***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

22.06.2022 07:56
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu


***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Şirketimiz 2022 yılında halka açılmıştır. İlgili dönemde herhangi bir yatırımcı konferansı veya toplantı gerçekleşmemiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
İlgili dönem içersinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
İlgili dönem içersinde gerçekleşen genel kurulda özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021883
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Yalnızca Türkçe dilinde sunulmuştur
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Oybirliği bulunmayan islem bulunmamaktadır
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili herhangi bir işlem söz konusu değildir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden herhangi bir işlem söz konusu değildir.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Şirketin kurumsal internet sitesi https://koleksiyon.com.tr/ adresi olup bağış politikasının yer aldığı bölüm linki https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurullar/
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031102
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde yoktur. Ancak menfaat sahiplerinin genel kurula katılımında sınırlama getirilmemiştir.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Bağımsız denetçi temsilcisi ve çalışanlar gibi menfaat sahipleri genel kurula katılmıştır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
A Grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup (A) Grubu 1 pay 5 (beş) oy hakkına sahiptir. (B) Grubu payların oyda imtiyazı bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 35,51
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurullar/
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 19.04.2022 tarihli teklifinde yer alan, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 2021 yılında net dönem kârının 3.258.986 TL olduğu, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda ise 30.069.485.12-TL zarar oluştuğundan 2021 yılında ait net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ilişkin öneri okundu ve öneri oy birliği kabul edildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031102
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
18/05/2022 0 % 72,82 % 72,82 % 0 https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurullar/ https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurullar/ yok 14 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031102


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Şirketin ağırlıklı faaliyetleri ve faaliyete ilişkin gelişmeler faaliyet raporunda 25-26. sayfada yer almaktadır
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
https://koleksiyon.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurullar/
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu-Üst düzey yönetcilere sağlanan menfaatler sayfa 11
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 - -
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 50 - -
% 100 % 66 - -


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Mehmet Koray MALHAN-Doruk MALHAN
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Seri II.No 14.1 Sayılı tebliğe istinaden hazırlanan Faaliyet raporunda 6.sayfada yer almaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı
Mehmet Koray MALHAN
İcra başkanı / genel müdürün adı
Doruk MALHAN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Bu maddeye ilişkin sigorta yapılmamıştır
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
5 kişiden oluşan Yönetim kurulumuzda bağımsız üyelerimizin biri kadın üy
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
MEHMET KORAY MALHAN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/12/2021 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
DORUK MALHAN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/12/2021 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
ABDULLAH AKDEMİR İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/12/2021 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
R. ALEV DUMANLI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/12/2021 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
SEYFETTİN GÜRBÜZ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 20/04/2022 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022279 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirket çalışanları İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Yoktur
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
İnsan Kaynakları Yöneticisi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
0212 363 63 63 iletişim bilgisinden İK departmanına ulaşılabilirsiniz
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Bulunmamaktadır
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
https://koleksiyon.com.tr/hakkimizda/kariyer/
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://koleksiyon.com.tr/hakkimizda/kariyer/
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://koleksiyon.com.tr/hakkimizda/kariyer/
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
https://koleksiyon.com.tr/hakkimizda/kariyer/
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
https://koleksiyon.com.tr/hakkimizda/kariyer/
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
https://koleksiyon.com.tr/hakkimizda/kariyer/


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim -Yatırımcı ilişkileri/Genel kurullar
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı ilişkileri/Şirket Bilgileri
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe-İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu-Yönetim Kurulu Sayfa 8
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
-
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
-
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporu- Diğer Hususlar Sayfa 41
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporu- Diğer Hususlar Sayfa 39
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporu- Diğer Hususlar Sayfa 39
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
-
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporu- İnsan Kaynakları Sayfa 36


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
2022 yılına ait 17 adet toplantı düzenlenmiştir. 2021 yılı ise 20 toplantıyla sona ermiştir.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 80
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Bir hafta
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Halka Arz /Esas Sözlşme madde 10
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandırmamakla birlikte TTK hükümlerince rekabet yasağına uyulmaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Şirketimiz 2022 yılında halka açıldığı için 2021 yılı faaliyet raporunda komiteler yer almamaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031690
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Seyfettin GÜRBÜZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Alev DUMANLI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Alev DUMANLI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Seyfettin GÜRBÜZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Neslihan ALBAYRAK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Onur FIRÇASIGÜZEL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Seyfettin GÜRBÜZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Alev DUMANLI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ersin ÇİĞDEM Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038601


BIST
18:052.405
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.401  
Önceki Kapanış :  2.405  
En Yüksek
2.428
En Düşük
2.368
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BMSCH 10,89 120.661.397 % 10,00  
YGGYO 22,90 10.683.768 % 9,99  
RTALB 7,46 101.265.107 % 9,87  
NUGYO 5,02 124.137.818 % 9,85  
ISGYO 14,23 248.016.341 % 9,46  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,6710 16,6726 % -0,15  
Euro 17,4363 17,4636 % -0,36  
Sterlin 20,1645 20,2656 % -0,51  
Frank 17,3761 17,4808 % -0,19  
Riyal 4,4354 4,4577 % 0,01  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 -5,39  
Altın Gr. 967 967 -3,24  
Cumhuriyet 6.493 6.591 -8,00  
Tam 6.436 6.570 -20,00  
Yarım 3.150 3.213 -9,00  
Çeyrek 1.578 1.606 -5,00  
Gümüş.Ons 20,03 20,07 -0,22  
Gümüş Gr. 10,77 10,79 -0,11  
B. Petrol 109 109 0,09