***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.05.2018 17:03
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine


***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 30.03.2018
Genel Kurul Tarihi 27.04.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe GEBZE
Adres Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELİ

Gündem Maddeleri
1 - 1- Açılış, Başkanlık Divanının teşkili
2 - 2- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 3- 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2017 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
4 - 4- 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
5 - 5- Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
6 - 6- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2018 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,
7 - 7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
8 - 8- Şirket'in 2017 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9 - 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - 10- TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,
11 - 11- Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 RTALB Genel Kurul Toplantısı Davet Yazısı.pdf - İlan Metni
EK: 2 KAR DAĞITIM TABLOSU-2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27/04/2018
TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ' nin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 27.04.2018 tarihinde saat 10:00 ‘da şirketin merkez adresi olan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze/KOCAELİ adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 26 Nisan 2018 tarih ve 33849601 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayşe Güller Yılmaz'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17 Mart 2017 tarih ve 9286 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesinde (www.rtalabs.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilerek süresi içerisinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 23.600.000.-TL'lık sermayesini temsil eden 10.404.744 adet payın asaleten, 2.479.114 adet payın vekaleten toplam 12.883.858 adet payın mevcut olduğu ve böylece gerek T.T.K. ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Ömer Yoğun'un toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Bağımsız Denetçi'nin de toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Reşat ULTAV tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1) Toplantı Başkanlığına Reşat Ultav teklif edildi, oya sunuldu mevcudun oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna Güven Akat, Toplantı Yazmanlığına Ali Aykan AŞKİT'i atadı. Gündem Toplantı Başkanı tarafından okundu. Okunduğu şekliyle görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi mevcudun oy birliği ile yetki verildi.
3) 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun, 2017 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları, okunmuş sayılarak müzakereye açıldı söz alan olmadı ve 2017 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları oya sunuldu, mevcudun oy birliği ile onaylandı.
4) Yönetim Kurulu üyeleri ibraya sunuldu, mevcudun oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Bağımsız Denetçi ibrası onaya sunuldu oy birliği ile ibra edildi.
5) Yönetim Kurulu'nun 2017 karının dağıtılmamasına ve yedek akçelere aktarılması yönündeki önerisi görüşülerek, elektronik ortamdan gelen sonuçlarda dikkate alınarak oy kabule (12.879.118,00TL) karşın (4740,00TL) red oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
6) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2018 yılı bağımsız denetimi için "AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararı okundu ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
7) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketimizin 31.12.2017 mali tablolarında 18 numaralı dip notunda verilen bilgiler kapsamında, elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.
8) 2018 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2017 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın binde biri geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmiş olup bu hususta Yönetim Kurulu'na kabule(12.824.744,00 TL) karşın, red (59.114,00 TL) ile oy çokluğu ile yetki verilmiştir.
9) Bir önceki olağan genel kurulda alınan karar neticesinde bu sene de Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 1.000 TL huzur hakkı ödenmesi hususu kabule(12.824.744,00 TL) karşın, red (59.114,00 TL) oy çokluğu ile kabul edildi.
10) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi, hususu ortakların onayına sunuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi. Söz konusu işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.
11) Dilek ve Temennilere geçildi. Elektronik ortamdaki katılımcılarımızdan Sevda Alkan'ın önerisi "SPK kurumsal yönetim ilkeleri gereğince, yönetim kurulunda en az %25 oranında kadın üye olması gerekmektedir." Yönetim kurulunda kadın üye neden olmadığı konusundaki sorusuna firmanın toplam çalışan oranında bayanların %48 olduğu konusunda bilgi verildi. Önümüzdeki yıllarda bu önerinin dikkate alınacağı bilgisi verildi. Bakanlık temsilcisi söz alarak, atılan imzalara ve alınan kararlara itirazın olup olmadığını sordu, itiraz eden olmadı. Toplantıda görüşülerek başka bir husus kalmadığından toplantı, Toplantı Başkan'ı tarafından saat 11:00'da kapatıldı.
İş bu tutanak toplantı mahallinde 5 suret düzenlenerek okunarak aşağıda imza altına alınmıştır.
27 Nisan 2018/GEBZE
Toplantı Başkanı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Oy Toplama Memuru
Reşat ULTAV Ayşe GÜLLER YILMAZ Güven AKAT
Toplantı Yazmanı
Ali Aykan AŞKİT


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.05.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak 2017.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Kimlik Nosuz.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirket yönetim kurulu 30.03.2018 tarihinde şirket merkezinde toplanarak:
2017 yılı olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 27.04.2018 tarihinde saat 10:00'da Şirket merkezi olan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELİ adresinde icra edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681126


BIST
18:051.951
Değişim :  0,31% |  6,10
Açılış :  1.951  
Önceki Kapanış :  1.945  
En Yüksek
1.975
En Düşük
1.946
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PCILT 13,20 138.400.514 % 10,00  
YBTAS 19.334,70 1.488.772 % 10,00  
IDGYO 2,31 12.425.218 % 10,00  
MANAS 23,56 150.382.919 % 9,99  
TUCLK 14,32 33.461.019 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5709 13,5789 % -0,08  
Euro 15,2366 15,3023 % 0,10  
Sterlin 18,2277 18,3191 % 0,38  
Frank 14,6433 14,7315 % 0,11  
Riyal 3,6117 3,6298 % 0,79  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.820 1.820 1,85  
Altın Gr. 795 795 -6,31  
Cumhuriyet 5.334 5.414 26,00  
Tam 5.303 5.438 25,66  
Yarım 2.563 2.630 12,41  
Çeyrek 1.286 1.315 6,21  
Gümüş.Ons 23,51 23,56 0,03  
Gümüş Gr. 10,27 10,28 0,01  
B. Petrol 88,55 88,55 0,02