***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

12.05.2022 18:52
***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor


***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.187.657.096 988.728.728
Satışların Maliyeti
14 -1.095.422.265 -898.251.441
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
92.234.831 90.477.287
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 0 2.291.924
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 2.291.924
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
14 -1.390.158 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-1.390.158 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.390.158 2.291.924
BRÜT KAR (ZARAR)
90.844.673 92.769.211
Genel Yönetim Giderleri
15 -25.020.283 -17.429.233
Pazarlama Giderleri
15 -16.159.305 -14.883.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
836.506 485.676
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-19.269 -719.449
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.482.322 60.223.084
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.482.322 60.223.084
Finansman Gelirleri
16 51.386.555 48.343.273
Finansman Giderleri
16 -22.106.155 -26.911.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
79.762.722 81.654.559
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.499.946 -16.430.040
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -15.754.021 -16.905.005
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -2.745.925 474.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
61.262.776 65.224.519
DÖNEM KARI (ZARARI)
61.262.776 65.224.519
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
61.262.776 65.224.519
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-57.779.484 129.481.820
Dönem Karı (Zararı)
61.262.776 65.224.519
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.511.168 2.588.267
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8_9_10 2.437.260 1.188.495
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.918.533 5.255.412
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-14.344.571 -20.285.680
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -33.010.302 -44.526.440
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 18.665.731 24.240.760
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 18.499.946 16.430.040
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-134.308.177 39.818.515
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-98.044.693 30.730.493
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.377.772 16.204.034
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-280.995 -16.390
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-280.995 -16.390
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
75.971.250 124.395.928
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.575.967 -131.495.550
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-64.534.233 107.631.301
Alınan Faiz
33.528.524 43.436.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-699.598 -3.167.283
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 -26.074.177 -18.418.412
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.904.464 -1.687.539
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-192.453 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 214.750
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 214.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.712.011 -1.902.289
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.468.348 -1.789.789
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.243.663 -112.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.336.849 -157.859.119
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.011.408 0
Kredilerden Nakit Girişleri
30.011.408 0
Ödenen Temettüler
13 0 -134.000.000
Ödenen Faiz
-18.674.559 -23.859.119
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-51.347.099 -30.064.838
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.017.105 25.504.622
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.329.994 -4.560.216
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 243.068.760 179.500.374
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 193.738.766 174.940.158


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 252.826.881 318.368.157
Finansal Yatırımlar
4 141.618.530 30.450.138
Ticari Alacaklar
5_6 467.057.641 373.817.904
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 969.232 388.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 466.088.409 373.429.414
Diğer Alacaklar
48.236.729 35.974.233
Peşin Ödenmiş Giderler
8.475.896 6.664.697
ARA TOPLAM
918.215.677 765.275.129
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
918.215.677 765.275.129
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 2.655.602 2.426.584
Maddi Duran Varlıklar
8 12.589.032 12.010.945
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 8.816.050 7.187.819
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 4.043.307 1.136.349
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 2.963.566 5.709.491
Diğer Duran Varlıklar
1.692.630 4.566.493
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.760.187 33.037.681
TOPLAM VARLIKLAR
950.975.864 798.312.810
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 30.011.408 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 30.011.408 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 30.011.408 0
Ticari Borçlar
5_6 518.207.711 307.236.461
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 135.009.075 2.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 383.198.636 307.233.990
Diğer Borçlar
11.839.627 18.704.588
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
5.866.015 4.938.062
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
10 5.866.015 4.938.062
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 12.103.835 22.423.991
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.766.827 8.489.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.875.661 6.384.647
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.891.166 2.104.392
ARA TOPLAM
587.795.423 361.792.141
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
587.795.423 361.792.141
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 3.445.573 3.026.290
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
10 3.445.573 3.026.290
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.717.704 4.776.557
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.163.277 7.802.847
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
595.958.700 369.594.988
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
355.017.164 428.717.822
Ödenmiş Sermaye
13 150.000.000 150.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.546.075 1.509.509
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4 2.351.928 2.315.362
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-805.853 -805.853
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
97.792.814 73.246.202
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
44.415.499 2.305.761
Net Dönem Karı veya Zararı
61.262.776 201.656.350
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
355.017.164 428.717.822
TOPLAM KAYNAKLAR
950.975.864 798.312.810


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
104.000.000 4.692.005 33.087.795 35.368.414 187.095.754 364.243.968 364.243.968
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
40.158.407 146.937.347 -187.095.754 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.321 65.224.519 65.217.198 65.217.198
Dönem Karı (Zararı)
65.224.519 65.224.519 65.224.519
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.321 -7.321 -7.321
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
12 -134.000.000 -134.000.000 -134.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
104.000.000 4.684.684 73.246.202 48.305.761 65.224.519 295.461.166 295.461.166
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 1.509.509 73.246.202 2.305.761 201.656.350 428.717.822 428.717.822
Transferler
24.546.612 177.109.738 -201.656.350
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
229.019 61.262.776 61.491.795 61.491.795
Dönem Karı (Zararı)
61.262.776 61.262.776 61.262.776
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
229.019 229.019 229.019
Kar Payları
13 -135.000.000 -135.000.000 -135.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-192.453 -192.453 -192.453
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 1.546.075 97.792.814 44.415.499 61.262.776 355.017.164 355.017.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
61.262.776 65.224.519
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
229.019 -7.321
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4 229.019 -7.321
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
229.019 -7.321
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
61.491.795 65.217.198
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
61.491.795 65.217.198http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030033


BIST18:052.418
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.387  
Önceki Kapanış :  2.418  
En Yüksek
2.424
En Düşük
2.384
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DAGHL 27,06 5.487.181 % 10,00  
ARCLK 74,40 543.372.341 % 9,98  
GZNMI 31,78 63.096.251 % 9,97  
ALKA 39,34 54.243.025 % 9,95  
LIDFA 8,29 36.861.402 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,4182 16,4317 % 0,41  
Euro 17,5432 17,6015 % 0,76  
Sterlin 20,5081 20,6110 % -0,04  
Frank 16,9404 17,0425 % 0,03  
Riyal 4,3528 4,3747 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.846 1.846 -7,74  
Altın Gr. 971 971 -3,42  
Cumhuriyet 6.471 6.569 62,00  
Tam 6.442 6.604 64,66  
Yarım 3.114 3.195 31,28  
Çeyrek 1.562 1.597 15,64  
Gümüş.Ons 21,77 21,80 -0,21  
Gümüş Gr. 11,45 11,47 -0,11  
B. Petrol 112 112 0,44