Dünyada Türk ürünlerine talep giderek artacak

01.06.2020 11:49

Son güncelleme : 01.06.2020 18:20

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanı ve FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının, gelişmiş ekonomilere küresel tedarik zinciri içinde tek ülkeye, yani Çin`e bağımlılığın ağır risklerini gösterdiğini belirterek, "Dünyanın pek çok noktasında olduğu gibi bu sürecin bir etkisi olarak Hollanda`da da tedarikçi ülkeleri çeşitlendirme eğilimi güçlenecektir. Bu süreçte Türkiye gibi Avrupa`ya yakın mesafedeki alternatif ve güvenilir tedarikçilerin daha fazla aranacağını, özellikle Türk ürünlerine olan talebin giderek artacağını düşünüyorum" dedi.AA

Türkiye ile Hollanda arasındaki iliÅŸkilerin kökleri yüzlerce yıl öncesine dayanırken, iki ülke arasındaki ticaret hacmi de her geçen yıl artış gösteriyor. Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) verilerine göre, Türkiye, bu yılın ilk 4 ayında Hollanda'ya 1,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleÅŸtirirken, bu  ülkeden de 1,2 milyar dolarlık ithalat yaptı.

Geçen yıl yaklaşık 5,8 milyar dolarla Hollanda'ya tarihinin en yüksek  ihracatını yapan Türkiye, bu ülkeden de 3,2 milyar dolarlık ithalat  gerçekleÅŸtirdi. Hollanda'ya 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yılda yapılan ihracat  22,2 milyar dolar, bu ülkeden yapılan ithalat da 16,6 milyar dolar oldu.

Türkiye'ye doÄŸrudan yatırım konusunda da Hollanda, önde olan ülkeler  arasında bulunuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre,  2002-2019 yılları arasında Hollanda, Türkiye'ye 25,5 milyar dolarlık doÄŸrudan  yatırım gerçekleÅŸtirdi. 18 yılda Türkiye'ye yapılan 160,6 milyar dolarlık  doÄŸrudan yatırımın yüzde 16'sına Hollanda imza attı.

Hollanda 2004, 2006, 2007, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2019'da  Türkiye'ye en fazla doÄŸrudan yatırım yapan ülke oldu. Bu yılın ilk 4 ayında da  Türkiye'ye yapılan 2 milyar 196 milyon dolarlık doÄŸrudan yatırımın 152 milyon  doları Hollanda'dan geldi.

Aynı zamanda Türkiye'nin yurt dışına en çok yatırım yaptığı ülkelerin  başında Hollanda geliyor. 18 yılda Türkiye'nin, yurt dışına doÄŸrudan  yatırımlarının toplamı 47,3 milyar dolar olarak gerçekleÅŸti. Bu yatırım  miktarının 13,8 milyar doları Hollanda'ya yapıldı. Türkiye'nin toplam doÄŸrudan  yatırımlarının yaklaşık yüzde 30'u bu ülkeye yapılmış oldu.

Türkiye, 2002, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018 ve 2019  yıllarında en fazla doÄŸrudan yatırımı Hollanda'ya yaptı. Bu yılın ilk 4 ayında da  Türkiye, 586 milyon dolarlık doÄŸrudan yatırımın 216 milyon dolarını Hollanda'ya  gerçekleÅŸtirdi.

"UMUYORUZ KÄ° TÜRKÄ°YE, BU SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKAN ÜLKELER ARASINDA YER ALACAK"

DEÄ°K Türkiye-Hollanda Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanı ve FÄ°BA Grubu Yönetim Kurulu  BaÅŸkanı Murat ÖzyeÄŸin, AA muhabirine, Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari  iliÅŸkilerin geleceÄŸi, yatırımlar ve salgının dünya ticaretine etkisine iliÅŸkin  sorularını yanıtladı.

Salgınla mücadelede alınan önlemler nedeniyle kesintiye uÄŸrayan ticari  faaliyetlerin, dünya ekonomisinin hızlı ÅŸekilde daralmasına sebep olduÄŸunu  belirten ÖzyeÄŸin, pek çok geliÅŸmiÅŸ ülkenin, ekonomik sistemlerini ayakta  tutabilmek için kamu yardımlarına baÅŸvurduÄŸunu hatırlattı.

ÖzyeÄŸin, devletlerin, ÅŸimdilik bu maliyetleri üstlendiÄŸini ancak bu  durumun kamu borçlarını da önemli ölçüde artırdığını söyledi.

Bu borçların ödenebilmesi için ekonomik faaliyetlerin yeniden hız  kazanması ve dünya ekonomisinin yeniden büyüme yoluna girmesi gerektiÄŸini  vurgulayan ÖzyeÄŸin, "DiÄŸer yandan, bu süreci tüm sektörlerin aynı ağırlıkta  yaÅŸadığını söyleyemeyiz. Tamamen duran faaliyet alanları olduÄŸu gibi e-ticaret,  kargo ve bazı teknolojik çözüm ÅŸirketleri gibi bu dönemde gelirleri artan  sektörler de oldu. Ä°yileÅŸmenin hızı ve derinliÄŸi, her ülkede ve her sektörde  farklı ÅŸekilde olacaktır. Umuyoruz ki Türkiye de bu süreçten güçlenerek çıkan  ülkeler arasında yer alacaktır." diye konuÅŸtu.

"HOLLANDA Ä°LE TÄ°CARÄ° Ä°LİŞKÄ°LERÄ° DERÄ°NLEŞTÄ°RMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Murat ÖzyeÄŸin, dünyanın en büyük 20 ekonomisi sıralamasında GSYH  bazında Hollanda'nın 17'nci, Türkiye'nin ise hemen ardından 18'inci sırada yer  aldığını bildirdi.

Diplomatik iliÅŸkilerinin 400 yıldan fazla tarihi olan bu iki ülke  arasında iÅŸ birliklerini artırmanın iki ülke için de yeni fırsatlar anlamına  geldiÄŸini ifade eden ÖzyeÄŸin, DEÄ°K Türkiye-Hollanda Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanlığı'nı  yürütürken mevcut ticari iliÅŸkileri derinleÅŸtirmeye ve yeni iÅŸ fırsatları  yaratarak ticari iliÅŸkileri büyütmeye ve geliÅŸtirmeye çalıştıklarını anlattı.

ÖzyeÄŸin, devamla ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"FÄ°BA Grubu Yönetim Kurulu BaÅŸkanı olarak, Hollanda yakından tanıdığım  bir ülke. Hollanda'daki yatırımımız Credit Europe Bank'ın faaliyetleri  dolayısıyla Hollanda iÅŸ dünyası ile yakın bir iliÅŸki sürdürüyoruz. Buradaki  gözlemlerim, iki ülke, millet arasındaki iliÅŸkinin sadece ticaretle sınırlı  kalmadığını, sosyal ve kültürel paylaşımın, etkileÅŸimin de yüksek olduÄŸunu  gösteriyor. Özellikle Hollanda'da yerleÅŸik Türk ÅŸirketlerinin ve faal  giriÅŸimcilerimizin varlığı bu iliÅŸkiyi dinamik tutan bir etken. Bilhassa kiÅŸiler  ve kurumlar arası özel iliÅŸkilerin fark yaratabileceÄŸini görüyoruz. Yeni tip  koronavirüs salgını, geliÅŸmiÅŸ ekonomilere küresel tedarik zinciri içinde tek  ülkeye, yani Çin'e bağımlılığın ağır risklerini göstermiÅŸtir. Dünyanın pek çok  noktasında olduÄŸu gibi bu sürecin bir etkisi olarak Hollanda'da da tedarikçi  ülkeleri çeÅŸitlendirme eÄŸilimi güçlenecektir. Bu süreçte Türkiye gibi Avrupa'ya  yakın mesafedeki alternatif ve güvenilir tedarikçilerin daha fazla aranacağını,  özellikle Türk ürünlerine olan talebin giderek artacağını düÅŸünüyorum."

"HOLLANDA, TÜRKÄ°YE Ä°LE İŞ BÄ°RLİĞİ FIRSATLARINI DEĞERLENDÄ°RMEK Ä°STEYECEKTÄ°R"

DEÄ°K Türkiye-Hollanda Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanı ÖzyeÄŸin, "Hollanda, son  yıllarda Türkiye'ye en büyük doÄŸrudan yatırımı yapan ülkelerin başında geliyor.  Piyasaların normalleÅŸmesiyle birlikte doÄŸrudan yatırımlarda canlanma görür  müyüz?" sorusu üzerine, ÅŸunları söyledi:

"Hollanda ile birbirine rakip deÄŸil, kaynakları itibarıyla  birbirlerini tamamlayıcı ülkeler olmamız büyük bir avantaj. Dünyanın önde gelen  tarım ürünleri ihracatçısı olarak Hollanda da normalleÅŸme süreciyle beraber  Türkiye ile iÅŸ birliÄŸi fırsatlarını mutlaka deÄŸerlendirmek isteyecektir.  Hollanda'nın özellikle hayvancılık, inovatif tarım ve yenilenebilir enerji  konusundaki bilgi ve deneyimden yararlanabiliriz. Avrupa'nın doÄŸal kaynaklarının  sınırlı olduÄŸu bu alanda Türkiye'nin büyük bir zenginliÄŸi var. Ülkemizin geniÅŸ  tarım arazileri, uygun iklimi, zengin su kaynakları ve yenilenebilir enerji  yatırımlarına elveriÅŸli geniÅŸ bir coÄŸrafyası olduÄŸu düÅŸünülürse özellikle bu  alanlarda büyük yatırımlar çekebiliriz. Hollanda, imalat sanayisi de dahil olmak  üzere hemen her alanda, kaynakların yeniden kullanımı ve sürdürülebilirlik  baÅŸlıklarına çok önem veren bir ülke. Hollanda ile ekonomik iliÅŸkilerimizin  yoÄŸunlaÅŸmasının, ülkemizdeki sürdürülebilir ekonomi bilincinin yükselmesine de  büyük katkı saÄŸlayacağına inanıyoruz."

"ŞİRKETLER KARŞILIKLI SATIN ALIMLARA BAŞLAYABİLİR"

Murat ÖzyeÄŸin, iki ülke iÅŸ insanlarının hükümetlerden beklentileri,  yeni dönemde ÅŸirket birleÅŸme ve satın alma hamlelerine iliÅŸkin de  deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Öncelikle, Avrupa ile en önemli ekonomik baÅŸlık olan Türkiye ile AB  arasındaki Gümrük BirliÄŸi'nin modernizasyonunun, Hollanda ile ikili ticarette de  önemli bir gündem maddesi olduÄŸunu belirten ÖzyeÄŸin, "Gümrük BirliÄŸi’nin bugün  artık güncelliÄŸini yitirmiÅŸ olan versiyonu, günümüzün dijitalleÅŸmiÅŸ  ekonomilerinin ihtiyaçlarına maalesef yanıt veremiyor ve iki dost ülke olarak  daha güçlü ekonomik iliÅŸkiler kurmamızı yavaÅŸlatıyor. Hollanda ile ekonomik  iliÅŸkilerimizin seviyesini artırmak üzere Gümrük BirliÄŸi’nin modernizasyonu, en  önemli konu baÅŸlığı olarak bizleri bekliyor." dedi.

ÖzyeÄŸin, küresel tedarik zincirindeki kırılmanın, farklı yatırım  stratejilerini de gündeme getireceÄŸini vurguladı.

Şirketlerin, Asyalı tedarikçilere bağımlı üretim modelini deÄŸiÅŸtirmek  ve tedarikçilerini çeÅŸitlendirmek üzere karşılıklı satın alımlara  baÅŸlayabileceÄŸini aktaran ÖzyeÄŸin, "Ayrıca, ekonomide korumacılığın artması da  dış pazara açılan ÅŸirketleri yerinde üretime zorlayabilir. Bu süreçte Hollandalı  firmalar Türkiye'den ÅŸirket satın almaları yapabileceÄŸi gibi uluslararası  yatırımlarını artırmak isteyen Türk giriÅŸimcilerin özellikle marka ve know-how  deÄŸeri olan ÅŸirketleri satın alarak kendi potansiyellerinde sıçrama  yaratabilecekleri yeni fırsatlar oluÅŸabilir." diye konuÅŸtu.

"(SAĞLIK SÄ°STEMÄ°MÄ°Z) YABANCI YATIRIMCILAR VE YABANCI KAMUOYU Ä°ÇÄ°N BÄ°R GÜVEN UNSURU"

DEÄ°K Türkiye-Hollanda Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanı ÖzyeÄŸin, "Türkiye, salgın  sürecinde saÄŸlık alanında baÅŸarılı sınav verdi ve vermeye devam ediyor. Yabancı  yatırımcı açısından bu baÅŸarı, yeni hikayelerin yazılmasına ne gibi katkılar  sunar?" ÅŸeklindeki soru üzerine, Türkiye'nin çok güçlü ve modern bir saÄŸlık  altyapısı olduÄŸunu bu süreçte bir kez daha gördüklerini söyledi.

Yakın zamanda saÄŸlık alanında büyük yatırımlar yapılması, yatak ve  yoÄŸun bakım ünite sayısının fazla olması ve tedavi protokollerinin etkin ÅŸekilde  uygulanmasının iyileÅŸme oranlarının çok yüksek olmasını saÄŸladığını belirten  ÖzyeÄŸin, özel sektörün de saÄŸlık sistemine destek olmak için seferber olarak  örnek bir tutum sergilediÄŸini ifade etti.

ÖzyeÄŸin, ÅŸunları kaydetti:

"Teknoloji, altyapı, organizasyon ve insan kaynağı konularındaki bu  etkinliÄŸimiz, elbette yabancı yatırımcılar ve yabancı kamuoyu için de bir güven  unsurudur. BaÅŸta saÄŸlık turizmi ve yaÅŸlı bakım hizmetleri olmak üzere turizm  yelpazemizin yeni alanlarla geniÅŸlemesi ve turistlerin Türkiye’de kendilerini  güvende hissetmeleri turizm gelirlerimiz açısından önemli bir konu olacaktır."
17:591.560
Değişim :  0,90% |  13,93
Açılış :  1.552  
Önceki Kapanış :  1.546  
En Yüksek
1.567
En Düşük
1.550
BIST En Aktif Hisseler17:59
SODSN 46,20 3.136.888 % 10,00  
BRYAT 499,40 121.054.721 % 10,00  
BRKSN 13,76 77.258.068 % 9,99  
VERTU 33,90 6.181.055 % 9,99  
TKURU 337,30 8.124.654 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 6,9764 6,9808 % 0,24  
Euro 8,4599 8,4678 % 0,41  
Sterlin 9,7441 9,7930 % 0,30  
Frank 7,7527 7,7994 % 0,02  
Riyal 1,8547 1,8640 % 0,08  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 7,31  
Altın Gr. 400 400 1,99  
Cumhuriyet 2.657 2.697 5,00  
Tam 2.643 2.712 8,10  
Yarım 1.278 1.312 3,91  
Çeyrek 641 656 1,96  
Gümüş.Ons 27,20 27,23 0,22  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,06  
B. Petrol 62,77 62,77 -1,16