***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.05.2022 15:07
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 04.04.2022
Genel Kurul Tarihi 11.05.2022
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir KÜTAHYA
İlçe GEDİZ
Adres Kütahya yolu 3.km Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş Gediz/Kütahya

Gündem Maddeleri
1 - Açılış,
2 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
5 - 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması,yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
9 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Asil üyeleri ile Bağımsız üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin onaylanması,
10 - SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2022 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nca ön izinleri alınmış bulunan, Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının artırılması ve süresinin uzatımına ilişkin,Şirket Esas Sözleşmesinin '' Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
12 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi, karara bağlanması ve onaylanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2021 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
14 - 2021 yılında şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15 - 2021 yılında yapılmış bulunan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,2022 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması,
16 - Dilek ve Temenniler,
17 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 bilgilendirme dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
11 Mayıs 2022-Çarşamba GÜNÜ YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI
GEDİZ Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Toplantısını yapmak üzere 11 Mayıs 2022 - Çarşamba günü saat: 13:00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binasında Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/05/2022 Tarih ve 74472337 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri İsmail Hakkı UYGUN (TC: *********) ve Fatma KARAKAYA (TC: ********) gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait davet, TTK ve SPK mevzuatı ile şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11 Nisan 2022 tarih ve 10556 sayılı nüshasında, 04 Nisan 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr internet sitesinde ve aynı tarihte şirketin internet sitesi www.gedizambalaj.com adresinde yayınlandığı ve yine 04.04.2022 tarihinde 118344 Referans numarası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul tanımlama sistemindeki www.egk.mkk.com.tr internet sayfasında Genel Kurul Bilgilendirmesinin yapıldığı, MKK A.Ş.'nin E-Şirket sistemi üzerinden de ilan edilmek suretiyle süresi içinde bilgilendirmenin yapılmış olduğu Genel Kurula açıklandı. Bu duruma Genel Kurulda itiraz eden ortak olmadı.
Toplantı açılmadan önce yapılan incelemelerde ve Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 23.328.000,00.-TL Sermayesine tekabül eden 23.328.000 adet paydan 237.756,016.-TL sermayeye tekabül eden 237.756,016 adet payın asaleten, 9.947.629.-TL sermayeye tekabül eden 9.947.629 adet payın temsilen olmak üzere toplam 10.185.385,016.- TL sermayeye tekabül eden 10.185.385,016 adet pay sahibinin toplantıda hazır bulunduğu,
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere ‘'Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı'' bulunan Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL atanmıştır. Toplantının fiziki ve Elektronik ortamda başlaması için kanuni uygulamaların ve Ana Sözleşme hükümlerinin yerine getirildiği, Toplantı için gerekli nisabın var olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin Yeminli Mali Müşavirinin ve 2021 yılı Finansal Tabloların Bağımsız Dış Denetimini gerçekleştiren Rehber Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. firması temsilcisi Adil ÖNER Bey hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alındı.
E-Genel Kurul sistemini kullanan Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Genel Kurula Elektronik ortamda katılımın bulunduğu EGK sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEM MADDESİ 1) Genel kurul Toplantısı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL tarafından açıldı.
GÜNDEM MADDESİ 2) Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL, Toplantı 2. Başkanlığına Murat KARAOĞUL, Katipliğe Bayram Ali ÇOBAN, Oy Toplama Memurluğuna ise Gökhan Bayram GÖKKAYA teklif edildi. Oylandı, oybirliği ile seçildiler. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.
GÜNDEM MADDESİ 3) 2021 Yılı faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile 2021 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle Faaliyet Raporunun okundu sayılmasına ve rapor başlığında "Başkanın Mesajının" okunması yazılı olarak teklif edildi. Teklif oya sunuldu. Genel Kurulun oy birliği ile kabul edildi. Rapor özeti okundu. Okunan Raporlar Genel Kurula Müzakereye açıldı. Söz alan Mustafa DÖNMEZ yönetimdeki istikrarın başarı getirdiğini söyledi ve faaliyetlerinden dolayı yönetim kuruluna teşekkür etti 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 4) 2021 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile 2021 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle Bağımsız Denetçi Raporunun okundu sayılmasına ve rapor başlığında "Görüş" kısmının okunması yazılı olarak teklif edildi. Teklif oya sunuldu. oybirliği ile kabul edildi. Raporun Görüş kısmı okundu, Denetçi Raporu Genel Kurula Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 5) 2021 Yılı Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile süreleri içerisinde Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Bilanço ve Gelir Tablosunun KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle raporunun okundu sayılmasına ve "Ana Hesaplar Üzerinde Bilgi verilmesi" yazılı olarak teklif edildi. 2021 Yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Genel Kurula ana hesaplar üzerinde bilgi verildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan tablolar Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 6) Yönetim Kurulu üyeleri 2021 Yılı yapılan faaliyetlerinden dolayı, genel kurulda ayrı ayrı ibraya sunuldu, yapılan oylama neticesinde oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
GÜNDEM MADDESİ 7) 2021 yılı dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesine geçildi, Kar dağıtımı hakkında verilen yazılı önergede yer alan
- 2021 yılı Net Dağıtılabilir Kârının hesaplanmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirketimiz Esas Sözleşmesi ile Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınmıştır.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide Net Dönem Kâr 57.731.143 TL'dir. Yasal Kayıtlarda yer alan Net Dönem Kâr 34.218.802,46 TL'dir. TTK ve Esas Sözleşme hükümlerine göre 1.710.940,12 TL Genel Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasından sonra Net Dağıtılabilir Dönem Kâr 32.507.862,34 TL'dir.
- Şirketin mali yapısının korunması, devam etmekte olan yatırımların ve projelerin finansmanı nedeniyle daha çok likiditeye sahip olunması gereken bir dönemde bulunmaktayız. Bu nedenle özkaynak yapımızın güçlendirilmesi için 2021 yılı kârının dağıtılmayıp 32.507.862,34 TL'nın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasını, (ek-kâr dağıtım tablosu ek'tedir.)''
Önerisi Genel Kurula okundu, Genel Kurul'un onayına sunuldu, 2021 yılı dönem kârının dağıtılmaması teklifi oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 8) Yönetim Kurulu Başkanı ile asil üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesine geçildi. Verilen yazılı önerge üzerine Yönetim Kurulu Başkanına Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık Net: 45.000,00-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Başkan vekiline Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık Net:45.000,00.-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Asil Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık Net: 6.000,00-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerine aylık Net: 5.000,00-TL ücret ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 9) Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Asil üyeleri ile Bağımsız üyelerinin seçimine ve görev sürelerinin onaylanmasına geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi gereği, Yönetim Kurulu Asil Üyelerinden üç (3) üyenin A gurubu paylara sahip olan 89.944,28.-TL. sermayeye sahip 89.944,28 adet pay sahipleri tarafından önerilen, genel kurulda hazır bulunan ve aday olduklarını beyan eden İbrahim BAŞOL, Murat KARAOĞUL, İsmail GEZEN'in üç (3) yıllığına seçilmeleri teklif edildi, teklif oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Asil Üyelerinden iki (2) üyenin B gurubu paylara sahip olan 9.163.386,72.-TL. sermayeye sahip 9.163.386,72 adet pay sahipleri tarafından önerilen, genel kurulda hazır bulunan ve aday olduklarını beyan eden Mehmet Fatih BAKIRDEMİR, Mustafa DÖNMEZ'in üç (3) yıllığına seçilmesi teklif edildi, teklif oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden iki (2) üyenin B gurubu paylara sahip olan 9.163.386,72.-TL. sermayeye sahip 9.163.386,72 adet pay sahipleri tarafından önerilen, genel kurulda hazır bulunan ve aday olduklarını beyan eden Nazan KAYA ile Aydan KARAGÖZ'ün üç (3) yıllığına seçilmeleri teklif edildi, teklif oya sunuldu, genel kurulun oybirliği ile seçildiler.
GÜNDEM MADDESİ 10) SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2022 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesine geçildi. Verilen yazılı önerge ile şirketin 2022 yılı Bağımsız Dış Denetimini yapmak üzere REHBER Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ‘' Bağımsız Dış Denetim Firması'' olarak seçilmesi önerisi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 11) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nca ön izinleri alınmış bulunan, Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının artırılması ve süresinin uzatımına ilişkin, Şirket Esas Sözleşmesinin ‘'Sermaye ve Paylar''başlıklı 6. Maddesinin tadilinin görüşülmesine geçildi. 31.01.2022 tarihli yazımız ile şirketin kayıtlı sermaye tavanının 105.000.000 TL'ye ve kayıtlı sermaye tavanı izninin 2022-2026 yılları arasında beş yıllık süre ile geçerli olmasına ilişkin yapılan başvurumuza sermaye piyasası Kurulu'nun 14.02.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-17281 sayılı yazıları ile uygun görüş verilmiştir. Sonrasında Ticaret Bakanlığı'nın 03.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072518522 sayılı yazıları ile izin verilmiştir. Esas Sözleşme tadil metninin oylamasına geçildi. Oy birliği ile kabul edildi. , (ek-onaylı esas sözleşme tadil metni ek'tedir.)
GÜNDEM MADDESİ 12) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine genel kurulun oy birliği ile izin verildi.
GÜNDEM MADDESİ 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurulda ortaklara bilgi verildi.
GÜNDEM MADDESİ 14) 2021 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında genel kurulda ortaklara bilgi verildi.
GÜNDEM MADDESİ 15) 2021 yılında yapılmış bulunan Bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2022 Yılında yapılacak Bağış ve yardımlarla ilgili görüşmeye geçildi. Verilen yazılı önerge üzerine 2022 yılı içerisinde azami 1.000.000,00-TL'ye kadar bağış ve yardım yapabilmesi için Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verildi. Ayrıca 2022 yılı içerisinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi.
GÜNDEM MADDESİ 16) Dilek ve Temennilerde ortaklardan Abdullah Nur BEYDEMİR söz aldı ve bağış ve yardımlar için Yönetim Kurulu verilen yetkinin memnuniyet verici olduğunu ve şirketin ilçe yararına düzenlenen toplantı ve festivaller de katkı vermesinin uygun olacağını söyledi.
GÜNDEM MADDESİ 17) Alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu, herhangi bir itiraz olmadığı görüldü. Gündemde görüşülecek Başka konu olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.
İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Bakanlık Temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alınmıştır. Gediz/KÜTAHYA-11.05.2022 Saat:14:06


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 13.05.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2021-OGKT TUTANAĞI-11.05.22.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun kap pdf.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11.05.2022 tarihinde gerçekleşen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanak ve ekleri Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 59 ilan sıra no ile 13.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030138


BIST18:052.381
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.392  
Önceki Kapanış :  2.381  
En Yüksek
2.398
En Düşük
2.346
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KAPLM 72,60 19.386.502 % 10,00  
MZHLD 47,52 7.130.308 % 10,00  
PRKAB 38,34 91.877.758 % 9,98  
INTEM 61,35 23.637.243 % 9,95  
DERHL 6,77 17.591.882 % 9,90  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,9399 15,9488 % 0,15  
Euro 17,0025 17,0330 % -0,02  
Sterlin 19,9637 20,0638 % -0,08  
Frank 16,4245 16,5235 % 0,02  
Riyal 4,2368 4,2580 % 0,14  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.851 -3,08  
Altın Gr. 949 949 0,05  
Cumhuriyet 6.279 6.374 -10,00  
Tam 6.248 6.406 -6,07  
Yarım 3.020 3.099 -2,93  
Çeyrek 1.515 1.549 -1,47  
Gümüş.Ons 21,69 21,71 -0,11  
Gümüş Gr. 11,13 11,14 -0,03  
B. Petrol 110 110 -0,85