***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

22.02.2021 06:45***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 4.536.336.439 5.137.361.394
Satışların Maliyeti
20 -3.733.211.464 -4.150.352.186
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
803.124.975 987.009.208
BRÜT KAR (ZARAR)
803.124.975 987.009.208
Genel Yönetim Giderleri
21 -279.055.195 -230.916.809
Pazarlama Giderleri
21 -210.377.462 -204.013.603
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -24.449.577 -10.914.880
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 174.053.959 148.084.605
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -79.423.497 -74.991.846
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
383.873.203 614.256.675
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 19.282.650 13.557.211
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -531.715 -489.227
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
402.624.138 627.324.659
Finansman Gelirleri
24 130.146.531 5.720.757
Finansman Giderleri
24 -352.840.625 -168.704.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
179.930.044 464.341.131
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.427.057 -85.701.146
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -7.956.412 -54.355.565
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -14.470.645 -31.345.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
157.502.987 378.639.985
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31 -7.108.996 -152.057
DÖNEM KARI (ZARARI)
150.393.991 378.487.928
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.576.607 38.732.857
Ana Ortaklık Payları
152.970.598 339.755.071
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi (TL) 8,05000000 17,47000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi (TL) -0,19000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi (TL) 7,86000000 17,47000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
902.162.580 705.528.225
Dönem Karı (Zararı)
150.393.991 378.487.928
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
157.502.987 378.639.985
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.108.996 -152.057
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
822.770.036 646.220.024
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 13 284.684.540 206.195.077
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.779.089 3.636.808
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 961.531 218.791
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.817.558 3.418.017
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.091.428 31.327.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 24.091.428 31.327.928
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
149.780.959 120.898.686
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -13.933.897 -4.841.201
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 160.048.641 122.747.643
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -2.167.761 -826.653
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 5.833.976 3.818.897
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
279.856.925 197.326.661
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
49.082.421 1.082.165
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -4.364.502 -8.278.336
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 53.446.923 9.360.501
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 22.427.057 85.701.146
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-452.536 51.553
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-452.536 51.553
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.520.153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-42.136.072 -253.539.877
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-129.182.126 -105.515.255
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.807.232 -20.317.463
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.639.296 -169.532.862
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.458.786 -33.238.859
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.684.469 31.705.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.703.501 -273.174
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.086.816 13.551.402
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6.269.886 454.288
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.172.866 29.626.252
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14.277.989 42.156.827
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
33.894.877 -12.530.575
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
931.027.955 771.168.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -7.270.441 -7.866.496
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.236.279 -63.488.947
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-13.358.655 5.715.593
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-208.072.628 -1.161.832.355
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-998.945.743
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.089.077 19.672.609
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.089.077 19.672.609
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-241.095.602 -187.400.422
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11, 12 -241.095.602 -187.400.422
Alınan Faiz
23 13.933.897 4.841.201
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.008.843.496 1.055.139.044
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.423.072.698 1.997.655.918
Kredilerden Nakit Girişleri
6 1.423.072.698 1.997.655.918
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.118.318.275 -728.856.345
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.118.318.275 -728.856.345
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -17.313.543 -4.056.349
Ödenen Temettüler
19 -48.632.269 -68.085.177
Ödenen Faiz
-161.575.478 -94.721.257
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-25.981.681 -46.797.746
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-60.094.948
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-314.753.544 598.834.914
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
35.009.753
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-279.743.791 598.834.914
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 729.636.576 130.801.662
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 449.892.785 729.636.576


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 449.892.785 729.636.576
Finansal Yatırımlar
94 76
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
94 76
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
7 1.091.112.135 969.210.914
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 64.199.658 77.461.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.026.912.477 891.749.048
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
8 24.917.348 25.785.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.917.348 25.785.710
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
30 80.336 8.146.818
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
80.336 8.146.818
Stoklar
9 1.225.312.596 1.231.050.823
Peşin Ödenmiş Giderler
10 47.869.885 41.551.462
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
47.869.885 41.551.462
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 4.592.257 4.312.390
Diğer Dönen Varlıklar
18 42.843.890 58.207.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
42.843.890 58.207.881
ARA TOPLAM
2.886.621.326 3.067.902.650
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
31 2.925.808 7.347.731
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.889.547.134 3.075.250.381
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 644.844 585.981
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
644.844 585.981
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
8 26.983.471 41.441.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.983.471 41.441.509
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 175.005.149 138.171.192
Maddi Duran Varlıklar
11 2.471.989.980 2.174.297.121
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 95.889.622 83.802.346
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.794.796.193 1.531.484.773
Şerefiye
15 923.388.013 798.034.611
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 871.408.180 733.450.162
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.156.261 9.051.777
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.156.261 9.051.777
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 72.477.097 44.284.637
Diğer Duran Varlıklar
18 72.188.816 72.254.616
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
72.188.816 72.254.616
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.715.131.433 4.095.373.952
TOPLAM VARLIKLAR
7.604.678.567 7.170.624.333
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.213.577.751 1.708.934.324
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 462.887.549 96.925.852
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
7 664.286.332 620.387.291
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 21.015.047 12.103.105
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
643.271.285 608.284.186
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 14.944.441 10.539.421
Diğer Borçlar
8 36.756.822 42.283.219
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
36.756.822 42.283.219
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
30 7.788.431 14.828.992
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7.788.431 14.828.992
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 15.910.941 9.641.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.910.941 9.641.055
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.819.162 48.940.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 30.819.162 48.940.287
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 85.088.738 53.708.642
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
85.088.738 53.708.642
ARA TOPLAM
2.532.060.167 2.606.189.083
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
4.026.883 3.116.609
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.536.087.050 2.609.305.692
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.302.794.284 1.308.249.398
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
8 8.529.941 14.244.118
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
115.952.470 92.604.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 106.972.412 86.116.601
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
8.980.058 6.487.512
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 319.250.750 292.981.127
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 43.941.705 33.681.278
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
43.941.705 33.681.278
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.790.469.150 1.741.760.034
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.326.556.200 4.351.065.726
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.581.125.002 2.246.916.091
Ödenmiş Sermaye
19 194.529.076 194.529.076
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 62.052.856 62.052.856
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
19 -32.956.277 -25.260.958
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 35.051.577 36.119.595
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
35.051.577 36.119.595
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.975.520 -3.907.502
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.027.097 40.027.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
980.651.525 742.017.606
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 985.850.071 742.290.484
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.928.395 -2.727
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
19 -4.928.395 -2.727
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19 -270.151 -270.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 171.866.392 122.445.409
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 1.016.959.255 775.257.436
Net Dönem Karı veya Zararı
152.970.598 339.755.071
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
696.997.365 572.642.516
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.278.122.367 2.819.558.607
TOPLAM KAYNAKLAR
7.604.678.567 7.170.624.333


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -2.881.729 40.027.097 576.104.345 -454.977 -270.151 69.754.663 603.575.651 292.457.708 1.834.894.539 504.019.429 2.338.913.968
Transferler
52.690.746 239.766.962 -292.457.708
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.025.773 166.186.139 452.250 339.755.071 505.367.687 115.420.833 620.784.859
Kar Payları
-68.085.177 -68.085.177 -46.797.746 -114.879.262
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-25.260.958 -25.260.958 -25.260.958
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -25.260.958 -3.907.502 40.027.097 742.290.484 -2.727 -270.151 122.445.409 775.257.436 339.755.071 2.246.916.091 572.642.516 2.819.558.607
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -25.260.958 -3.907.502 40.027.097 742.290.484 -2.727 -270.151 122.445.409 775.257.436 339.755.071 2.246.916.091 572.642.516 2.819.558.607
Transferler
49.420.983 290.334.088 -339.755.071
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.068.018 243.559.587 -4.925.668 152.970.598 390.536.499 150.336.530 540.873.029
Kar Payları
-48.632.269 -48.632.269 -25.981.681 -74.613.950
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-7.695.319 -7.695.319 -7.695.319
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -32.956.277 -4.975.520 40.027.097 985.850.071 -4.928.395 -270.151 171.866.392 1.016.959.255 152.970.598 2.581.125.002 696.997.365 3.278.122.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
150.393.991 378.487.928
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
725.162 -1.025.773
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 877.853 -1.367.698
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-152.691 341.925
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-152.691 341.925
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
389.753.876 243.326.365
Yabancı Para Çevrim Farkları
394.679.544 242.874.115
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
394.679.544 242.874.115
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.409.598 579.807
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.409.598 579.807
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.483.930 -127.557
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 1.483.930 -127.557
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
390.479.038 242.300.592
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
540.873.029 620.788.520
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
150.336.530 115.420.833
Ana Ortaklık Payları
390.536.499 505.367.687http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911277


BIST
18:051.542
Değişim :  0,26% |  3,94
Açılış :  1.534  
Önceki Kapanış :  1.538  
En Yüksek
1.546
En Düşük
1.528
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONTR 97,90 376.243.230 % 10,00  
ISBIR 7.700,00 9.678.540 % 10,00  
YKGYO 6,82 30.006.498 % 10,00  
CLEBI 226,60 109.283.285 % 10,00  
SANFM 19,94 3.018.713 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5311 7,5368 % 0,34  
Euro 8,9753 8,9870 % -0,32  
Sterlin 10,4024 10,4546 % -0,02  
Frank 8,0621 8,1106 % 0,12  
Riyal 2,0022 2,0123 % 0,26  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.699 1.699 1,85  
Altın Gr. 411 411 0,95  
Cumhuriyet 2.721 2.762 -1,00  
Tam 2.711 2.781 1,30  
Yarım 1.310 1.345 0,63  
Çeyrek 657 673 0,32  
Gümüş.Ons 25,17 25,21 -0,17  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,04  
B. Petrol 69,49 69,49 2,75