ANADOLU SİGORTA (ANSGR)

Mali Tablolar
VARLIKLAR 0
CARİ VARLIKLAR 7.116.820.583
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 4.251.332.067
Kasa 41.108
Alınan Çekler 0
Bankalar 3.827.461.297
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -27.895
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 423.857.557
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 1.107.128.898
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 779.871.488
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 327.257.410
Krediler 0
Krediler Karşılığı (-) 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 0
Şirket Hissesi 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 1.367.337.820
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 1.130.846.217
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -11.926.964
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 182.328.465
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 66.090.102
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 283.602.713
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -283.602.713
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0
Ortaklardan Alacaklar 0
İştiraklerden Alacaklar 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0
Personelden Alacaklar 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
DİĞER ALACAKLAR 28.239.430
Finansal Kiralama Alacakları 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0
Verilen Depozito ve Teminatlar 5.838
Diğer Çeşitli Alacaklar 28.233.592
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0
Şüpheli Diğer Alacaklar 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 358.553.763
Ertelenmiş Üretim Giderleri 357.664.326
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 0
Gelir Tahakkukları 889.437
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 0
DİĞER CARİ VARLIKLAR 4.228.605
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 1.191.962
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0
İş Avansları 2.708.658
Personele Verilen Avanslar 327.985
Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0
Ortaklardan Alacaklar 0
İştiraklerden Alacaklar 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0
Personelden Alacaklar 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
DİĞER ALACAKLAR 2.284.411
Finansal Kiralama Alacakları 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar 330.174
Diğer Çeşitli Alacaklar 2.129.835
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) -175.598
Şüpheli Diğer Alacaklar 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0
FİNANSAL VARLIKLAR 559.000.000
Bağlı Menkul Kıymetler 0
İştirakler 559.000.000
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0
Bağlı Ortaklıklar 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0
Diğer Finansal Varlıklar 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
MADDİ VARLIKLAR 117.308.337
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 63.680.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 14.956.000
Makine Ve Teçhizatlar 76.821.858
Demirbaş Ve Tesisatlar 14.648.200
Motorlu Taşıtlar 246.456
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 25.707.031
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 3.858.074
Birikmiş Amortismanlar (-) -82.609.282
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 66.623.509
Haklar 0
Şerefiye 16.250.000
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 138.978.314
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -109.553.153
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 20.948.348
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 4.072.553
Ertelenmiş Üretim Giderleri 4.072.553
Gelir Tahakkukları 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 98.544.956
Efektif Yabancı Para Hesapları 0
Döviz Hesapları 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 98.544.956
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 847.833.766
TOPLAM VARLIKLAR 7.964.654.349
YÜKÜMLÜLÜKLER 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
FİNANSAL BORÇLAR 246.189.231
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 246.189.231
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 703.236.353
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 512.803.175
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 5.892.523
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 8.527.925
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 183.092.679
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) -7.079.949
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 338.380
Ortaklara Borçlar 8.081
İştiraklere Borçlar 37.243
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0
Personele Borçlar 293.056
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0
DİĞER BORÇLAR 118.674.640
Alınan Depozito ve Teminatlar 10.111.667
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 27.947.437
Diğer Çeşitli Borçlar 81.907.363
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) -1.291.827
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 4.850.962.386
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 1.756.874.827
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 28.886.688
Matematik Karşılıklar - Net 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 3.065.200.871
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 89.435.824
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 26.447.570
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 3.872.359
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 0
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 117.360.645
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) -58.244.750
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 0
Kıdem Tazminatı Karşılığı 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0
Maliyet Giderleri Karşılığı 0
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 166.218.540
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 106.250.097
Gider Tahahkkukları 59.968.443
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.170.162
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.170.162
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 6.177.225.516
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
FİNANSAL BORÇLAR 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0
Çıkarılmış Tahviller 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 0
Ortaklara Borçlar 0
İştiraklere Borçlar 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0
Personele Borçlar 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0
DİĞER BORÇLAR 0
Alınan Depozito ve Teminatlar 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0
Diğer Çeşitli Borçlar 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 173.228.777
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 556.788
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0
Matematik Karşılıklar - Net 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 172.671.989
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 25.208.263
Kıdem Tazminatı Karşılığı 25.208.263
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 0
Gider Tahakkukları 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 198.437.040
ÖZSERMAYE 0
ÖZSERMAYE 0
ÖDENMİŞ SERMAYE 500.000.000
(Nominal) Sermaye 500.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-) 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0
Tescili Beklenen Sermaye 0
SERMAYE YEDEKLERİ 30.848.808
Hisse Senedi İhraç Primleri 0
Hisse Senedi İptal Karları 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Diğer Sermaye Yedekleri 30.848.808
KAR YEDEKLERİ 794.413.288
Yasal Yedekler 55.788.874
Statü Yedekleri 34.160.337
Olağanüstü Yedekler 258.017.194
Özel Fonlar (Yedekler) 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi 405.526.504
Diğer Kar Yedekleri 40.920.379
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 31.601.927
Geçmiş Yıllar Karları 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 0
Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0
Net Dönem Karı/Zararı 232.127.770
Dönem Net Karı 229.423.673
Dönem Net Zararı (-) 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 2.704.097
AZINLIK PAYLARI 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI 1.588.991.793
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 7.964.654.349
18:051.385
Değişim :  -1,20% |  -16,78
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.401  
En Yüksek
1.397
En Düşük
1.376