***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

04.03.2019 20:28***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Garanti Yatırımcı ilişkileri 2018 yılında, Asya, Amerika ve Avrupa?da toplam 13 şehirde 34 yatırım konferansı ve roadshowa katıldı. Ekip, 2017 yılına kıyasla %34 artış ile 967 uluslararası yatırım fonuyla yüz yüze toplantı yaptı. Her 3 yatırımcı toplantısından 1'ine Genel Müdür katıldı.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Yoktur. Garanti Bankası Esas Sözleşmesi?nde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olup, pay sahipleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun 438. maddesi kapsamında, Türk Ticaret Kanunu?nda düzenlenen bilgi alma veya inceleme hakkını daha önce kullanmış olmak koşuluyla, pay sahipliği haklarını kullanmak adına belirli olayların açıklığa kavuşturulması için özel denetim yapılmasını, gündemde yer almasa dahi genel kuruldan talep etme hakkına sahiptir. Bu döneme kadar Garanti Bankası?na özel denetçi tayini konusunda iletilen bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talebin ulaşması durumunda Banka, söz konusu özel denetim hakkının kullanılmasının kolaylaştırılması için azami özen gösterecektir.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664815
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmuştur. İlgili web site linki: Türkçe: https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0 İngilizce: https://www.garantiinvestorrelations.com/en/corporate-governance/Ordinary-General-Shareholders-Meetings/Annual-General-Meeting/102/0/0
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bulunmamaktadır
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Bagis-ve-Yardim-Politikasi/449/1562/0
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/265119
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas sözleşme hükmü bulunmamakla beraber, Banka, Genel Kurul toplantılarına söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahiplerini davet eder.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel Kurul toplantıları, ilgili mevzuatın öngördüğü mecra ve yerlerde pay sahiplerine açık tutulmakta olup, 2018 yılı içerisinde yapılan Genel Kurul toplantısında medya katılımı olmamıştır. Banka, Genel Kurul toplantılarına söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahiplerini davet eder.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
İmtiyazlı oy bulunmamaktadır
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 49,85
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımındrı içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Esas sözleşme hükmü bulunmamaktadır.
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kar-Dagitim-Politikasi/446/1559/0
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Yönetim Kurulunca hazırlanan, Bankamızın 2017 hesap yılı Bilanço Kar'ının dağıtımı hususunda teklif, 29.03.2018 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 2017 yılı Kar'ının dağıtılmayan kısmına ilişkin olarak Ortaklarımıza verilen bilgi, aşağıdaki linkte yer olan dökümanın 6.maddesinde belirtilmiştir. https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/images/pdf/2018_03_29_Genel_Kurul_ Toplanti_Sonucu_hk.pdf
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671890
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
29/03/2018 0 % 84 % 0,001 % 99,999 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671890 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671890 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671890 347 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671890


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Bölüm: Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım, Sayfa: 138 https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Denetim-Komitesi/793/3242/0
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Bölüm: Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım, Sayfa: 139 https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kurumsal-Yonetim-Komitesi/420/1506/0
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Bölüm: Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım, Sayfa: 139 https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kurumsal-Yonetim-Komitesi/420/1506/0
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Bankacılık mevzuatı kapsamında Kredi ve Risk Komiteleri hakkında bilgi için: Sayfa: 138, 140
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Sayfa: 139 https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Ucretlendirme-Komitesi/419/1505/0
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Bölüm: Finansal Performans, Sayfa: 80-81
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Ücretlendirme politikası Yatırımcı İlişkileri websitesi Kurumsal Yönetim Başlığı altındaki politikalarda yayımlanmıştır. İlgili bağlantı: https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/compensation-policy/Ucretlendirme-Politikasi/450/1563/0
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Bölüm: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu > Mali Haklar, Sayfa: 176,177
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 75 % 50 3 2
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) % 75 % 50 3 2


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi mevzauata uygun şekilde 27 Şubat 2018 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu?nun yapısı ve çalışmalarını yeterli ve mevzuata uygun olarak değerlendirmiştir. 1 Mart tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu bu konuda bilgilendirilmiştir.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Bankamızın 29 Mart 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile ilgili mevzuat uyarınca, Denetim Komitesi?nin görüş, öneri, değerlendirme ve benzeri işlemlerine dayalı olmak üzere Risk Komitesi?ne devredilen ?Risk Yönetimi? görevleri hariç iç sistemler kapsamındaki görev ve sorumluluklardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak Muammer Cüneyt Sezgin?in yeniden belirlenmesine karar verilmiştir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
7
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Bölüm: İç Sistemler Yönetişimi, Sayfa 150
Yönetim kurulu başkanının adı
Süleyman Sözen
İcra başkanı / genel müdürün adı
Ali Fuat Erbil
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür ayrı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664849 Banka sermayesi 4,2 milyar TL olup, Yönetici ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile ilgili bireysel sorumlukları için 100 milyon EUR limit ile Yönetici Sorumluluk teminatı sağlanmıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1 kadın üye %10'luk dilimi temsil etmektedir.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Süleyman Sözen İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/05/1997 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671890 - - Evet (Yes)
Jorge Sáenz-Azcúnaga Carranza İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 24/03/2016 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671890 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Ergun Özen İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/05/2003 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671890 - - Evet (Yes)
Dr. M. Cüneyt Sezgin İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/06/2004 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671890 - - Evet (Yes)
Sema Yurdum İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/04/2013 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671890 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Jaime Saenz De Tejada Pulido İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/10/2014 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671890 - - Evet (Yes)
Javier Bernal Dionis İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/07/2015 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671890 - - Evet (Yes)
Ali Fuat Erbil İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/09/2015 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671890 - - Evet (Yes)
Rafael Salinas Martinez de Lecea İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/05/2017 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671890 - - Evet (Yes)
Ricardo Gomez Barredo İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 08/05/2017 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671890 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Garanti Yatırımcı İlişkileri websitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Çalışan Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
192
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Garanti Bankası Uyum Müdürlüğü (ilgili komite: Etik ve Doğruluk Komitesi)
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
?Garanti Etik Bildirim Hattı? etikbildirim@garanti.com.tr 0 212 318 23 75
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Yazılı iç düzenlemeler bulunmamakla beraber Banka'nın stratejik öncelikleri doğrultusunda, yürütülen tüm proje ve çalışmalarda çalışanlara değerlendirme imkanı yaratılmakta ve kararlara katılımları gözetilmektedir.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Çalışanlardan üst ve orta düzey yöneticiler 25 adet komite aracılığıyla karar mekanizmalarına katılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için faaliyet raporundaki Komiteler bölümüne bakınız. Ayrıca çalışanların karar mekanizmalarında aktif olmalarını sağlamak ve yenilikçi fikirlerinden yararlanmak üzere, çalışanlar fikir ve önerilerini, Önersen, Gong isimli öneri ve fikir platformları ile intranet portalındaki Sor/Paylaş bölümleri üzerinden iletmektedir. ?Önersen? platformu ile iletilen öneriler 2018 yılında 1.133 olurken, bu önerilerden ikisi ödüllendirildi. 2007 yılından bu yana 24.000?den fazla fikir bu kanalla iletildi. 2018?de İK uygulamaları ve çalışma ortamıyla ilgili çalışanların sesini duyuran GONG platformu ile de 674 fikir paylaşıldı. Her yıl Genel Müdür ve icra ekibi, tüm çalışanları Müdürler Zirvesi ve Gelecek Toplantısı?nda bir araya getirerek Garanti?nin güncel durumunu ve bir sonraki yıla ilişkin strateji, hedef ve amaçlarını paylaşıyor. İşveren marka yönetimi çalışmaları kapsamında Garanti, çalışan memnuniyetini artırmak ve daha zengin bir çalışma deneyimi sunmak amacıyla İYİ (İş Yaşam İlişkisi) adı altında iş ve özel yaşamı dengeleyici bir program yürütüyor. 2014?te 9 olan çalışan başına ortalama etkinlik ve hizmetlerin sayısı 2018 yılında 26?ya yükseldi.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı bulunmakta olup, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür tarafından her yıl düzenli olarak takip edilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
İnsan kaynakları beyanı ve İnsan kaynakları politikası Yatırımcı İlişkileri websitesinde yayımlanmıştır. İlgili bağlantılar: https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Haklari-Beyani/705/2344/0 https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Kaynaklari-Politikasi/447/1560/0
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
İnsan kaynakları politikası ile Etik ve Doğruluk ilkelerine Yatırımcı İlişkileri websitesinde yayımlanmıştır. İlgili bağlantılar: https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Kaynaklari-Politikasi/447/1560/0 https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Garanti-Etik-ve-Dogruluk-Ilkeleri/444/1557/0
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Garanti Bankası, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uygulamalarına 2013 yılında İnsan Kaynakları bünyesinde oluşturduğu İSG ekibini 2015 yılı itibarıyla İSG Yöneticiliği olarak konumlandırarak faaliyetlerine 41 kişilik (İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, İşyeri Hemşireleri) kadrosuyla ülke çapında devam etmektedir. Türkiye?de bu büyüklükteki finans kuruluşları arasında bir ilke imza atarak, İSG yazılımını tüm lokasyonlarında kullanıma açmıştır ve risk değerlendirmesi, sağlık gözetimleri, eğitimler, İSG Kurulları, ramak kala, iş kazaları, meslek hastalığı süreçlerinin incelenmesi, önlemlerin koordinasyonu ve denetimi gibi faaliyetleri bu platform aracılığıyla takip etmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği?ni ulusal mevzuatın da ötesinde uygulamalarla hayata geçiren Garanti Bankası, OHSAS 18001?in yerini alacak olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarına başlamıştır ve bu uygulamalarla çalışanlarının ve paydaşlarının memnuniyetinin ve refahının artırılmasını amaçlamaktadır. 2018 yılında iş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Garanti Yatırımcı İlişkileri websitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Garanti Etik Ve Doğruluk İlkeleri
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Garanti, entegre faaliyet raporu yayınlamakta olup ayrı bir sürdürülebilirlik ya da kurumsal sosyal sorumluluk raporu yayınlamamaktadır. Finansal ve finansal olmayan tüm değer yaratımını, öncelik analizi, stratejik öncelikleri ve bu alanlardaki performansı çerçevesinde açıklamaktadır. Müşteri deneyiminden, çalışan memnuniyetine, dijital dönüşümden sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmaya kadar geniş bir kapsamda ele alınan konular, risk yönetimi ve kurumsal yönetişim hakkında bilgiye entegre faaliyet raporundan ulaşılabilir. Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kütüphane > Yayınlar & Raporlar> Faaliyet Raporları
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Garanti Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Yolsuzluk riski olan durumlarda Banka genelinde yolsuzluğu önlemek, tespit etmek ve raporlamayı teşvik etmek için alınması gereken aksiyonları düzenlemektedir.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Ticaret sicili bilgileri: Garanti Yatırımcı İlişkileri websitesi Anasayfa > İletişim > Garanti Bankası Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı: Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Garanti Hakkında > Ortaklık Yapısı İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi: İmtiyazlı pay bulunmamaktadır. Esas sözlesmesinin son hali: Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa >Kurumsal Yönetim > Garanti Bankası Esas Sözleşmesi Özel durum açıklamaları: Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Duyurular > Özel Durum Açıklamaları Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporları: Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa> Kütüphane İzahnameler ve diger kamuyu aydınlatma belgeleri: Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Duyurular > Özel Durum Açıklamaları Genel kurul toplantı dökümanları: Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Olağan Genel Kurul Toplantıları Kâr dağıtım politikası: Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Kâr Dağıtım Politikası Bilgilendirme politikası: Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Bilgilendirme Politikası Şirket tarafından olusturulan etik kurallar: Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Garanti Etik ve Doğruluk İlkeleri Sıkça sorulan sorular: Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > SSS
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/garanti-hakkinda/detay/Ortaklik-Yapisi/346/1022/0
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Garanti?nin Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış iki ayrı web sitesi bulunmaktadır. Bunlar Türkçe web sitesi: www.garanti.com.tr, İngilizce web sitesi: www.garantibank.com Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda web sitelerinde yer alması gereken ve paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda Garanti Bankası ve hisse senedi ile ilgili tüm diğer bilgilere Garanti Bankası Yatırımcı İlişkileri web sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak detaylı şekilde yer verilmektedir. Türkçe yatırımcı ilişkileri web sitesi: www.garanr çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bölüm: Destek Hizmeti Alınan Kuruluşlar, Sayfa: 624-625
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
31 Aralık 2018 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide Finansal Raporu 5.1.10.2 no'lu dipnotta bulunmaktadır. Sayfa: 519
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
İnsan Kaynağına Yatırım (Sayfa 114), Sorumlu ve Sürdürülebilir Kalkınma (122), Müşteri Deneyimi (92)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
2018 yılında 14 kez fiziken toplanmıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 70
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Ortalama 4-5 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Politikalar >Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Bankacılık Mevzuatında belirlenen sınırlara uyulmaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Bölüm: Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım, Sayfa: 138-139
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664849 Kamuya açıklanmış yazılı çalışma esaslarının duyurulduğu KAP açıklaması bağlantısı bulunmamakla beraber, Faaliyet Raporu Sayfa 138-139'da komitelerin sorumlulukları açıklanmıştır.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Javier Bernal Dionis Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Jorge Saenz Azcunaga Carranza Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Sema Yurdum Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Handan Saygın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744897


BIST
14:571.091
Değişim :  0,39% |  4,27
Açılış :  1.095  
Önceki Kapanış :  1.087  
En Yüksek
1.101
En Düşük
1.066
BIST En Aktif Hisseler
TRKCM 3,96 412.445.485 % 10,00  
KLGYO 7,92 28.583.130 % 10,00  
AVISA 13,99 8.500.430 % 9,98  
LUKSK 21,86 3.566.232 % 9,96  
ROYAL 2,55 2.389.615 % 9,91  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,2089 9,2551 % 2,66  
Frank 7,7060 7,7524 % 2,66  
Riyal 1,8689 1,8782 % 2,14  
Alış Satış %  
Altın Ons 2.044 2.044 24,83  
Altın Gr. 461 461 14,14  
Cumhuriyet 3.022 3.060 76,60  
Tam 3.113 3.152 81,10  
Yarım 1.511 1.541 44,20  
Çeyrek 758 772 21,00  
Gümüş.Ons 26,91 26,96 0,93  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 0,33  
B. Petrol 45,86 45,86 1,43