***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

08.11.2018 18:28
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor


***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.083.787 792.373
Dönem Karı (Zararı)
-1.308.450 768.878
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.389.178 1.528.464
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.057.939 807.829
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
42.352 25.961
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.587 9.198
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.528 5.158
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.237 11.605
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
98.209 46.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
70.378 44.716
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
373 -8.210
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.790 6.973
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16.668 2.851
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
665.440 327.621
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.853.385 610.855
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 765.786 -327.353
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.3 154.771 139.071
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.097 -13.531
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.1,17.2 -17.097 -13.531
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.1,17.2 0 -21.239
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -19.145
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-231.607 -47.935
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
121.965 -1.387.793
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8.806 -4.195
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.342.927 -1.004.719
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.156 2.240
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.023.022 -409.245
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.944.554 434.224
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
626.336 386.203
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
53.698 167.293
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-146.636 -959.594
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-242.647 -443.659
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
96.011 -515.935
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.202.693 909.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-31.026 -33.488
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-8.658 -7.490
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-79.222 -76.198
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-904.152 -623.658
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 55.622
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-58.656 -17.845
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 442
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
58.390 61.717
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.179.876 -700.714
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
275.990 -22.880
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-949.107 2.104.581
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.196 346
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.008.682 7.372.765
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.040.852 -4.698.630
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-120.872 -77.235
Ödenen Temettüler
-304.697 -245.261
Ödenen Faiz
-777.524 -348.152
Alınan Faiz
239.960 100.748
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.230.528 2.273.296
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.189.349 -55.076
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.419.877 2.218.220
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.789.520 3.285.070
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.209.397 5.503.290


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.308.450 768.878 -771.177 259.208
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
195.504 -9.366 -85.555 -2.952
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.516 -12.153 -4.613 -3.720
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-2.291 356 -2.291 24
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
260.267 0 -102.017 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-55.956 2.431 23.366 744
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-55.956 2.431 23.366 744
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.874.801 164.930 3.945.664 94.794
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.263.889 221.515 4.996.140 123.725
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
602.400 -77.163 327.266 -35.173
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -2.418.077 0 -1.695.635 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
37.671 5.145 23.634 -793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
388.918 15.433 294.259 7.035
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
388.918 15.433 294.259 7.035
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.070.305 155.564 3.860.109 91.842
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.761.855 924.442 3.088.932 351.050
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.912.418 544.282 3.299.078 347.310
Ana Ortaklık Payları
-150.563 380.160 -210.146 3.740


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 9.226.849 5.800.315
Finansal Yatırımlar
16.764 107.946
Ticari Alacaklar
3.899.483 2.309.203
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21.1 354.006 259.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.545.477 2.049.614
Diğer Alacaklar
68.052 107.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
68.052 107.954
Türev Araçlar
182.968 64.521
Stoklar
3.459.630 2.122.397
Peşin Ödenmiş Giderler
718.481 461.248
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20.1 210.362 132.368
Diğer Dönen Varlıklar
11.1 1.109.092 874.144
ARA TOPLAM
18.891.681 11.980.096
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.891.681 11.980.096
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
372 342
Ticari Alacaklar
3.130 5.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.130 5.851
Diğer Alacaklar
67.151 25.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
67.151 25.682
Türev Araçlar
275.313 30.572
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 1.621.631 2.333.170
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
332.302 307.941
Maddi Duran Varlıklar
8 12.555.677 8.356.588
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.762.343 12.339.782
Şerefiye
10 7.518.073 1.834.897
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 13.244.270 10.504.885
Peşin Ödenmiş Giderler
395.501 354.888
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20.2 1.619.863 551.155
Diğer Duran Varlıklar
11.2 1.835.322 1.781.316
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
39.468.605 26.087.287
TOPLAM VARLIKLAR
58.360.286 38.067.383
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.796.849 1.488.820
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 6.721.364 4.189.616
Ticari Borçlar
5.131.682 2.231.604
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21.2 21.854 726
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.109.828 2.230.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.1 125.072 94.506
Diğer Borçlar
1.485.650 882.812
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.485.650 882.812
Türev Araçlar
1.389 0
Ertelenmiş Gelirler
12.1 529.327 481.042
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20.1 135.585 7.826
Kısa Vadeli Karşılıklar
289.028 151.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13.2 245.967 127.731
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13.3 43.061 23.888
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.3 44.300 24.217
ARA TOPLAM
18.260.246 9.552.062
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.260.246 9.552.062
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 10.797.050 8.434.084
Ticari Borçlar
38.343 35.180
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
38.343 35.180
Diğer Borçlar
394.051 349.032
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
394.051 349.032
Ertelenmiş Gelirler
12.2 26.921 21.508
Uzun Vadeli Karşılıklar
195.602 167.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.2 195.602 167.865
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20.2 2.340.684 1.915.078
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11.4 274.462 165.512
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.067.113 11.088.259
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.327.359 20.640.321
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.891.964 5.751.148
Ödenmiş Sermaye
15 243.535 243.535
Sermaye Düzeltme Farkları
65.771 65.771
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.200.135 1.319.349
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-7.145 -7.145
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
10.603 8.728
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
180.777 -16.875
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
180.777 -16.875
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.231 -16.875
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
203.008 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.162.576 1.113.973
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.991.095 1.101.588
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-828.519 12.385
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 846.793 909.511
Diğer Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 2.585.737 2.244.351
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.396.818 -130.050
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.140.963 11.675.914
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.032.927 17.427.062
TOPLAM KAYNAKLAR
58.360.286 38.067.383


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18.417.889 13.220.174 7.810.393 5.212.671
Satışların Maliyeti
-11.911.379 -8.700.643 -4.983.106 -3.395.884
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.506.510 4.519.531 2.827.287 1.816.787
BRÜT KAR (ZARAR)
6.506.510 4.519.531 2.827.287 1.816.787
Genel Yönetim Giderleri
-1.325.509 -843.454 -514.564 -273.605
Pazarlama Giderleri
-3.309.158 -2.366.191 -1.329.140 -860.447
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.485 -2.891 -968 -835
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.1 419.336 258.912 208.431 68.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16.2 -561.147 -222.093 -295.642 -51.034
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 -765.786 327.353 -440.451 -47.779
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
960.761 1.671.167 454.953 651.863
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.1 32.160 66.173 13.254 27.644
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17.2 -28.069 -19.701 -6.252 -8.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
964.852 1.717.639 461.955 671.507
Finansman Gelirleri
18 2.840.341 843.429 1.679.046 223.325
Finansman Giderleri
19 -4.958.872 -1.653.119 -2.758.239 -569.960
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.153.679 907.949 -617.238 324.872
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-154.771 -139.071 -153.939 -65.664
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20.3 -304.512 -182.786 -136.185 -75.599
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20.3 149.741 43.715 -17.754 9.935
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.308.450 768.878 -771.177 259.208
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.308.450 768.878 -771.177 259.208
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
88.368 461.414 -7.581 290.854
Ana Ortaklık Payları
-1.396.818 307.464 -763.596 -31.646
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) -5,74000000 1,65000000 -3,14000000 -0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
182.000 65.771 1.360.483 0 8.577 -12.766 0 767.558 25.109 434.424 3.254.567 -376.046 5.709.677 10.984.043 16.693.720
Transferler
450.771 -823.078 376.046 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.266 92.51218:052.857
Değişim :  -0,25% |  -7,07
Açılış :  2.875  
Önceki Kapanış :  2.864  
En Yüksek
2.885
En Düşük
2.845
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
CMENT 41,20 2.640.220 % 9,98  
CMBTN 240,30 5.927.480 % 9,98  
TSPOR 6,73 268.946.113 % 9,97  
MANAS 26,08 74.629.422 % 9,95  
COSMO 22,98 5.398.622 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9499 17,9597 % 0,15  
Euro 18,2577 18,2764 % -0,68  
Sterlin 21,6190 21,7274 % -0,35  
Frank 18,9160 19,0299 % -0,30  
Riyal 4,7668 4,7907 % 0,12  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.781 -21,82  
Altın Gr. 1.027 1.027 -11,91  
Cumhuriyet 6.860 6.964 -78,00  
Tam 6.892 6.956 -36,00  
Yarım 3.358 3.401 -17,00  
Çeyrek 1.684 1.700 -9,00  
Gümüş.Ons 20,33 20,35 -0,51  
Gümüş Gr. 11,70 11,72 -0,31  
B. Petrol 94,63 94,63 -3,52