***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Finansal Rapor )

08.08.2016 18:00***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
4.2, 14 503.854.590 500.867.514
Kasa
2.064 13.193
Bankalar
14 385.899.693 408.230.506
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 117.945.047 92.621.611
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
14 7.786 2.204
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4.2, 11 0 182.095
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4.2, 11 182.095
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
4.2, 12 325.245.219 403.038.868
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 323.210.380 401.043.583
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
4.2, 12 -2.373.076 -2.495.043
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 116.311.633 103.101.704
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
4.2,12 -111.903.718 -98.611.376
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
124.015 0
Personelden Alacaklar
45 124.015
DİĞER ALACAKLAR
47 4.937.415 4.239.350
Diğer Çeşitli Alacaklar
4, 47 4.937.415 4.239.350
Şüpheli Diğer Alacaklar
403.151 403.151
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
-403.151 -403.151
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
94.853.526 90.914.866
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 86.775.478 83.866.181
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 8.078.048 7.048.685
DİĞER CARİ VARLIKLAR
3.735.567 6.958.143
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
4.2, 12 3.489.969 5.263.228
Personele Verilen Avanslar
4.2, 45 104.674 156.009
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
47 140.924 1.538.906
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
932.750.332 1.006.200.836
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4, 12, 47 151.066 151.066
Verilen Depozito Ve Teminatlar
4, 12, 47 151.066 151.066
FİNANSAL VARLIKLAR
9 129.992.158 120.815.178
Bağlı Menkul Kıymetler
9 65.214.559 64.824.350
İştirakler
9 83.057.407 74.270.636
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
-18.279.808 -18.279.808
MADDİ VARLIKLAR
182.944.631 185.133.569
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 14.098.000 14.924.000
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 164.680.000 164.680.000
Makine ve Teçhizatlar
6 8.962.139 9.532.061
Demirbaş ve Tesisatlar
6 5.775.151 5.731.758
Motorlu Taşıtlar
6 594.667 586.107
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 1.525.192 1.528.427
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 6.092.141 6.092.141
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -18.782.659 -17.940.925
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
11.135.208 12.589.889
Haklar
8 8.309.463 8.119.769
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 16.507.653 16.507.653
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -13.778.374 -12.133.999
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
96.466 96.466
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 41.053.952 36.545.097
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 41.053.952 36.545.097
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
365.277.015 355.234.799
TOPLAM VARLIKLAR
1.298.027.347 1.361.435.635
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20, 45 2.199.419 1.818.764
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
4.2, 20 1.006.486
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.2, 20 1.251.440 1.972.523
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
-58.507 -153.759
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
109.880.916 181.543.075
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4.2, 19 109.880.916 181.543.075
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4.2, 45 0 15.066
Ortaklara Borçlar
4.2, 45 15.066
DİĞER BORÇLAR
19 22.429.649 21.194.279
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 8.306.568 4.780.422
Diğer Çeşitli Borçlar
19 14.229.495 16.480.461
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
19 -106.414 -66.604
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 1.006.145.315 919.161.634
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 379.150.570 349.973.798
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.24, 17 66.128.844 48.509.456
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 558.780.046 518.592.525
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 2.085.855 2.085.855
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
4.2 10.276.881 18.524.350
Ödenecek Vergi ve Fonlar
4.2 8.699.549 17.146.105
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
4.2 1.577.332 1.378.245
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 4.639.628 3.987.399
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 4.639.628 3.987.399
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
10, 19 49.090.543 54.530.906
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
10, 19 49.090.543 54.530.906
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.204.662.351 1.200.775.473
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 0 278.195
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.2, 20 287.370
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
-9.175
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 2.431.803 2.426.450
Alınan Depozito ve Teminatlar
4.2 2.431.803 2.426.450
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 20.607.110 18.479.283
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 20.607.110 18.479.283
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 9.654.840 8.734.945
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 9.654.840 8.734.945
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
32.693.753 29.918.873
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13, 15 150.000.000 150.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13, 15 150.000.000 150.000.000
SERMAYE YEDEKLERİ
15 77.748.328 17.822.568
Diğer Sermaye Yedekleri
15 77.748.328 17.822.568
KAR YEDEKLERİ
188.323.049 188.472.069
Yasal Yedekler
15 9.764.140 9.764.140
Olağanüstü Yedekler
12.146.080 12.146.080
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 17.613.628 17.223.671
Diğer Kar Yedekleri
15 148.799.201 149.338.178
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
-285.256.573 -65.677.802
NET DÖNEM KARI/ZARARI
37 -70.143.561 -159.875.546
Dönem Net Zararı ( -)
-70.497.437 -219.801.308
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
15 353.876 59.925.762
AZINLIK PAYLARI
0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
60.671.243 130.741.289
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
1.298.027.347 1.361.435.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
368.461.275 320.134.194 172.708.857 173.365.020
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
337.236.521 293.320.110 152.765.462 162.094.563
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17, 24 384.032.681 415.666.769 210.888.765 236.581.012
Brüt Yazılan Primler (+)
17, 24 658.235.006 666.505.407 319.223.708 350.072.299
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17, 24 -259.854.090 -233.257.920 -100.028.381 -102.945.100
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
4, 17, 10, 24 -14.348.235 -17.580.718 -8.306.562 -10.546.187
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -29.176.772 -80.961.015 -36.483.522 -59.176.471
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 7.545.384 -56.559.894 17.342.242 -32.463.052
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 -41.221.548 -31.473.432 -57.689.186 -30.907.689
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
17 4.499.392 7.072.311 3.863.422 4.194.270
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -17.619.388 -41.385.644 -21.639.781 -15.309.978
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 -24.965.641 -45.919.939 -31.325.353 -16.091.609
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
7.346.253 4.534.295 9.685.572 781.631
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
20.442.456 21.100.892 13.565.922 7.268.145
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
121.943 19.027 106.923 178
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
121.943 19.027 106.923 178
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
10.660.355 5.694.165 6.270.550 4.002.134
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-425.705.457 -408.345.614 -218.661.503 -197.932.407
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-324.326.003 -313.386.068 -166.894.360 -149.720.049
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-284.138.482 -243.429.733 -131.240.643 -120.954.208
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-383.664.483 -335.634.394 -179.267.516 -166.291.812
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 99.526.001 92.204.661 48.026.873 45.337.604
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -40.187.521 -69.956.335 -35.653.717 -28.765.841
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -94.101.424 -63.216.669 -79.776.667 37.222.836
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 53.913.903 -6.739.666 44.122.950 -65.988.677
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -2.127.827 -1.806.190 -1.141.000 -967.650
Faaliyet Giderleri (-)
32 -99.251.627 -93.153.356 -50.626.143 -47.244.708
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-57.244.182 -88.211.420 -45.952.646 -24.567.387
HAYAT TEKNİK GELİR
0
HAYAT TEKNİK GİDER
0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-57.244.182 -88.211.420 -45.952.646 -24.567.387
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
-57.244.182 -88.211.420 -45.952.646 -24.567.387
YATIRIM GELİRLERİ
37.660.614 44.432.768 20.331.904 17.870.842
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
4.2, 26 22.467.263 10.998.042 9.580.599 6.095.952
Finansal Yatırımların Değerlemesi
4.2, 26 -324.931 2.703.492 956.144 1.068.279
Kambiyo Karları
4.2, 26 5.898.140 25.095.075 3.303.933 6.652.092
İştiraklerden Gelirler
4.2, 26 9.122.349 5.252.713 6.236.232 3.851.444
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
4.2, 26 497.793 364.311 254.996 183.940
Diğer Yatırımlar
4.2, 26 19.135 19.135
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-41.087.973 -41.752.029 -19.097.847 -13.798.494
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -2.027.932 -2.153.515 -1.134.604 -1.411.755
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-222 -222
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
4.2 -20.442.456 -21.100.892 -13.565.922 -7.268.145
Kambiyo Zararları (-)
-13.062.928 -13.899.440 -1.666.445 -2.733.401
Amortisman Giderleri (-)
4.2, 6, 8 -3.331.809 -3.000.128 -1.656.212 -1.508.549
Diğer Yatırım Giderleri (-)
4.2 -2.222.626 -1.598.054 -1.074.442 -876.644
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-9.472.020 2.852.807 -7.008.074 -2.404.773
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -14.502.897 -5.793.763 -11.827.034 -5.598.958
Reeskont Hesabı (+/-)
477.999 -1.030.301 -147.963 -796.402
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 4.419.895 8.580.734 4.693.729 3.241.334
Diğer Gelir ve Karlar
1.412.761 1.279.194 393.196 876.894
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-1.279.778 -183.057 -120.002 -127.641
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 -70.143.561 -82.677.874 -51.726.663 -22.899.812
Dönem Karı veya Zararı
37 -70.143.561 -82.677.874 -51.726.663 -22.899.812
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
-70.143.561 -82.677.874 -51.726.663 -22.899.812
Azınlık Payları
0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
867.489.165 756.734.928
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-872.687.134 -708.786.533
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
-5.197.969 47.948.395
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-3.370.089 -1.695.990
Diğer Nakit Girişleri
2.777.397 1.085.398
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-1.747.007 -5.992.792
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-7.537.668 41.345.011
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
776.650 20.145
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6, 7, 8 -578.412 -823.386
Mali Varlık İktisabı (-)
-2.054.180
Mali Varlıkların Satışı
11 182.095 8.580.044
Alınan Faiz
22.493.565 12.024.821
Alınan Temettüler
9 491.575 8.695.000
Diğer Nakit Girişleri
1.413.370 8.659.409
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-3.592.894 -11.463.891
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
21.185.949 23.637.962
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
1.006.486
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
-1.213.540 -851.331
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-207.054 -851.331
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
-7.325.521 8.479.482
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
6.115.706 72.611.124
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 358.516.463 230.227.764
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 364.632.169 302.838.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
150.000.000 18.634.975 9.764.140 12.146.080 136.419.304 14.797.334 -80.702.214 261.059.619 261.059.619
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
150.000.000 18.634.975 9.764.140 12.146.080 136.419.304 14.797.334 -80.702.214 261.059.619 261.059.619
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 -2.914.553 -745.643 -3.660.196 -3.660.196
Varlıklarda Değer Artışı
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
6 -120.973 139.277 18.304 18.304
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
-82.677.874 -82.677.874 -82.677.874
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Transfer
2.1.1 28.740 -14.797.334 -144.723.199 -159.491.793 -159.491.793
Dönem Sonu Bakiyesi
150.000.000 15.720.422 9.764.140 12.146.080 135.581.428 -82.677.874 -225.286.136 15.248.060 15.248.060
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
150.000.000 17.223.671 9.764.140 12.146.080 167.160.746 -159.875.546 -65.677.802 130.741.289 130.741.289
Yeni Bakiye
150.000.000 17.223.671 9.764.140 12.146.080 167.160.746 -159.875.546 -65.677.802 130.741.289 130.741.289
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 389.957 -346.787 43.170 43.170
Diğer Kazanç ve Kayıplar
6 -192.192 222.537 30.345 30.345
Dönem Net Karı (Zararı)
-70.143.561 -70.143.561 -70.143.561
Yedeklere Transfer
59.925.762 159.875.546 -219.801.308
Dönem Sonu Bakiyesi
150.000.000 17.613.628 9.764.140 12.146.080 226.547.529 -70.143.561 285.256.573 60.671.243 60.671.243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551171


BIST
17:08114.917
Değişim :  0,48% |  551,99
Açılış :  114.282  
Önceki Kapanış :  114.365  
En Yüksek
115.353
En Düşük
113.147
BIST En Aktif Hisseler
BRYAT 72,90 14.456.068 % 20,00  
BRSAN 12,84 109.326.165 % 17,58  
OYAYO 2,94 15.000.514 % 14,84  
BALAT 2,48 631.485 % 9,73  
ALGYO 19,20 395.228.230 % 8,72  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9469 7,9868 % -0,18  
Frank 6,2885 6,3264 % 0,32  
Riyal 1,6372 1,6454 % 0,29  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.636 1.637 6,31  
Altın Gr. 324 324 0,90  
Cumhuriyet 2.147 2.179 -15,00  
Tam 2.138 2.191 -6,05  
Yarım 1.033 1.060 -2,93  
Çeyrek 518 530 -1,46  
Gümüş.Ons 17,93 17,97 0,05  
Gümüş Gr. 3,54 3,55 0,00  
B. Petrol 53,70 53,70 -0,56