***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.10.2017 18:14
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler VKING

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 27.07.2017
Genel Kurul Tarihi 23.08.2017
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.08.2017
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Kemalpaşa Caddesi No.317 Pınarbaşı/İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı başlıklı 19 uncu maddesinin 11 inci fıkrasının (c) alt bendi kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 28.04.2017 tarihli toplantısında yapılmasına karar verilen sermaye azaltımı işlemi için hazırlanmış olan, sermayenin azaltılmasının nedenlerine, sermaye azaltımının hangi esaslar çerçevesinde yapılacağına, söz konusu azaltımın şirket malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve şirkete sağlayacağı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan raporun onaylanması hususunda müzakere ve karar,
4 - Şirketimizin 31.12.2016 tarihli bağımsız denetimden geçmiş ve genel kurulca onaylanmış yıllık finansal tablolarında yeralan 92.482.696 TL tutarındaki geçmiş yıl zararları ve 15.898.480 TL. tutarındaki dönem zararının toplamı olan 108.381.176.-TL. tutarındaki bilanço açığının 23.900.000 TL.lık kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında Şirketimizin 31.12.2016 tarihli bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların esas alınması ve ''Pay Sayısının Azaltılması'' yönteminin uygulanması, yapılacak sermaye azaltım tutarının 23.900.000 TL olması, sermaye azaltımının Şirketimizin mevcut 45.000.000.-TL.'lık çıkarılmış sermayesini teşkil eden nakit olarak getirilmiş unsurlardan karşılanması ve bu suretle Şirket sermayesinin 45.000.000 TL'ndan 21.100.000 TL'na azaltılması ve eşanlı olarak çıkarılmış sermayenin 21.100.000 TL'ndan 20.900.000 TL nakden ilave ile 42.000.000 TL'na artırılması hususlarında müzakere ve karar
5 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 45.000.000 TL'ndan 21.100.000 TL'na azaltılması ve eşanlı olarak 21.100.000 TL'ndan 42.000.000 TL'na artırımına ve 2017 yılı sonunda dolacak olan kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin olarak, Şirketimiz esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6 ncı maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EK 1 - Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Davet İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 EK 2 - Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 EK 3 - VKING-BILGILENDIRME-DOKUMANI-23082017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 23 Ağustos 2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı başlıklı 19 uncu maddesinin 11 inci fıkrasının (c) alt bendi kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 28.04.2017 tarihli toplantısında yapılmasına karar verilen sermaye azaltımı işlemi için hazırlanmış olan, sermayenin azaltılmasının nedenlerine, sermaye azaltımının hangi esaslar çerçevesinde yapılacağına, söz konusu azaltımın şirket malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve şirkete sağlayacağı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan (zapta ekli) rapor okundu, müzakere edildi, onaylandı.
2. Şirketimizin 31.12.2016 tarihli bağımsız denetimden geçmiş ve genel kurulca onaylanmış yıllık finansal tablolarında yeralan 92.482.696 TL tutarındaki geçmiş yıl zararları ve 15.898.480 TL. tutarındaki dönem zararının toplamı olan 108.381.176.-TL. tutarındaki bilanço açığının 23.900.000 TL.lık kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılmasına, yapılacak sermaye azaltımında Şirketimizin 31.12.2016 tarihli bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarının esas alınması ve ''Pay Sayısının Azaltılması'' yönteminin uygulanmasına, yapılacak sermaye azaltımının 23.900.000 TL olmasına, sermaye azaltımının Şirketimizin mevcut 45.000.000.-TL.lık çıkarılmış sermayesini teşkil eden nakit olarak getirilmiş unsurlardan karşılanmasına ve bu suretle Şirket sermayesinin 45.000.000 TL'den 21.100.000 TL'na azaltılmasına ve eşanlı olarak çıkarılmış sermayenin 21.100.000 TL'ndan 20.900.000 TL nakden ilave ile 42.000.000 TL'na artırılmasına, karar verildi.
3. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 45.000.000 TL'den 21.100.000 TL'ye azaltılmasına ve eşanlı olarak 21.100.000 TL'ndan 42.000.000 TL'na artırımına ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 80.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2017 yılı sonunda dolacağından, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin olarak, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadili konusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.08.2017 tarih ve 29833736-100-E.9921 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 23.08.2017 tarih, 50035491-431.02-E-00027537787 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve aşağıdaki şekilde tadiline karar verildi.
YENİ ŞEKİL
KAYITLI SERMAYE
Madde 6-
Şirket 6.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2013 tarih ve 15/491 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.
Şirketin Kayıtlı Sermayesi 80.000.000.-TL. (SEKSENMİLYON TÜRK LİRASI)'dır.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 Kr itibari değerde 4.200.000.000 (dört milyar ikiyüz milyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüş 42.000.000.- TL. (KIRKİKİMİLYON TÜRK LİRASI) olup, söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı pay sahiplerince muvazaadan ari olarak ödenmiştir.
Daha önce 45.000.000.-TL (KIRKBEŞMİLYON TÜRK LİRASI) olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakit olarak ödenen sermayeden 23.900.000.-TL (YİRMİÜÇMİLYONDOKUZYÜZBİN TÜRK LİRASI) azaltılmak ve azaltılan tutar geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek suretiyle 21.100.000.-TL'ye (YİRMİBİRMİLYONYÜZBİN TÜRK LİRASI) indirilmiş ve eşanlı olarak 42.000.000.- TL'ye (KIRKİKİMİLYON TÜRK LİRASI) tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılmıştır.
Yönetim Kurulu 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye miktarına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak nominal değerinin üzerinde ve altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırması konularında karar almaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
EKLER:
· 23.08.2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve eki Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu
· 23.08.2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi
· Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" Başlıklı 6. Madde Tadil Tasarısı


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 03.10.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 EK1.pdf - Tutanak
EK: 2 EK2.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 EK3.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 45.000.000 TL'dan 21.100.000 TL'na azaltılmasına ve eşanlı olarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 42.000.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış ve yeni sermaye 03/10/2017 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.
Sermaye artırım sürecinde, 29.08.2017-12.09.2017 tarihleri arasında kullanılan yeni pay alma haklarından (rüçhan hakları) 19.350.048,14 TL, 26.09.2017-27.09.2017 tarihleri arasındaki halka arzdan 5.225 TL ve birincil piyasa işlemlerinden sonra kalan ve Yaşar Holding A.Ş. tarafından satın alınan 1.544.733,97 TL olmak üzere toplam 20.900.007,11 TL fon sağlanmıştır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/632215


BIST
18:052.913
Değişim :  1,96% |  56,12
Açılış :  2.862  
Önceki Kapanış :  2.857  
En Yüksek
2.913
En Düşük
2.773
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MRSHL 233,20 46.214.811 % 10,00  
CMENT 45,32 2.154.222 % 10,00  
CMBTN 264,30 55.471.010 % 9,99  
TRCAS 12,78 58.491.197 % 9,98  
INTEM 88,15 12.530.483 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9106 17,9450 % -0,07  
Euro 18,1940 18,2343 % -0,11  
Sterlin 21,6045 21,7129 % 0,07  
Frank 18,7958 18,9091 % -0,58  
Riyal 4,7609 4,7848 % -0,17  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.777 -3,03  
Altın Gr. 1.023 1.023 -4,45  
Cumhuriyet 6.857 6.961 -3,00  
Tam 6.856 6.951 -5,00  
Yarım 3.340 3.398 -3,00  
Çeyrek 1.675 1.699 -1,00  
Gümüş.Ons 20,13 20,17 -0,13  
Gümüş Gr. 11,59 11,60 -0,12  
B. Petrol 91,78 91,78 -3,32