***CUSAN***ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu )

20.06.2016 14:51
***CUSAN***ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu )


***CUSAN***ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı No : 6-8 Beylikdüzü 34524 İSTANBUL
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı No : 6-8 Beylikdüzü 34524 İSTANBUL
İnternet Adresi www.cuhadaroglu.com

Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimci@cuhadaroglu.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı No : 6-8 Beylikdüzü 34524 İSTANBUL 0212 224 20 20 0212 225 90 23

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Fatma BİLECEN Mali İşler Müdürü - Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 02.12.2015 0212 224 20 20 fatma_bilecen@cuhadaroglu.com
Burcu Nergiz Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 02.12.2015 0212 224 20 20 burcu_nergiz@cuhadaroglu.com

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirket' in başlıca faaliyet konuları şunlardır
A) Alüminyum, çelik ve diğer mamullerden
a)Cephe ve çatı kaplamaları,
b)Çelik konstrüksiyonlar ve benzeri metal yapı elemanları,
c)Panjur ve güneşlikler,
d)Panolar, bölmeler, prefabrik elemanlar,
e)Standart kapılar, döner kapılar, her türlü pencereler, her türlü giydirme cepheler ve bunların aksesuarları,
f)El aletleri, merdivenler, konveyörler,
g)Her türlü makine için alet ve avadanlıkları,
h)Ev ve büro eşyaları,
ı)Ders araç ve gereçleri,
i)Dekoratif üniteler ve süs eşyaları imal etmek,
j)Yukarıda isimleri belirtilen ürünler de dahil olmak üzere, gerek yurtiçi gerekse yurtdışında müesses resmi ve özel kuruluşların ürettikleri alüminyum, çelik, ahşap ve diğer mamullerden elde edilen ürünlerin ve bu ürünleri oluşturan parçaların ısı, ses, vb. testlerini yapmak,
B) Alüminyum profil çekmek, levha haddelemek ve şekillendirmek, alüminyum eloksal ve metal kaplama tesisleri kurmak ve işletmek,
C) Demir çimento, boya, boru, cam, sıhhi tesisat ve hırdavatiye gibi inşaat ve yapı malzemelerinin toptan ve perakende alım, satım ve nakliyesini yapmak,
D) Yukarıda (A-B-C bentlerinde) belirtilen maddelerin imalinde kullanılan ham maddeleri, yan mamul maddeleri ithal ve ihraç etmek, dahili ticaretini yapmak,
E) Yukarıdaki bölümlerde belirtilen ürünler de dahil olmak üzere her türlü sınai, tarımsal veya doğal menşeli ham ve mamul ürünlerin, bunlarla ilgili makine, malzeme, yedek parça ve yardımcı maddelerin yurt içinde ve yurt dışında ticaret ve pazarlamasını yapmak, pazarlama konusunda hizmet ve aracılık işlemlerinde bulunmaktır.
Bu cümleden ve şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak
1-Toptan ve perakende satış yerleri mağazalar, depolar, antrepolar alıp işletebilir.
2-İthalat ve ihracat yapabilir.
3-İç ticaret, ithalat ve ihracat imkanları hakkında pazarlama etütleri yapabilir veya yaptırabilir. İthalat ikamesine veya ihracata dönük yatırım projeleri hazırlayabilir veya hazırlatabilir.
4-İçte ve dışta resmi ve özel kuruluşlara karşı her kademede taahhütlerde bulunabilir, uluslararası ihalelere, iç ve dış fuarlara, sergilere katılabilir.
5-Çeşitli emtia ve maddelerin kara, deniz ve tren yolu ile nakliye, gümrükleme, depolama, yükleme, ve boşaltma işlemlerini yapabilir veya yaptırabilir.
6-Depolama, paketleme ve ambalajlama tesisleri kurup işletebilir veya bu işleri başkalarına yaptırabilir.
7-Ticaretini yaptığı emtiayı fason olarak başka firmalara imal ettirebilir.
Şirket bu amaç ve faaliyet konularını gerçekleştirebilmek için yukarıda belirtilen faaliyet konusunun çerçevesi içinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları ilzam edebilir. Şöyle ki
- Şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için gayrimenkul mallar satın alabilir, satın alınan gayrimenkul mallar üzerinden bina inşa edip tesisler kurabilir. Yine amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkul kiralayabilir, Şirket sahibi bulunduğu menkul mallar ile gayrimenkul malları gerektiğinde satabilir, kiraya verebilir, rehin ve ipotek edebilir.
-Şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için bilcümle motorlu nakil vasıtalarını iktisap edebilir, devir alabilir, devir edebilir, kiraya verebilir ve üçüncü şahıslardan kiralayabilir.
- Şirket borç alma sözleşmeleri yapabilir, kefalette bulunabilir. İştigal mevzuuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir, bu nedenle de ilgili müesseseler ile anlaşmalar yapabilir, Şirket'in ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunabilir.
- Şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini alabilir, fekedebilir ve Şirket faaliyet konusundan doğan borçlar için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini verebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Kanunlar ve mevzuat hükümleri dairesinde Şirket'in amaç ve faaliyet konusuna giren işler ile ilgili yerli ve yabancı sermaye ve ortaklıklar ile işbirliği yapabilir, temsilcilik, mümessillik, acentelik ve distribütörlük alabilir veya verebilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21. maddesi hükümleri saklı tutulmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında yeni iştirakler ve ortaklıklar kurabilir, aynı mevzuu ile iştigal eden ortaklıkların, pay veya intifa senetleri ile tahvillerini satın alabilir ve bu şekilde iktisap edilmiş olan esham ve tahvilatı satabilir.
- Şirket faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere ruhsat, telif ve işletme hakkı, imtiyaz, patent, ihtira beratı marka, lisans gibi gayrimaddi haklara sahip olabilir. Bunları ve bunların kullanma haklarını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir ve devir edebilir.
Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun
aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Şirketin Süresi SÜRESİZ

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 18.02.2016 TÜRKİYE Borsa İstanbul Ana Pazar

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 6200000 TRY 8,70 Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Oy Hakkı Kullanım imtiyazı İşlem Görmüyor
B Nama 1,00 TRY 65050000 TRY 91,30 Yoktur İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 36,95 A-B Bağımsız Üye Değil
Halil Nejat ÇUHADAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 36,95 A-B Bağımsız Üye Değil
Sevim ÇUHADAROĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 10,54 A-B Bağımsız Üye Değil
Cemil GÜNGÖREN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Mehmet Talu URAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Rıfat KAMAŞAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
İbrahim Doğu ÖZTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Kenan ARACI Genel Müdür Genel Müdür
Metin YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı
Ayşin DEMİREL Çuhadaroğlu Alüminyum Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Çuhadaroğlu Alüminyum Sanyi ve Ticaret A.Ş. Alüminyum Doğrama İmalatı ve Montajı 10000000 6654000 TRY 66,54 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/539671


BIST
18:051.910
Değişim :  1,61% |  30,35
Açılış :  1.897  
Önceki Kapanış :  1.880  
En Yüksek
1.914
En Düşük
1.894
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 4.478,20 22.928.132 % 10,00  
SELVA 11,11 36.007.943 % 10,00  
MAKTK 3,74 66.866.320 % 10,00  
ISKUR 550.000,00 550.000 % 10,00  
ISATR 342.861,20 342.861 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7265 13,7296 % 0,49  
Euro 15,5059 15,5679 % 0,38  
Sterlin 18,1135 18,2043 % -0,25  
Frank 14,8951 14,9848 % 0,53  
Riyal 3,6493 3,6676 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 15,34  
Altın Gr. 788 788 8,66  
Cumhuriyet 5.186 5.264 106,00  
Tam 5.159 5.293 110,82  
Yarım 2.493 2.561 53,60  
Çeyrek 1.251 1.280 26,81  
Gümüş.Ons 22,51 22,56 0,15  
Gümüş Gr. 9,93 9,95 0,09  
B. Petrol 69,66 69,66 -0,01