***TMSN***TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

20.06.2016 15:09
***TMSN***TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )


***TMSN***TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SAN. A.Ş.' nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 25.05.2016
Genel Kurul Tarihi 20.06.2016
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.06.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Maltepe Mahallesi, Londra Asfaltı Caddesi , N 28/1 Topkapı, Zeytinburnu / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
5 - Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar'ın, dağıtılmaması yönündeki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve görev süresinin belirlenmesi, ve ücretlerinin belirlenmesi,
7 - Şirketimizin 2016 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,
8 - Şirketin 2015 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9 - 2015 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,
11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
12 - Dilek ve Teminler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 TÜMOSAN Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 TÜMOSAN Genel Kurul İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin
20/06/2016 tarihinde yapılan 2015 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin, 2015 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 20 Haziran 2016 Pazartesi günü, saat 10:00'da, Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi N 28/1 Topkapı, Zeytinburnu / İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/06/2016 tarih ve 16818882 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın MÜCAHİT GÜNGÖR gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekliyle gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 1 Haziran 2016 tarih ve 9087 sayılı nüshası 759'uncu sayfasında Şirket'in www.tumosan.com.tr adresindeki internet sitesi, Kamu Aydınlatma Platformu, MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek sureti ile adresi bilinen ortaklara elden tebliğ suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminden(EGKS) alınan Pay sahipleri listesi ile Toplantıya Elektronik Ortamda katılanlar ve toplantıya fiziken katılanlar listesi kontrol edilerek hazırlanan Toplantıda Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 115.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 115.000.000 adet paydan A Grubu 4.000.000.-TL'lik ve B grubu 4.001 adet payın asaleten, B Grubu 75.325.462,156.-TL'lik payın vekaleten, olmak üzere toplam 79.329.463,156 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı Sn. Nuri ALBAYRAK tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Toplantı Başkanlığına Nuri ALBAYRAK' ın, ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Hayrettin Köktaş'ın seçilmeleri hususu oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Makbule Keçeci atandı.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2015 yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetim raporu, yönetim kurulu faaliyet raporunun müzakere edilmesi hususu görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Yönetim kurulu üyelerinin 2015 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde ayrı ayrı ibra edilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.
5. Şirketimiz yönetim kurulunun 2015 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen kar'ın dağıtılmaması yönündeki teklifi ve 2015 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kardan 1.870.305- TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
6.Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Aday olduğunu yazılı olarak beyan eden 14120928120 T.C. Kimlik Numaralı, Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi N 28/1 Topkapı, Zeytinburnu / İstanbul adresinde mukim Ahmet ALBAYRAK'ın, toplantıda hazır bulunan 14114928358 T.C. Kimlik Numaralı, Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi N 28/1 Topkapı, Zeytinburnu / İstanbul adresinde mukim Nuri ALBAYRAK'ın, Aday olduklarını yazılı olarak beyan eden 14057930234 T.C. Kimlik Numaralı Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi N 28/1 Topkapı, Zeytinburnu / İstanbul adresinde mukim Muzaffer ALBAYRAK'ın 13925934602 T.C. Kimlik Numaralı Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi N 28/1 Topkapı, Zeytinburnu / İstanbul adresinde mukim Mesut Muhammet ALBAYRAK'ın, 32548802822 T.C. Kimlik numaralı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF Dekanlığı Kötekli Kampüsü/ MUĞLA adresinde mukim Mehmet Faysal GÖKALP'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak, toplantıda hazır bulunan 44020037202 TC kimlik numaralı Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi N 28/1 Topkapı, Zeytinburnu / İstanbul adresinde mukim Gülten YALÇIN'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak, 3 yıl süre ile atanmalarının, yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 5.000 TL net huzur hakkı ödenmesinin onaylanmasında 79.289.493,156 adet olumlu 39.970 adet ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2015 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak "Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 'nin'' seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Şirketin sosyal yardım amacıyla 2015 yılı için de kurum ve kuruluşlara 699.164 - TL bağışı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2015 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 2015 yılsonu net karın %.3 ‘ü olarak belirlenmesine 79.289.493,156 adet kabul, 39.970 adet ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
9. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 28 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemlerin ortaklar tarafından Bağımsız Denetim Raporundan incelenmiş olması nedeni ile okundu sayılmasına 79.302.812,156 adet kabul, 26.651 adet ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
10. 2015 yılı içerisinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan rehin, teminat ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verildi. Yapılan oylamada 79.302.812,156 adet olumlu, 26.651 adet ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine oy birliği ile karar verildi.
12. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2015 TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 2015 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2015 yılı kar dağıtım tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SAN. A.Ş.' nin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/539681


BIST
16:252.821
Değişim :  1,27% |  35,44
Açılış :  2.780  
Önceki Kapanış :  2.785  
En Yüksek
2.823
En Düşük
2.764
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:23
MGROS 66,10 384.898.177 % 9,98  
ASUZU 264,60 197.038.305 % 9,98  
KONTR 186,60 371.050.782 % 9,96  
OBASE 18,57 245.669.359 % 9,95  
AYES 32,92 1.440.896 % 9,95  
16:23 Alış Satış %  
Dolar 17,9319 17,9414 % 0,24  
Euro 18,4860 18,5032 % 1,23  
Sterlin 21,8511 21,9607 % 1,32  
Frank 18,9617 19,0759 % 1,34  
Riyal 4,7570 4,7809 % 0,13  
16:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 -1,01  
Altın Gr. 1.037 1.037 3,58  
Cumhuriyet 6.903 7.007 -3,00  
Tam 6.946 7.001 4,00  
Yarım 3.384 3.423 2,00  
Çeyrek 1.697 1.711 1,00  
Gümüş.Ons 20,54 20,56 0,02  
Gümüş Gr. 11,92 11,94 0,10  
B. Petrol 96,04 96,04 -0,27