***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.05.2017 15:39***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SANEL

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 29.03.2017
Genel Kurul Tarihi 24.04.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres ŞerifAli Mahallesi Başer Sokak No:44

Gündem Maddeleri
1 - Açılış
2 - Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2016 Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu' nun okunması ve müzakere edilmesi, Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanması
4 - Bağımsız denetim raporunun okunması,
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - 31.12.2016 tarihli sona eren döneme ilişkin Yönetim Kurulu tarafından kar dağıtımı önerisinin görüşülerek onaylanması
7 - Dönem Sonrası Görevden Ayrılan Yönetim Kurulu Asil Üyeleri nedeniyle, bir asil üye yerine yeni atamanın ve diğer asil üyeliğin boş bırakılmasının görüşülerek karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanması
9 - TTK 395 ve 396'ıncı Maddelerine göre Yönetim kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
11 - Dilek ve Temenniler
12 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 Yılı Kar Dağıtım Teklifi Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ VE BİLGİLENDİRMESİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 24/04/2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı 24.04.2017 tarihinde, saat 10:00 de, Şerifali Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye-İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.04.2017 tarih ve 24414377 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇALIŞKAN'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 29.03.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 29.03.2017 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul sistemi ile e-şirket portalından, internet sitemizde (www.san-el.com) ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiş olup 04.04.2017 tarih 9298 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığı tespit edildi.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin itibari değeri 13.225.000 TL olan paylarının 6.430.010 TL nominal kısmının tamamının toplantıda asaleten hazır bulunduğunun anlaşılmasıyla ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bahadır YALÇIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
1 –Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bahadır YALÇIN açılış konuşması ile başladı.
2- Toplantı başkanlığına Ömer Faruk KARA'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Yazmanlığa MKK Elektronik Genel Kurul sertifikasına sahip Yasemin BOZDEMİR ÇALIŞKAN, Oy Toplayıcılığına Oğuz TOPTAŞ toplantı başkanı tarafından atanmıştır. Divan heyetine toplantı tutanağını ortaklar adına imzalama yetkisi 6.430.010 adet oyla oy birliği ile karar verildi.
3- 2016 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, finansal tablolar ve kapsamlı gelir tablosu KAP ve şirket internet sitesinde yayınlandığından okunmaması konusunda önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda 2016 yılına ait bilanço ve gelir tablosu 6.430.010 adet oyla oy birliği ile tasdik edildi.
4- Bağımsız Denetim raporu KAP ve şirketin internet sitesinde önceden açıklanması nedeniyle özet okunması konusunda önerge ortakların onayına sunuldu oy birliği ile onaylandı. 2016 yılı bağımsız denetim raporu özet görüşü Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş temsilcisi Sayın Ahmet SEVİNCEK tarafından okundu.
5- Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı 10 olumlu oy ile ayrı ayrı ibra edildiler. 6.430.000 adet oya sahip Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6- 2016 yılı karın dağıtımı hususu görüşmeye açıldı. 2016 yılı kar dağıtım tablosu önerisi KAP ve Şirketin internet sitesinde ilan edilmiş olduğundan 2016 yılı yasal zararı nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması önerisi oylandı 6.430.010 adet oyla oy birliği ile kabul edildi.
7- Şirketimiz Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Zeynel Abidin ERDALOĞLU ve Oğuz TOPTAŞ'ın görevden ayrılma taleplerinin 24.02.2017 tarihli 5 sayılı yönetim Kurulu kararı ile onaylanması nedeniyle esas sözleşmenin 8 maddesinin a bendi gereği bu üyeliklerden Zeynel Abidin ERDALOĞLU yerine kalan görev süresini tamamlamak için Pınar YALÇIN'ın mevcut atamasının onaylanmasına ve diğer üyeliğe atama yapılmayarak boş bırakılmasına, Zeynel Abidin ERDALOĞLU üzerinde görünen Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerine Pınar YALÇIN'ın atanmasının onaylanmasına 6.430.010 adet oyla oy birliği ile karar verildi.
8- Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılında alacakları ücretlerin belirlenmesine geçildi verilen önerge ile yönetim kurulu üye ücretlerinin değiştirilmemesi Bahadır YALÇIN 15.400,00 TL Serkan DİNÇBAŞ 13.750,00 TL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Uğur PEKYILDIZ'a 1.300,00 TL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatih KARACANİK'e 1.150,00 TL üzerinden 2016 yılı ile aynı tutarda ücret ödenmesine devam edilmesi konusunda oylama yapıldı. 6.430.010 adet oyla oy birliği ile kabul edildi. Verilen önerge üzerine yeni atanan Yönetim Kurulu Üyesi Pınar YALÇIN'a ise 2017 yılı yasal asgari ücret tutarı üzerinde aylık ücret ödenmesine 6.430.010 adet oyla oy birliği ile karar verildi.
9- TTK 395 ve 396'ıncı Maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda Yönetim Kurulu Üyelerine 6.430.010 adet oyla oy birliği ile izin verildi.
10- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında 2017 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmesine 6.430.010 adet oyla oy birliği ile karar verildi.
11- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadı.
12- Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı başkanı tarafından saat 10:35 de toplantıya son verildi.
Toplantı Başkanı Oy Toplayıcı Yazman
Ömer Faruk KARA Oğuz TOPTAŞ Yasemin BOZDEMİR
ÇALIŞKAN


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 08.05.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 3 Genel Kurul Tescil Gazetesi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin , 24.04.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tutanağı ve ekleri : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 08.05.2017 tarihinde tescil edilmiş olup 12 Mayıs 2017 9325 Sayılı Gazete 367 nolu Sayfada tescili ilan olmuştur.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/607350


BIST
18:051.110
Değişim :  3,21% |  34,53
Açılış :  1.082  
Önceki Kapanış :  1.076  
En Yüksek
1.112
En Düşük
1.082
BIST En Aktif Hisseler18:05
MEGAP 3,70 353.642 % 12,12  
MEGAP 3,70 353.642 % 12,12  
KUTPO 31,46 25.681.991 % 10,00  
KENT 1.720,60 1.890.939 % 10,00  
HALKS 3,41 248.388 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,2326 7,2408 % -1,32  
Euro 8,5056 8,5298 % -1,00  
Sterlin 9,4475 9,4949 % -1,22  
Frank 7,8757 7,9231 % -1,32  
Riyal 1,9240 1,9337 % -1,37  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.945 1.946 -81,96  
Altın Gr. 454 454 -24,60  
Cumhuriyet 3.018 3.064 -199,00  
Tam 3.006 3.083 -195,43  
Yarım 1.453 1.491 -94,54  
Çeyrek 729 746 -47,27  
Gümüş.Ons 26,96 26,99 -2,16  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 -0,57  
B. Petrol 45,22 45,22 0,23