***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.06.2017 14:39
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler POLTK

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 05.05.2017
Genel Kurul Tarihi 01.06.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres Tuzla Kimyacılar Org. San. Bölg. Melek Aras Bulvarı Kristal Cd. No:2 B1/B4 Parsel Tuzla/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2016 yılına ait ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulunun 2016 yılı faaliyet yılı kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2016 yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yapacakları iş ve işlemler için izin verilmesi, 2016 yılında yapılan bu işlemler hakkında bilgi verilmesi,
12 - 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,
13 - Dilek ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 HESAP YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMAS.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Çağrı Metni ve vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Bagimsiz_Denetim_Raporu _31_12_2016.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 4 2016 Faaliyet Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2016 Hesap Yılına ilişkin
Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.06.2017 tarihinde, saat 11:OO'da, aynı zamanda Şirket
merkezi olan "Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı Kristal Cad. No:
2 B1/B4 Parsel Tuzla-istanbul" adresinde, T.C. istanbul Valiliği istanbul iı Ticaret
Müdürlüğü'nün 31.05.2017 tarih ve 25409013 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık
Temsilcisi Sayın Fatma Yazıcı gözetiminde yapılmıştır. Bu sonuçlara göre aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1) 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu hakkında bilgi verildi.
2)2016 hesap yılına ait bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının ve finansal tablolar hakkında bilgi verildi. Oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
3) Gündemin beşinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2016 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerinin görüşülmesine geçildi. Oylama sonucunda oy çokluğu ile kabıl edildi.
4) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun 2016 hesap yılı karının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi konusunun müzakeresine geçildi. İlgili önergeler alındı. İki önerge teklifi geldi. Coventya temsilcisi Sn. Thomas Leonhard Costa tarafından verilen önergede, şirketin hakim ortağı Yönetim Kurulu'nun 4.591.940,58 TL tutarındaki kar payı dağıtımına ilişkin teklifini yerine getiremeyecektir. Şirket'in gelecekteki yatırımlarının gerçekleştirilebilmesi için muhtemel sermaye ihtiyacı ve
net döner sermaye için finansman sağlama gerekliliği Şirketin bilançosundaki net kazancından daha fazlasının muhafaza edilmesini gerektirmektedir. Bu yüzden kar dağıtımını 01.07.2017 tarihinde ödenmek üzere 450.000,00-TL ile sınırlamayı ve hazır fonugelecek kalkınma projeleri için muhafaza etmeyi öneriyoruz" dedi. Bu önerge oylamaya sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca toplantıda hazır bulunan ortaklardan Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. temsilem Mehmet Osmanoğlu tarafından verilen önergede kar dağıtımı hususunda izahnamede 2013-2017 yılları arasında kar dağıtılacağına dair taahhüdü var ve yatırımcılarda beklenti var. O bakımdan bu karın sermayeye eklenmesi gerektiğine ilişkin önerge veriyorum" dedi. Dağıtılmayan karın sermayeye eklenmesini ve bedelsiz hisse olarak dağıtılmasını öneriyorum"dedi. Bu önerge oylamaya sunuldu. Oy çokluğu ile red edildi.
5) Gündemin yedinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için oylama yapılmamıştır. 2016 yılında yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık toplam 37.500-TL hakkında bilgi verilmiştir.
6) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına ilişkin Coventya temsilcisi Sn. Thomas Leonhard Costa'nın önergesi okundu. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına ilişkin verilen önerge oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
7) 2017 hesap yılı için bağımsız denetçi olarak Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin uygun görülmesi ile ilgili bağımsız denetçi oylaması yapıldı. Oy birliği ile kabul edildi.
8) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat gereği, 2016 hesap yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili 31.12.2016 tarihli Finansal Tablolar çerçevesinde Genel Kurul'a herhangi bir işlem yapılmadığına dair bilgi verildi.
9) Gündemin on birinci maddesi uyarınca yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrl hısımlarına ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla
girmesi ile yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yapacakları iş ve işlemler için izin verilmesi hususunda görüşmelere geçildi.
Görüşme öncesinde 2016 hesap yılında yapılan bu gibi işlemler hakkında 13.03.2017 tarihli Finansal Tablolar çerçevesinde Genel Kurul'a 2016 hesap yılında yapılan bu gibi bir işlem olmadığı bilgisi verildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrl hısımlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ile SPK düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesine toplamda kullanılan 3.427.283,50 oy içerisinden, kabuloyu bulunmamakta ve 381.783,50 red oyu neticesinde toplantıya katılanların oybirliği ile reddedildi. Kendilerine izin verilen kişiler ve onların TTK'nın 436. maddesinde sayılan yakınları, yine TTK'nın 436. maddesi uyarınca kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
10) Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, 2016 yılında yapılan bağışlara ilişkin bilgi verildi ve takiben 2017 hesap yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi hususunda görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Thomas Leonhard Costa söz alarak 2017 yılında bağış yapılmamasına ilişkin önerge sundu. Yapılan oylama sonucunda 2017 hesap yılı için bağış yapılmamasına, toplamda kullanılan 3.427.283,50 oy içerisinden 3.427.283,50 kabuloyu neticesinde toplantıya katılanların oy
birliği ile karar verildi.
11) Dilek ve temenniler bölümünde ortaklar söz alarak dilek ve temennilerini paylaştılar.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2016 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2016 Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Haziran 2017 tarihinde saat 11:00'da Tuzla Kimyacılar Org. San. Bölg. Melek Aras Bulvarı Kristal Cd. No:2 B1/B4 Parsel Tuzla/İstanbul adresinde yapılacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/610177


BIST
17:592.785
Değişim :  -0,35% |  -9,90
Açılış :  2.795  
Önceki Kapanış :  2.795  
En Yüksek
2.807
En Düşük
2.762
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
KRTEK 22,00 40.901.086 % 10,00  
DOGUB 4,84 44.847.274 % 10,00  
MMCAS 3,08 572.871 % 10,00  
NTGAZ 13,98 48.000.084 % 9,99  
CMBTN 231,70 36.305.927 % 9,97  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9137 17,9255 % 0,15  
Euro 18,2503 18,3551 % 0,42  
Sterlin 21,5828 21,6910 % 0,07  
Frank 18,7174 18,8302 % 0,04  
Riyal 4,7538 4,7777 % 0,07  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.795 0,11  
Altın Gr. 1.033 1.034 0,50  
Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.899 7.007 10,00  
Yarım 3.361 3.426 5,00  
Çeyrek 1.686 1.712 2,00  
Gümüş.Ons 20,50 20,56 0,00  
Gümüş Gr. 11,81 11,84 0,01  
B. Petrol 96,59 96,59 0,09