklif olmamıştır. Teklif toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
(A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı ve (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmek üzere belirlenen kişiler oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı ve (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nda kararlaştırıldığı üzere
(A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri'ni temsilen
29611950788 T.C. Kimlik Numaralı Cem Bakioğlu
29602951060 T.C. Kimlik Numaralı Ali Enver Bakioğlu
29596951220 T.C. Kimlik Numaralı Sertaç Bakioğlu
36076732644 T.C. Kimlik Numaralı Murat Yıldız
32414168908 T.C. Kimlik Numaralı Rıza Bayer
(B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri'ni temsilen
19483709102 T.C. Kimlik Numaralı Nihat Gündüz'ün 3 yıl süre ile,
Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 35548753910 T.C. Kimlik Numaralı Halil Bayrakdar ve
Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 27617017382 T.C. Kimlik Numaralı Ali Nail Kubalı'nın 1 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
KARAR NO.8
Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesine geçilmiştir. Pay sahiplerinden Erol Narin tarafından sunulan önerge okunmuştur.
"Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu üyelerinden Halil Bayrakdar, Ali Nail Kubalı ve Nihat Gündüz'e aylık net 2.750 TL ödenmesini, diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesini önerdiğimi saygılarımla Başkanlığınıza sunuyorum".
Önerge oylanmıştır. Önerge pay sahiplerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir.
KARAR NO.9
Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçilmiştir.
TTK ve SPK mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun 31.03.2017 tarih ve 703 sayılı kararı ile seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 2017 yılı hesaplarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçimi toplantıya katılanlardan pay sahiplerinden Erol Adıyaman ve İbrahim Karabıçak tarafından kullanılan 170.000 olumsuz oya karşılık, 30.931.800 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
KARAR NO.10
Gündemin onuncu maddesi gereğince Şirketimizin 2016 yılında Ege Orman Vakfı ile diğer vakıf, dernek ve kamu kuruluşlarına yaptığı bağışların toplamının 185.877TL olduğu konusunda genel kurula katılan pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Erol Narin tarafından verilen önerge ile 2017 yılı içerisinde yapılacak bağış üst sınırının 600.000,00TL olması önerilmiştir. Erol Narin'in önerisi oylamaya sunulmuştur, ilgili öneri pay sahiplerinin tamamının oybirliği ile kabul edilmiştir.
KARAR NO.11
Gündemin on birinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın duyuruları kapsamında gerçekleştirilen Şirketimizin paylarının geri alımına ilişkin işlemler hakkında Toplantı Başkanı Murat Yıldız tarafından pay sahiplerine aşağıdaki şekilde bilgi verilmiştir.
Şirket Yönetim Kurulumuz 'un 28.07.2016 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu toplantıda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ülkemizde yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesine yönelik 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları kapsamında bu olağan dışı gelişmelerin etkisinin asgariye indirilmesi amacıyla kendi paylarından geri alım yapılmasına karar verilmişti.
Yönetim Kurulumuzca bu tarihten itibaren yapılan alımlar değerlendirilmiş ve 28.07.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan geri alım programının 07.12.2016 tarihi itibari ile sonlandırılmasına karar verilmiştir.
Şirketimiz tarafından "Geri Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararı" çerçevesinde yapılan hisse alımlarının detayları şu şekildedir.
Geri alınan paylardan iptal edilen pay sayısı: 0
Bir pay için ödenen maksimum tutar: 2,75 TL
Bir pay için ortalama geri alım maliyeti: 2,53 TL
Toplam geri alım maliyeti: 1.108.142 TL
Toplam geri alınan pay sayısı: 437.424 adet
Geri alınan payların sermayeye oranı: %1,22
KARAR NO.12
Gündemin on ikinci maddesi gereğince SPK mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde, üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususlarında genel kurula katılan pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Şirketin SPK mevzuat düzenlemelerine uygun olarak, mevzuatta düzenlenen haller saklı kalmak üzere, üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler vermediği ve gelir veya menfaat sağlamadığı konusu genel kurula katılan pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
KARAR NO.13
Tutanak Yazmanı Dilara Uçar tarafından 2016 hesap döneminde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılmadığına ilişkin olarak ortaklara bilgi vermiştir. Gündemin on üçüncü maddesi hakkında yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kuruluna izin verilmesi konusunu oylamaya sunulmuş olup konu oybirliği ile kabul edilmiştir.
KARAR NO.14
Haziruna dilek ve temennileri olup olmadığı hususu sorulmuştur. Pay sahiplerinden söz alan olmamıştır. Gündemde müzakere olunacak başka bir husus bulunmadığından toplantının saat 11.10 itibariyle sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından ilan olunmuştur. Tutanaklar Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır.
28 Nisan 2017.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.05.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 olagangenelkurultoplantıtutunagı.pdf - Tutanak
EK: 2 olaganhazirbulunanlar.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/611816


BIST
18:05119.574
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  119.574  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
KARSN 1,91 191.732.210 % 0,00  
ISYAT 2,38 74.360.522 % 0,00  
ISFIN 4,05 307.243.318 % 0,00  
GLRYH 2,34 73.326.200 % 0,00  
HATEK 8,34 1.428.283 % 0,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8611 7,9005 % -0,03  
Frank 6,1474 6,1844 % -0,01  
Riyal 1,6132 1,6213 % 0,02  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.604 1.604 0,74  
Altın Gr. 313 313 0,41  
Cumhuriyet 2.060 2.091 23,00  
Tam 2.049 2.101 20,70  
Yarım 991 1.016 10,01  
Çeyrek 497 508 5,01  
Gümüş.Ons 18,27 18,31 0,06  
Gümüş Gr. 3,57 3,58 0,02  
B. Petrol 58,16 58,16 0,41